Svaz architektů ČSR

year of establishment: 1956
city: Praha
address: _

notes:
Ustaven v dubnu 1956