Mestské múzeum v Pezinku

city: Pezinok (Pezinok)
address: Milana Rastislava Štefánika 1
state: Slovensko (Slovakia)

Mestské múzeum v Pezinku

Mestské múzeum v Pezinku je príspevkovou organizáciou Mesta Pezinok, zriadenou uznesením Mestského zastupiteľstva v Pezinku k 1.3.2003. Slávnostné otvorenie Múzea sa uskutočnilo 18.9.2003 sprístupnením výstav „zo zeme“ a „z ateliérov“. Hlavným poslaním Múzea je v zmysle zriaďovacej listiny cieľavedomé zhromažďovanie, ochrana, vedecké a odborné spracovávanie a sprístupňovanie zbierkových predmetov ako hmotných dokladov k dejinám mesta Pezinok.

Mestské múzeum sídli v priestoroch renesančnej Starej radnice. Túto dal magistrát vybudovať po povýšení mesta na slobodné kráľovské mesto (1647). Na stavbu novej reprezentačnej budovy boli využité dva meštianske domy na Trhovej ulici (dnes M. R. Štefánika) a pri mestskom potoku sa nachádzajúci mestský kúpeľ. Jednou zo spomínaných budov bol tzv.Weltzov dom, ktorý stál v juhovýchodnom nároží dnešnej budovy radnice (dnes vinotéka a zmenáreň) a mal podobu dvojpodlažnje kamennej stavby s rovným stropom, siahajúcim do výšky cca dnešných horných ukončení okien. Jeho súčasťou bola už v 1.tretine 17. storočia arkierová veža.

Druhým objektom, zapracovaným do novovznikajúcej radnice bol dom susediaci s Weltzovým domom. Pramene z roku 1601 uvádzajú ako majiteľa Klementa Hessa. Išlo o dvojpodlažný kamenný dom, ktorý zahŕňal priestory dnešnej predajne Ambiente a miestností nad ňou. K budove patrilo prízemné hospodárske krídlo, končiace v priestoroch dnešnej kaviarne.

Medzi oboma dvojpodlažnými objektmi existoval prejazd, ktorý do ulice vyúsťoval polkruhovým portálom.

Tretím historicky doloženým objektom, ktorý radnica ukrýva, je pôvodne jednopodlažná kamenná budova - pôvodne pravdepodobne hospodárske krídlo, neskôr adaptované pre potreby mestského kúpeľa. Budova končila pred bránou do súčasného prejazdu na Potočnej ulici. Vstup z Potočnej ulice bol v tom čase situovaný hlbšie v dnešnom prejazde, čo dokladá široký bránový otvor so zachovanými okopníkovými kameňmi.

Všetky obytné objekty aj s prístavbami boli v čase radikálnej prestavby v rokoch 1654 – 1657 pre účely radnice prebudované do štvorkrídlovej dispozície. Boli nadstavené dvojpodlažné objekty aj hospodárske budovy, dostavalo sa západné krídlo. K juhozápadnému nárožiu bola pristavaná arkierová veža, podobná veži v juhovýchodnom nároží. Prestavaná radnica bola nanovo omietnutá a vyzdobená ornamentmi čiernou linkou po okolí okien. Preomietnutá bola aj staršia juhovýchodná arkierová veža, na povrchu ktorej sa tiež zachovala výmaľba tvorená čiernymi a tmavošedými linkami vyobrazujúca figurálne motívy doplnené ornamentikou. Nad okná druhého poschodia bol umiestnený latinský nápis, prebiehajúci cez uličné fasády celej budovy. Horné poschodia boli rovno zastropené. V rámci nadstavby južného krídla bola vybudovaná arkádová chodba na poschodí, zo strany nádvoria. Pod arkádovou chodbou boli vybudované hospodárske priestory – chlievy pre dobytok. Miestnosti na prízemí boli zaklenuté hrebienkovou klenbou, podlaha bola pokrytá tehlovou dlažbou. Severné krídlo arkádu pôvodne nemalo, bola pristavaná až v 18. storočí.

V novej radnici boli na prízemí južného krídla obchody, lekáreň, byt mestského sluhu, väznica, mučiareň a na poschodí boli úradné miestnosti so súdnou sieňou.

Na konci 18. storočia, pravdepodobne po požiari v roku 1784, boli zaklenuté miestnosti na poschodí. V tomto období bola súdna sieň na poschodí zaklenutá valenou klenbou s lunetami, na klenbe boli vytvorené zrkadlá s plastickými štukovými rámami. Pôvodná výmaľba v zrkadlách nebola reštaurátorsky odkrytá, našli sa len zvyšky svetlookrových pásov maľovaného ornamentu. Súčasné maľby sú výsledkom úprav v 20. storočí (r. 1940 - 1941) a ich autorom je Augustín Barta ml.

Posledná prestavba radnice je datovaná rokom 1834, po požiari v roku 1832. Zo strany Štefánikovej ulice bola do dnešnej podoby pretvorená vstupná brána. V 80. rokoch 19. storočia, po zbúraní mestských brán, boli do ník nárožných veží osadené kamenné reliéfy, pôvodne zdobiace Modranskú a Bratislavskú bránu.

zdroj - www.muzeumpk.pezinok.sk


Mestské múzeum v Pezinku

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2010/03/31 - 2010/04/26   Jozef Vydrnák: Caelum serenum fit / Nebo sa jasní, Stará radnica, Pezinok (Pezinok)

Mestské múzeum v Pezinku

pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  2010   Jozef Vydrnák: Caelum serenum fit / Nebo sa jasní