zámeček Cihelny

city: Cihelny, Karlovy Vary (Karlovy Vary)