J. H. Ed. Heitz (Heitz & Mündel)

city: Štrasburk (Strasbourg)
address: _