Krajské nakladatelství Karlovy Vary

year of establishment: 1956
year of termination: 1960
city: Karlovy Vary (Karlovy Vary)
address: _