Válcovny trub DIOSS

city: Chomutov (Chomutov)
address: _