Závodní klub ROH Metra Blansko

city: Blansko (Blansko)
address: _