Rikkyo University

city: Tokio (Tokyo)
address: 3-34-1 Nishi-Ikebukuro,Toshima-ku
ZIP: 171-8501
www: english.rikkyo.ac.jp