Kunstverein Ludwigshafen am Rhein e.V.

year of establishment: 1928
city: Ludwigshafen
address: Bismarckstraße 44-48
ZIP: 67059
www: www.kunstverein-ludwigshafen.de