Trutnov

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Trutnov (Trutnov)
address: _