Krajská knihovna Františka Bartoše

year of establishment: 1885
city: Zlín (Zlín)
address: tř. Tomáše Bati 204, P.B. 58 , 761 60 Zlín
ZIP: 761 60

word:
1885 založení čtenářského spolku ve Zlíně
1896

 • knihovna vlastní 735 svazků knih

 • povolena stavba měšťanské školy (od r. 1918 Komenského školy) v Zahradní ulici (pozdější sídlo knihovny) podle plánů architekta Dominika Feye

 • 25. června slavnostní položení základních kamenů


1897 15. srpna slavnostní svěcení novostavby měšťanské školy
1905 knihovna čtenářského spolku získává název veřejná knihovna
1911 zavedení čtenářských legitimací
1913 1 699 svazků, 4 157 výpůjček
1921 předání knihovny městu Zlínu, zřízení městské knihovny
1925 3 242 svazků, otevření velké čítárny na radnici
1933 spojení s knihovnou fy Baťa vystěhování Komenského školy na Zálešnou
1934 první (dočasné) působení knihovny v bývalé Komenského škole
1939-1945 provoz knihovny značně omezen
1945 4. 6. 1945 znovu zahájen provoz, knihovna užívá část prostor i v bývalé Komenského škole
1950 rozšířena působnost knihovny do celého okresu (76 knihovnických míst)
1953 knihovna převzala pod názvem Krajská lidová knihovna krajskou působnost
1955 83 000 svazků knih, zřízeno metodické oddělení
1958 připojeny pobočky Mladcová, Louky, Paseky, Malenovice, Obeciny
1959 124 000 svazků knih, změna názvu na Okresní lidová knihovna, současně plní funkci městské knihovny
1960 připojeny pobočky Prštné, Lesní čtvrť, Letná, nábřeží Pionýrů, metodické oddělení řídilo již 117 knihovnických míst v okrese
1961 130 000 svazků, začalo postupné stěhování do budovy bývalé Komenského školy
1964 započato s budováním fondu gramofonových desek pro hudební oddělení
1966

 • 145 000 svazků

 • otevřeno samostatné oddělení pro mládež od 14 do 18 let pod názvem Modrý klub


1968 otevřena nová Obvodní knihovna v Malenovicích – sídlišti
1970 otevřena nová Obvodní knihovna Družba
1971 knihovna začala plnit funkci centra pro práci s regionální literaturou v okrese
1981 otevřena nová Obvodní knihovna na sídlišti Jižní Svahy
1985 otevřeno hudební oddělení
1989 otevřeno samostatné oddělení techniky a přírodních věd a oddělení společenských věd
1991 otevřena letní čítárna
1992 celá budova bývalé Komenského školy patří knihovně, 415 000 svazků, počet návštěvníků 153 000
1992 zavedení automatizovaného výpůjčního procesu v oddělení pro děti, o rok později pro mládež
1993 vydání Literárního průvodce okresem Zlín, počet návštěvníků knihovny 173 000
1995 otevření zvukové knihovny pro nevidomé
1996

1997 připojení knihovny k internetu
1998 otevřena nová pobočka na Mokré
1999

 • instalace zařízení na ochranu knihovního fondu v oddělení pro dospělé čtenáře

 • přechod na nový automatizovaný knihovnický systém KP-systém

 • vystavení katalogu knihovního fondu na internetu

 • zavedení automatizovaného výpůjčního systému v oddělení pro dospělé čtenáře


2000

 • statické zpevnění podlah v oddělení pro děti, pro mládež a pro dospělé čtenáře

 • vestavba osobního výtahu (bezbariérový přístup do všech oddělení)

 • vznik Informačního a referenčního centra

 • zavedení automatizovaného výpůjčního systému ve studovně a čítárně a v hudebním oddělení


2001

 • vybudování Vzdělávacího centra

 • knihovna zvítězila v soutěži o nejlepší knihovnickou prezentaci na internetu BIBLIOWEB 2001 v kategorii měst nad 20 000 obyvatel

 • rozpad okresního systému, knihovny v obcích a městech okresu Zlín předány obcím

 • 28. listopadu 2001 schválilo Zastupitelstvo Zlínského kraje zřizovací listinu Krajské knihovny Františka Bartoše s účinností od 1. ledna 2002

 • stav knihovního fondu 354 726 knihovních jednotek


2002

 • k 1. lednu 2002 vznik Krajské knihovny Františka Bartoše, zřizované Zlínským krajem

 • knihovna zvítězila v soutěži o nejlepší knihovnickou prezentaci na internetu BIBLIOWEB 2002 v kategorii měst nad 20 000 obyvatel

 • vznik Útvaru regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje, zajištění odborné pomoci knihovnám v rámci regionálních funkcí

 • knihovna se stala spoluvydavatelem časopisu ZVUK Zlínského kraje


2003

 • srpen – přechod na vyšší verzi automatizovaného knihovního systému KP-win

 • uzavřeny pobočky Klečůvka a Salaš

 • zřízen sklad v Kolektivním domě

 • knihovna získala právo celostátního povinného výtisku periodik a krajského monografií

 • knihovna převzala vydávání Edice Zlínský kraj (vznik 2002)


2005

 • knihovna zvítězila v soutěži o nejlepší knihovnickou prezentaci na internetu BIBLIOWEB 2005 v kategorii měst nad 75 000 obyvatel a odborných knihoven

 • otevřena nová Obvodní knihovna Díly, která převzala část knihovního fondu zrušené knihovny Domu kultury

 • propojení Ústřední knihovny s obvodními knihovnami do online sítě

 • v pobočkách Kostelec, Kudlov, Lhotka a Želechovice byl uveden do provozu počítač s internetem pro veřejnost

 • zahájení projektu ochranného reformátování baťovského týdeníku Sdělení / Zlín


2006

2007

 • WWW stránky knihovny získaly první místo v soutěži Biblioweb 2007 (v kategorii měst nad 25 000 obyvatel i v absolutním pořadí)

 • otevřena nová pobočka Podlesí (Jižní Svahy)

 • knihovna spolu s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně získala 1. cenu České národopisné společnosti za realizaci konference František Bartoš, jazykovědec, pedagog, etnograf (Zlín 25.–26. dubna 2006)

 • uzavření generálního lístkového katalogu (k 31. 12. 2007)


2008


zdroj: http://www.kfbz.cz/historie.htm