Ministerstvo vnitra, foyer

year of establishment: 1995
city: Praha
address: Nad Štolou 3, Praha 7