Kladruby (Tachov)

city: Kladruby (Tachov)
address: _