Oblastní galerie

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Karlovy Vary (Karlovy Vary)
address: _