Nakladatelství Svoboda, a.s.

year of establishment: 1994
year of termination: 2009
city: Praha
address: Na Florenci 3

notes:
1994 - 2009