Kafi kavárna - Podkůvka

city: Praha 7
address: Schnirchova 26