Obscuri Viri Gallery

year of establishment: 1993
year of termination: 2001
city: Moskva (Moscow)
address: 24 Novokhoroshevsky Passage

notes:
zakladatel: Nikolay Sheptulin