Kolegium Typografie

city: Praha
address: Hálkova 2

notes:
vydavatel časopisu Typografia