Svoboda, nakladatelství

year of establishment: 1945
year of termination: 1952
city: Praha
address: _

notes:
1945-1952, nakladatelství