Üstav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.

city: Praha
address: Pod Paťankou 30/5, Praha 16612