Východočeská galerie

city: Pardubice (Pardubice)
address: Zámek 3
zip code: 530 02
state: Česká republika (Czech Republic)

e-mail: vcg@vcg.cz
web: vcg.cz
birth year: 1961

notes:
vydavatel, pořadatel

Východočeská galerie v Pardubicích vznikla jako krajská galerie v rámci Východočeského muzea v roce 1953 a od roku 1961 vyvíjí činnost jako samostatné zařízení. V témže roce byly pro činnost galerie vyčleněny prostory hospodářského traktu pardubického zámku, kde galerie sídlí dodnes. Východočeská galerie neměla možnost navázat na místní sběratelské aktivity, neboť nevelká sbírka městské obrazárny shořela v nedalekých Holicích v květnu 1945. Proto se činnost galerie od počátku orientovala na vytváření vlastních sbírek. Dnes tvoří sbírkový fond menší kolekce českého umění 19. století malířů A. Machka, A. Piepenhagena, J. Mánesa, A. Kosárka, A. Bubáka, A. Chittussiho, A. Waldhausera, J. Mařáka, aj., a zejména pak sbírka českého umění 20. století a sbírka regionálního umění. Nejvýznamnější soubory představují výtvarná díla z období civilismu a sociálního umění 20. let, Skupiny 42, 60. let, sympozia Artchemo 1968 a 1969, konceptuální tvorby a nejnověji početná sbírka negativů a fotografií J. Tomana. Z autorských kolekcí pak soubory E. A. Pittermana-Longena, J. Honsy, A. Hudečka, J. Panušky, S. Máchala, E. Filly, F. Tichého, B. Reynka, J. Gruse, O. Janečka, J. Trampoty, F. Ronovského, S. Podhrázského, Z. Fibichové, K. Malicha, J. Hendrycha, J. Pešicové, V. Janouškové, F. Kyncla, D. Chatrného a dalších.

Východočeská galerie

Dnešní Východočeská galerie v Pardubicích byla zřízena rozhodnutím KNV Pardubice jako Krajská galerie v roce 1953, tedy v době, kdy byla u nás zakládána síť státních galerií. Tehdy ještě byla v Pardubicích v živé paměti Městská obrazárna, působící na zdejším zámku krátce během druhé světové války. Galerie zahájila svou odbornou činnost. Jako sídlo jí byly od počátku přiděleny prostory v hospodářské části pardubického zámku. Významná část výstavních aktivit se odehrávala také na pobočkách v Chrudimi, ve Vysokém Mýtě a v Litomyšli, které byly při reorganizaci v roce 1960 osamostatněny. Závěr padesátých let znamenal pro galerii významné a poněkud nekoordinované změny. Ve třech po sobě následujících letech změnila instituce třikrát svůj statut. Roku 1959 byla sloučena s Krajským muzeem a památkovým ústavem v jednu kolosální instituci – Krajský vlastivědný ústav. Funkčnost organizace s tak širokým zaměřením se pochopitelně neosvědčila a od následujícího roku fungovala galerie již jen ve spojení s muzeem jako Muzeum a galerie v Pardubicích.

Po reorganizaci územní správy roku 1961 byla galerie osamostatněna, tentokrát již s názvem Východočeská galerie v Pardubicích (VČG). Její oblastní působnost byla stanovena pro celou jižní část Východočeského kraje a v roce 1963 byla administrativně omezena pouze na okresy Pardubice a Chrudim. V tomtéž roce přešla galerie pod správu ONV Pardubice. Šedesátá léta znamenala pro galerii významný rozvoj co se týče sbírkového fondu, rekonstrukce výstavních prostor na zámku i odborné činnosti. V roce 1962 byla otevřena první stálá expozice Českého výtvarného umění 20. století s důrazem na umění Východních Čech. V letech 1968-69 proběhly dva ročníky ojedinělého sochařského sympozia Artchemo, jež VČG pořádala ve spolupráci s tehdejším n.p. VCHZ Synthesia a které se soustředilo na zkoumání možností využití umělých hmot ve výtvarném umění. V závěru desetiletí se také VČG podílela na přípravě několika ročníků Výtvarného Hlinecka a od roku 1971 až do roku 1990 organizovala v nedalekých Nasavrkách každoroční přehlídku Nasavrcká paleta.

Následující léta sedmdesátá nebyla však pro galerii šťastným obdobím. Veškeré aktivity tehdejšího ředitele byly vedeny snahou vybudovat muzeum socialistického realismu. V roce 1972 se však galerii podařilo získat výstavní prostory v Domě U Jonáše na Pernštýnském náměstí, kde byla v roce 1978 otevřena Galerie Jaroslava Gruse. V osmdesátých letech se činnost galerie zaměřila především na doplnění a prezentaci sbírky klasického českého krajinářství, v závěru desetiletí, spolu s patrným politickým uvolněním, se objevují zajímavé přírůstky soudobého malířství, kresby a grafiky a také přelomové výstavy Evy Kmentové, Karla Malicha, reprízy výjimečných výstav Linie, barva, tvar a Soudobá česká grafika.

V období po roce 1989 se výstavní činnost soustředila na prezentaci v podstatě neznámých, dřívějším režimem diskriminovaných osobností a výtvarných skupin našeho poválečného výtvarného umění. Snahou bylo zprostředkovat veřejnosti skutečný obraz moderního umění předchozích desetiletí, nezkreslený politicky podbarvenými výběry či doporučeními. Takto zaměřené výstavy se během let staly jistou součástí image VČG. Ve stejném duchu se galerie snažila aktualizovat svou stálou expozici a s tímto cílem bylo realizováno množství úspěšných nákupů do sbírek, podařilo se dokoupit díla klíčových autorů šedesátých až osmdesátých let a představit tak expozici umění druhé poloviny 20. století. K 1. lednu 1991 se stalo zřizovatelem VČG Ministerstvo kultury ČR. V pololetí téhož roku přišla galerie v restitučním řízení o výhodně situovaný dům U Jonáše a své výstavní aktivity soustředila tedy do budovy zámku a jeho okolí. V roce 1993 pořádala první ročník úspěšné sochařské výstavy Pardubické valy, další ročníky proběhly v letech 1994, 1995, 1997. Galerie se také účastnila repríz významných výstav šedesátých let – Nová citlivost, Trasa, Nová figurace a uspořádala výstavu připomínající historii a díla ze sochařského sympozia Artchemo 1968 a 1969. K 1. prosinci 2000 získala VČG zpět rekonstruovaný dům U Jonáše, rozšířený o prostory v zadním traktu, kde téměř okamžitě zahájila výstavní činnost. 1. července 2001 přešla VČG pod správu Pardubického kraje.

Každé z uplynulých pěti desetiletí historie Východočeské galerie přineslo do jejího života specifické ideové zaměření, specifické zaměření akviziční činnosti a charakteristickou vedoucí osobnost. Z hlediska výstavních a nákupních aktivit i celkového rozvoje galerie lze jako nejpřínosnější období hodnotit závěr padesátých let a šedesátá léta. Nové podmínky, možnosti a množství zajímavých projektů pak přinesla léta devadesátá.  rgcr.cz, 23.6.2018  poznámka:  

zdroj: rgcr.cz, 23.6.2018

Východočeská galerie

institution, city, address
Krajská galerie, Pardubice (Pardubice), _

Východočeská galerie

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
- 1990/03/04   Česká fotografická moderna 1908 - 1926, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
----/10/06 -   Ondřej Doležal: Country, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1962/07/13 -   Emil Filla: Neznámé práce z pozůstalosti kreseb a grafiky, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1963   Výstava díla národního umělce Vojtěcha Sedláčka, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1963/05/19 - 1963/06   Tvůrčí skupina Radar: Obrazy, grafiky, plastiky a fotografie, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1964   Josef Hašek: Obrazy, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1964   Krajiny a figurální motivy 1906-1963, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1965   Josef Lada: Malba, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1965   Willy Horný: Krajina, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1965/03/28 -   Miloslav Holý: Motivy z východních Čech, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1965/04/25 -   Francisco Goy: Grafika, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1965/05/01 - 1965/08/22   XXV. Východočeský umělecký salon, Městské muzeum a galerie, Polička (Svitavy)
1966   Mistři české krajiny, Komorní divadlo, Hlinsko (Chrudim)
1966/03 - 1966/04   František Tichý: Grafika, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1966/07 - 1966/08   Přírůstky do sbírek Východočeské galerie Pardubice v letech 1965-1966, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1966/11 - 1966/12   Miloslav Beutler, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1967   Mistrovská díla českého malířství (výstava reprodukcí), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1967/01   Ze současné tvorby našich malířů (Obrazy z let 1957 - 1966), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1967/06/17 - 1967/08   Antonín Chittussi, Komorní divadlo, Hlinsko (Chrudim)
1968   Nové tendence v tvorbě mladých českých výtvarníků: Obrazy, kresby, grafika, plastiky z šedesátých let, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1968/01   České malířství od doby Osmy, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1968/01   Henri de Toulouse-Lautrec, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1968/01/07 - 1968/01/28   Výstava zahraničních reprodukcí slohy a směry v malířství XI. - XX. století, Stará radnice, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1968/06/15 - 1968/08   9. Výtvarné Hlinecko 1968: Václav Rabas, Hlinsko (Chrudim), Hlinsko (Chrudim)
1969   Albrecht Dürer: Mědirytiny, dřevoryty, lepty, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1969   Josef Hašek: Výběr z tvorby, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1969   Výtvarníci východních Čech, Městské muzeum a galerie, Polička (Svitavy)
1969/09/15   Jaroslav Šmídra: Obrazy, Spolek pro chemickou a hutní výrobu(Závody průmyslové chemie), Pardubice (Pardubice)
1970 -   České malířství od gotiky k impresionismu, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1970 -   České výtvarné umění 20. století: Obrazy a plastiky, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1970 -   České výtvarné umění 20. století: Obrazy o lidech, z depozitářů uměleckých sbírek Východočeské galerie Pardubice, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1970 -   České výtvarné umění 20. století: Plastiky z depozitářů uměleckých sbírek Východočeské galerie Pardubice, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1970/06/20 -   Otakar Nejedlý 1883-1957, Komorní divadlo, Hlinsko (Chrudim)
1970/09/16 - 1970/10   Ota Janeček: Souborná výstava díla z let 1940 - 1970, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1970/09/21 - 1970/10/11   Slovenské malířství (reprodukce), Grafika po roce 1948 z majetku Východočeské galerie v Pardubicích, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1970/11/25 - 1970/12/27   Karel Černý: Výbor z malířské tvorby let 1934-1958, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1971   Pieter Brueghel: Výstava reprodukcí, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1971   Sociální a pracovní motiv v české grafice po r. 1918, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1971/04 - 1971/05   Obrazy pěti století, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1971/05/12 - 1971/07/04   Česká krajina 20. století, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1971/07 - 1971/08   Vlastimil Rada: 1895 - 1962, Komorní divadlo, Hlinsko (Chrudim)
1971/08 - 1971/09   František Štorek: Sochy 1967 - 1971, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1971/08/17 - 1971/09/30   František Ronovský: Obrazy z let 1964 - 1970, Zámek Pardubice, Pardubice (Pardubice)
1971/08/17 - 1971/09/30   František Štorek: Sochy z let 1967-1971, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1972   Jaroslav Grus: Výběr z malířského díla 1910 - 1972, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1972   Pardubice minulosti a dneška. Obrazy, kresby, grafika 1602 -1972, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1972/01   Dobromil Zahradník, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1972/01   Jaroslav Kopecký: Z dosavadní tvorby, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1972/04/11 - 1972/05/28   Jan Preisler, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1972/05/02 -   Česká grafika proti válce, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1972/05/14 - 1972/06/04   František Vincenc Danihelka: Výběr z díla - obrazy, kresby, Městské muzeum a galerie, Polička (Svitavy)
1972/06/20 -   Bohuslav Lonek: Akvarely a kresby z Mauthausenu, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
1972/07 - 1972/08   Oldřich Blažíček, Komorní divadlo, Hlinsko (Chrudim)
1972/09 - 1972/10   Národnímu umělci Vojtěchu Sedláčkovi k osmdesátinám, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
1972/09/05 - 1972/10/15   Miloslav Holý: Lidé - Grafika se sociální tématikou z let 1920 - 1924, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1972/11/05 - 1972/12/03   Umění a doba - sociální a pracovní motiv v českém výtvarném umění po roce 1918 z majetku Východočeské galerie v Pardubicích, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1972/12/06 - 1973/01   Miloslav Holý: Lidé - sociální grafika z let 1920 - 1924, Galerie Hollar, Praha
1973   Blažena Borovičková Podpěrová: Sochy / Věra Vovsová: Obrazy, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
1973   Karel Slabý-Kareš: 1923 - 1972 Výbor z díla k nedožitým padesátinám, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1973   Rudolf Hanych: Vysočina, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1973   Věra Vovsová: Hudební motivy, Blažena Borovičková - Podpěrová: Sochy, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
1973   Vojtěch Preissig 1873-1944, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
1973   Vojtěch Sedláček: Výbor z díla, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1973/02/04 - 1973/03/04   Jaroslav Šmídra: Obrazy, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1973/03/13 - 1973/04/15   Obrazy o lidech, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1973/04/29 - 1973/05/14   František Jiroudek, Městská galerie, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
1973/05   František Jiroudek: Obrazy, Jiří Bradáček: Sochy, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1973/07/17 - 1973/09/23   Česká krajina 20. století ze sbírek Východočeské galerie Pardubice, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1973/11/05 - 1973/12/09   České výtvarné umění proti válce ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1974   Jaroslav Grus, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1974   Josef Brož: Výbor z díla, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
1974   Karel Lidický, František Jiroudek, Komorní divadlo, Hlinsko (Chrudim)
1974   Karel Müller: Grafické dílo, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1974/02 - 1974/03   Setkání s mistry, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1974/02/26 - 1974/04/14   Josef Brož: U příležitosti sedmdesátin, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1974/02/28 - 1974/03/22   Jiří Vavřina: Obrazy a obrázky, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
1974/03   Ludmila Jandová, František Janda, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1974/03/07 - 1974/05/12   Vojtěch Sedláček, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1974/04   Oldřich Urban: Plastiky, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1974/04 - 1974/05   Mládí na obrazech a plastikách Východočeské galerie, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1974/04/25 - 1974/05/17   Jan Juška: Krajina domova, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
1974/04/28 - 1974/05/31   Josef Brož, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1974/05   Alois Moravec: Grafické dílo, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1974/05   Jaroslav Šmídra: Pastely, Městská galerie, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
1974/06   Jaroslav Šmídra: Pastely, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1974/07   Žáci Akademie výtvarných umění Praha 1973-1974, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1974/08/30 -   Miloš Alexander Bazovský: Lidé a krajina Slovenského národního povstání, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1974/09   Venda Truhlářová, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1974/09/01 - 1974/09/11   Josef Brož: Obrazy, Výstavní síň Kulturního domu Julia Fučíka (Adamovských strojíren), Adamov (Blansko)
1974/10   Radomír Kolář: 100 let Velké pardubické, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
1974/10 - 1974/11   Bojujúca grafika, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1975   František Jiroudek, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1975   Václav Špála, Komorní divadlo, Hlinsko (Chrudim)
1975/01 - 1975/02   Ladislav Pejchl: Výbor z díla, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1975/02   Hana Wanková: Obrazy a grafika, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
1975/02/12 - 1975/03/16   Karel Müller: Výběr z grafického díla, Galerie bratří Čapků, Praha
1975/02/26 - 1975/03/23   Ivan Bednář, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1975/03 - 1975/04   Desať slovenských krajinárov, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1975/03/31 - 1975/04/21   Ivan Bednář, Městská galerie, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
1975/04 - 1975/05   Slzy a smích, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
1975/05 -   České výtvarné umění XX. století, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1975/10/07   Večery o technikách a vývoji české moderní grafiky s ukázkou sbírek, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1975/10/14 - 1975/11   Jan Rambousek: Grafika, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1975/10/21   Večery o technikách a vývoji české moderní grafiky s ukázkou sbírek, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1975/10/28   Večery o technikách a vývoji české moderní grafiky s ukázkou sbírek, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1975/12 - 1976/01   Jan Trampota: Obrazy, kresby, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1976   Malíři Vysočiny - Obrazy ze sbírek VČG Pardubice, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1976   Vilém Nowak: Barevné litografie z let 1910-1923, Komorní divadlo, Hlinsko (Chrudim)
1976   Výtvarní umělci Východočeského kraje k XV. sjezdu KSČ, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1976/01/13 - 1976/02/22   Z grafického díla národního umělce Karla Švabinského, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1976/01/29 - 1976/03/07   Antonín Chittussi, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1976/02 - 1976/03   Vilma Vrbová-Kotrbová: Obrazy a kresby z let 1932 - 1975, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
1976/04/12 - 1976/06/06   Vladimír Tesař: Vysočina, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1976/04/27 - 1976/06/06   Alena Čermáková: Obrazy z let 1960 - 1975, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1976/04/28 -1976/05/30   Jaroslav Grus: Obrazy z majetku Východočeské galerie Pardubice a autora, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1976/09/08 - 1976/10/31   Lev Šimák: Akvarely a tempery, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1977   František Kaván: Výbor z díla, Krkonošské muzeum, Jilemnice (Semily)
1977   Jaroslav Heřmanský, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1977   Josef Hašek: Výběr z tvorby, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1977   Rudolf Moško, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1977   Věra Vovsová: Domov, Divadlo Zdeňka Nejedlého, výstavní síň, Chrudim (Chrudim)
1977 - 1978/02   Miloslav Beutler (1897-1964), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1977/02/08 - 1977/03/20   Lubomír Mecl: Obrazy z let 1962 - 1976, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1977/02/12 - 1977/03/20   František Tichý: Grafiky a kresby, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1977/04/06 - 1977/05/09   Quido Fojtík, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1977/05 - 1977/06   Antonín Slavíček (1870-1910), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1977/05 - 1977/06   Ludmila Jiřincová: Výběr z grafického díla, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1977/06/17 - 1977/08/21   Lubomír Mecl: Obrazy z let 1962 - 1976, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1977/06/22 - 1977/07/21   Vladimír Tesař: Vysočina, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1977/06/28 - 1977/08/19   František Emler: Obrazy z Vysočiny, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1977/07/01   Výtvarné umění 20. století (předaukční výstava exponátů), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1977/07/10 - 1977/08/14   VII. Nasavrcká paleta - František Kaván: Výbor z díla, Základní devítiletá škola, Nasavrky (Chrudim)
1977/08/27   Mladá tvorba 2, Žáci Akademie výtvarných umění Praha, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1977/11/15 - 1977/12/31   Ivo Schurmann: Grafické dílo, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1977/12   Jiřina Adamcová: Grafika a mozaika, Okresní muzeum dělnického hnutí, Svitavy (Svitavy)
1977/12   Věra Jandourková: Ilustrace; Vojtěška Vlčková: Plastiky, Muzeum dělnického hnutí, Semily (Semily)
1977/12 - 1978/01   Miroslav Pangrác: Sochy, obrazy, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1977/12/15 - 1978/01/29   Josef Hašek: Obrazy, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1977/12/22 - 1978/01/29   Ferdinand Hložník: Obrazy z let 1974 - 1976, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1978   Jan Zrzavý: Průřez životním dílem, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1978   Východočeští výtvarní umělci k 30. výročí Vítězného února, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1978/01   Vysoké Mýto v obrazech Jana Jušky, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1978/01   Zdeněk Nejedlý a výtvarné umění, Energostroj, závodní klub ROH, Chvaletice (Pardubice)
1978/01/10 - 1978/02/19   Miloslav Beutler: Sochařské a medailérské dílo, Zámek Pardubice, Pardubice (Pardubice)
1978/02 -   Jaroslav Grus, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
1978/03 - 1978/04   Miloslav Beutler: Sochy, plakety, medaile, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1978/03/28 - 1978/05/09   Ferdiš Duša: Sociální tvorba 20. let, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1978/03/30 - 1978/05/14   Východočeští výtvarní umělci k 30. výročí Vítězného února, Galerie plastik, Hořice (Jičín)
1978/04 - 1978/05   Zdeněk Nejedlý a výtvarné umění, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1978/05/04 - 1978/06/18   Cyril Bouda: Z grafické tvorby, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
1978/05/16 - 1978/07/02   Jaroslav Panuška, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1978/06 - 1978/08   Zasloužilý umělec Jaroslav Šmídra: Výstava obrazů, Komorní divadlo, Hlinsko (Chrudim)
1978/07 - 1978/08/27   Alois Fišárek, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1978/07/13 - 1978/08/27   Jan Juška: Obrazy z Vysokého Mýta, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1978/07/21 - 1978/08/27   Jaroslav Panuška: Výbor z díla, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1978/08 - 1978/09   Výstava prací žáků výtvarného oboru, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1978/09/26 - 1978/11/11   Sport ve výtvarném umění, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1978/09/28 - 1978/11/05   Jindřich Hegr: Obrazy z Vysočiny 1972 - 1978, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1978/10/17 - 1978/11   Květiny Ludviky Smrčkové, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1978/11 - 1978/12   Luděk Havelka: Medaile a drobná plastika, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1978/11/16 - 1978/12/31   Jaroslava Pešicová: Grafika 1971-1978, František Štorek: Plastiky 1968-1978, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1978/11/23 - 1979/01/28   Obrazy, kresby a studie z celoživotní tvorby Josefa Haška, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1979   Lubomír Mecl: Výbor z díla, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1979   Rudolf Kremlička, Komorní divadlo, Hlinsko (Chrudim)
1979   Vlasta a Dobromil Zahradníkovi: Kresby a plastiky, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1979   Willy Horný: Kresby a obrazy z let 1968 - 1978, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1979/01 - 1979/02   Jan Zrzavý, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1979/04/29 - 1979/06/10   Dítě ve výtvarném umění, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1979/06/12 - 1979/07/29   Blažena Borovičková Podpěrová, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1979/07   Jaroslav Klápště: Obrazy, grafika, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1979/08/02 - 1979/09/23   Vladimír Šolta, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1979/08/23 - 1979/09/23   Jaroslav Klápště: Obrazy a grafika, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1979/10/25 - 1979/12/09   Miloš Slezák: Medaile a drobná plastika, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1979/11/07 - 1980/02/03   Vladimír Tesař, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1980   Blažena Borovičková Podpěrová, Galerie Nová síň, Praha
1980   František Bukáček, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1980   Josef Lada, Komorní divadlo, Hlinsko (Chrudim)
1980   Výtvarní umělci východních Čech k 35. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1980/03/27 - 1980/05/18   Magdalena Cubrová: Obrazy a kresby, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1980/06/07 - 1980/08/24   František Kaván, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1980/06/11 - 1980/08/24   Ota Janeček: Kresba, grafika, plastika, Zámek Pardubice, Pardubice (Pardubice)
1980/09/04 - 1980/10/19   Milan Med: Gymnastky, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1980/09/04 - 1980/10/19   Radomír Kolář: Obrazy, kresby, ilustrace, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1980/12/04 - 1981/01/04   Miloš Slezák: Medaile a drobná plastika, Staroměstská radnice, Praha
1980/12/04 - 1981/01/04   Miloš Slezák: Medaile, plakety, plastiky, Staroměstská radnice, Praha
1981   Lidé práce, bojů a vítězství, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1981/01/22 - 1981/03/01   Marta Horáková, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1981/02 - 1981/03   Kresby Františka Ronovského, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1981/02/12 - 1981/04/05   Antonín Dvořák (1817 - 1881), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1981/04 - 1981/05   Oldřich Oplt, Okresní galerie, Jičín (Jičín)
1981/06/03 - 1981/06/30   Výtvarní umělci Táborska - Karel Valter, František Peterka, Bohuslav Lamač, Emil Růžočka, Bohumil Smrčka, Petr Brátka, Jiří Dinda, Muzeum husitského revolučního hnutí, Tábor (Tábor)
1981/06/25 - 1981/09/30   Julius Mařák 1832-1899: Obrazy, kresby, grafika, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1981/07/23 - 1981/09/13   Milada Salabová, Jiří Salaba: Obrazy, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1981/09 - 1981/10   Jaroslav Heřmanský, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1981/10 - 1981/11   Jaroslav Grus: Výstava k 90. narozeninám, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
1981/10/06 - 1981/11/29   Vendelín Zdrůbecký, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1981/12/04 - 1982/01/31   Marta Horáková: Obrazy a kresby, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1982   Kamila Albrechtová Přibáňová: Grafika, kresba, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1982   Mladá tvorba: Tvorba mladých výtvarníků Východočeského kraje, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1982/01/28 - 1982/03/14   Jiří Kodym: Obrazy, kresby, grafika, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1982/02/05 - 1982/03/28   Město a civilizace, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1982/03/18 - 1982/05/02   Vratislav Trampota: Obrazy, kresby, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1982/06/01 -   Národní umělec Jaroslav Grus, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
1982/06/10 - 1982/08/08   Josef Matička, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1982/08/12 - 1982/10/17   Antonín Hudeček, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1982/08/26 - 1982/10/24   Ludmila Jandová: Grafika, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1982/10/28 - 1982/12/12   František Emler: Obrazy a grafická tvorba, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1982/11/04 - 1982/12/31   Lubomír Mecl: Leningrad, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1982/11/16 - 1982/12/12   Jean Effel, Zámek Pardubice, Pardubice (Pardubice)
1982/11/18   Přednáška s besedou: Kamil Lhoták a jeho dílo, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1982/11/18 - 1983/01/09   Antonín Hudeček: Výbor z díla, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1982/11/25-1983/01/02   Václav Chochola: Fotografie z let 1940-1982, Staroměstská radnice, Praha
1982/12/16 - 1983/02/13   Hanuš Schwaiger, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1983   Václav Hollar: Grafika, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1983   Výtvarní umělci Pardubic, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
1983/01/14 - 1983/02/20   Vojtěch Sedláček: Grafika a kresby, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1983/02   Svatopluk Máchal, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1983/02/17 - 1983/04/03   Vladimír Suchý: Obrazy z let 1968 - 1983, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1983/03/17 - 1983/08/01   Věra Vovsová: Obrazy, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1983/04/14 - 1983/06/05   Vlasta Vostřebalová-Fischerová: Kresby / obrazy, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1983/04/28   Věra Vovsová, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1983/04/28 - 1983/05/29   Jan Kašpar: Letecké a kosmické motivy, Zámek Pardubice, Pardubice (Pardubice)
1983/04/28 - 1983/06/26   Jaroslav Grus: Obrazy, Galerie plastik, Hořice (Jičín)
1983/07/05 - 1983/09/18   T. F. Šimon: Výběr z grafického díla, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1983/07/09 - 1983/08/21   Antonín Hudeček: Obrazy 1897-1937, Základní devítiletá škola, Nasavrky (Chrudim)
1983/09/16 - 1983/11/27   Václav Hollar: Výběr z grafického díla, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1983/10/06 - 1983/11/27   Vincenc Vingler: Plastiky, kresby, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1984   František Ropek, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
1984   František Ropek, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1984   Jan Honsa, Orlické muzeum, Choceň (Ústí nad Orlicí)
1984   M. B. Braun a východní Čechy, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1984/02/21 - 1984/04/08   Max Švabinský: Výběr z grafického díla ze sbírek Muzea Kroměřížska Kroměříž, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1984/02/24 - 1984/04/08   Svatopluk Máchal: Obrazy a kresby, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1984/04/10 - 1984/07/01   Emil Filla: Boje a zápasy, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1984/04/13 - 1984/05/27   Jaroslav Šmídra, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1984/04/20 - 1984/05/27   Bohuslav Tůma: Obrazy, kresby, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1984/05/31 - 1984/07/29   Jan Honsa: Životní dílo, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1984/06/08 - 1984/07/29   Josef Khol: Výtvarné práce 1978 - 1983, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1984/10/05 - 1984/11/18   František Vincenc Danihelka: Obrazy, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1984/10/12 - 1984/11/18   Ladislav Zívr: Plastiky, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1984/11/01 - 1984/12/02   Jaroslav Hudec: Obrazy 1939 - 1984, Galerie U Řečických, Praha
1984/11/23 - 1985/01/20   Alois Kalvoda, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1984/11/29 - 1985/01/20   Adolf Born: Grafika, ilustrace, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
1985/03/07 - 1985/04/14   Restaurovaná díla východočeských státních zámků, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1985/06/14 - 1985/08/18   XV. Nasavrcká paleta - Jiří Horník, Obecní úřad Nasavrky, Nasavrky (Chrudim)
1985/06/20 - 1985/09/01   Antonín Machek (1775 - 1844): Výběr z celoživotního díla, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1985/06/26 - 1985/09/01   Dobromil Zahradník: Komorní plastiky a kresby, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1986   Julius Mařák a jeho žáci, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1986/07 - 1986/08   Česká kresba ze sbírek Východočeské galerie, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1986/09/05 - 1986/10/26   Roman Richtermoc: Plastiky, kresby, grafika, Galerie Jaroslava Gruse, Pardubice (Pardubice)
1986/09/12 - 1986/11/09   Jaroslav Lukavský: Grafika, ilustrace, Zámek Pardubice, Pardubice (Pardubice)
1986/10/30 - 1987/01/11   Jaroslav Cheben: Obrazy, kresby, grafika, Galerie Jaroslava Gruse, Pardubice (Pardubice)
1986/11/24   Povídání nad obrázky herečky Ivy Hüttnerové, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1986/12/09 - 1987/01/18   František Turek: Výběr z díla 1976 - 1986, Galerie Václava Špály, Praha
1987/01/29 - 1987/03/22   František Turek: Výběr z díla 1976 - 1986, Galerie Jaroslava Gruse, Pardubice (Pardubice)
1987/03/06 - 1987/04/19   Josef Navrátil a český romantismus, Zámek Pardubice, Pardubice (Pardubice)
1987/04/03 - 1987/06/14   Vladimír Komárek: Grafika, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
1987/04/24 - 1987/06/07   Krajináři Umělecké besedy. Václav Rabas, Karel Boháček, Vojtěch Sedláček, Vlastimil Rada, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1987/05/27   Povídání nad obrázky herečky Blanky Bohdanové, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1987/06 - 1987/08   Krajináři Umělecké besedy. Václav Rabas, Karel Boháček, Vojtěch Sedláček, Vlastimil Rada, Zámek Nasavrky, Nasavrky (Chrudim)
1987/06/18 - 1987/08/30   Josef Liesler: Grafika, Galerie Jaroslava Gruse, Pardubice (Pardubice)
1987/06/26 - 1987/09/13   Grafické techniky, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1987/09   Bohumil Dobiáš: Keramika, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1987/09   Eva a Petr Jiránkovi: Keramické objekty, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1987/09   Jaroslav Habrman: Tapiserie, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1987/09/18 - 1987/11/01   Lubomír Mecl: Obrazy z let 1970-1987, Zámek Pardubice, Pardubice (Pardubice)
1987/11/20 - 1988/01/17   Z Alšova Špalíčku: Kresby a ilustrace Mikoláše Alše, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1988/01/15 - 1988/03/27   Josef Malejovský: Výběr z díla, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1988/01/22 - 1988/03/06   Tomáš Bím: Grafika, Galerie Jaroslava Gruse, Pardubice (Pardubice)
1988/03/10 - 1988/04/24   Dušan Jurkovič: Architektonické dílo, Galerie Jaroslava Gruse, Pardubice (Pardubice)
1988/04/07 - 1988/06/12   Petr Rýdlo: Obrazy - sklo, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1988/04/28 - 1988/06/05   Josef Brož: Obrazy, Galerie Josefa Matičky, Litomyšl (Svitavy)
1988/04/29 - 1988/06/26   František Drtikol: Fotografie, Galerie Jaroslava Gruse, Pardubice (Pardubice)
1988/05/12 - 1988/07/17   Dušan Jurkovič: Architektonické dílo, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1988/06/17 - 1988/08/21   XVIII. Nasavrcká paleta. Otakar Novotný: Výběr z malířského díla, Obecní úřad Nasavrky, Nasavrky (Chrudim)
1988/07/01 - 1988/09/11   Vladimír Jiránek: Kreslený homor, Galerie Jaroslava Gruse, Pardubice (Pardubice)
1988/09/01 -   Dušan Jurkovič, Kruh priateľov českej kultúry, Bratislava (Bratislava)
1988/09/08 - 1988/11/13   Otakar Novotný: Výběr z malířského díla, Zámek Pardubice, Pardubice (Pardubice)
1988/09/15 - 1988/11/13   Jiří John: Obrazy, grafika, Galerie Jaroslava Gruse, Pardubice (Pardubice)
1988/09/29 - 1988/11/06   Ladislav Machoň: Výběr z díla, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1988/11/11 - 1988/12/11   národní umělec Dušan Jurkovič: Z architektonické tvorby, Městská knihovna Praha, Praha
1989/01/24 - 1989/03/12   Linie, barva, tvar, Zámek Pardubice, Pardubice (Pardubice)
1989/01/26 - 1989/03/05   Eva Kmentová: Plastiky - kresby, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1989/02 - 1989/03   Linie / barva / tvar, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
1989/03   Český symbolismus, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1989/03/07 - 1989/04/02   Eugen Atget: Fotografie, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1989/03/10 - 1989/04/16   České moderní zátiší, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1989/03/16 - 1989/04/23   Karel Malich: Obrazy, kresby, sochy, grafika, Zámek Pardubice, Pardubice (Pardubice)
1989/04/27 - 1989/06/18   Současná česká grafika, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1989/05/16 - 1989/06/25   Karel Hyliš: Plastiky, Galerie Jaroslava Gruse, Pardubice (Pardubice)
1989/06/02 - 1989/07/16   Taras Kuščynskyj: Výběr z díla, Výstavní sál PKO, Pardubice (Pardubice)
1989/06/16 - 1989/08/20   XIX. Nasavrcká paleta - díla Františka Emlera, Obecní úřad Nasavrky, Nasavrky (Chrudim)
1989/06/22 - 1989/09/03   Expresionismus v českém umění: Tendence od počátku století do současnosti, Zámek Pardubice, Pardubice (Pardubice)
1989/09/07 - 1989/11/05   Jindřich Rejnart: Obrazy, sklo, Galerie Jaroslava Gruse, Pardubice (Pardubice)
1989/09/14 - 1989/11/12   Skupina 42, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1989/09/19 -   Taras Kuščynskyj: Fotografie, Dům umění, Zlín (Zlín)
1989/09/22 - 1989/11/12   Jan Kutálek: Keramika, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1989/12/12 - 1990/02/04   Václav Bartovský: Obrazy a kresby, Dům umění, Zlín (Zlín)
1990   Vladimír Kokolia: Česká malba 80. a 90. let, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
1990/02/15 - 1990/04/04   Václav Bartovský: Obrazy a kresby, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1990/03/08 - 1990/04/29   Isabelle Melchior (1950): Kresby z Československa, Galerie Jaroslava Gruse, Pardubice (Pardubice)
1990/03/08 - 1990/04/29   Pierre Tal Coat (1905 - 1985): Výběr z kreseb a akvarelů, Galerie Jaroslava Gruse, Pardubice (Pardubice)
1990/04   Sláva kabaretů v dějinách plakátu, Galerie Jaroslava Gruse, Pardubice (Pardubice)
1990/04 - 1990/06/17   Václav Bartovský: Obrazy a kresby, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1990/04/06 - 1990/05/13   Vojtěch Preissig: Grafika, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1990/05/04 - 1990/06/26   František Doležal: Souborná přehlídka malířského díla, Galerie Jaroslava Gruse, Pardubice (Pardubice)
1990/06/22 - 1990/08/26   XX. Nasavrcká paleta - Václav Špála, Obecní úřad Nasavrky, Nasavrky (Chrudim)
1990/06/22 - 1990/09/02   Josef Sudek sběratel českého moderního umění, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1990/06/28 - 1990/08/26   Karel Černý: Kresby a grafiky, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
1990/08/31 - 1990/11/04   Karel Valter: Výběr z díla, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
1990/09/07 - 1990/11/04   Václav Špála, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1990/12/05 - 1991/02/03   Václav Špála: Malíř živlů, Středočeská galerie, Praha
1991   Vladimír Preclík: Sochy, Oblastní galerie Pardubice, Pardubice (Pardubice)
1991/03/07 - 1991/04/14   Emil Filla: Obrazy, kresby, grafiky, plastiky. Práce se sbírky Východočeské galerie v Pardubicích, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
1991/03/14 - 1991/05/12   Jiří Lacina: Výběr z díla 1962 - 1990, Zámek Pardubice, Pardubice (Pardubice)
1991/05/21 - 1991/07/07   Jan Kotík: Obrazy / Paintings 1939-1969, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
1991/05/23 - 1991/06/30   Bohuslav Horák: Kresba a nábytkové objekty, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1991/09/12 - 1991/11/10   Trasa, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1992 - 1993   Bohuslav Reynek: Souborné grafické dílo ke 100. výroční narození, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1992/01/28 - 1992/03/08   V dimenzích prázdna, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1992/06/25 - 1992/09/06   Štyrský, Toyen: Artificialismus 1926 - 1931, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1993/02/04 - 1992/03/14   Jiří Toman fotograf, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1993/03/18 - 1993/05/02   Bořivoj Borovský: Některé práce z let 1960 - 1992, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1993/06/13 - 1993/09/12   Pardubické valy 1993, Zámek Pardubice, Pardubice (Pardubice)
1993/09/02 - 1993/10/31   František Kyncl: Monostruktury, Zámek Pardubice, Pardubice (Pardubice)
1993/11 - 1994/01   Nová figurace, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1994/01/12 - 1994/02/27   Zdeněk Sýkora, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
1994/01/18 - 1994/02/27   Ivo Křen: Grafika, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1994/03/11 - 1994/04/10   Jiří Seifert: Sochy, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
1994/03/11 - 1994/04/10   Pavel Novák: Grafika, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1994/06/12 - 1994/09/11   Pardubické valy 1994, Zámek Pardubice, Pardubice (Pardubice)
1994/08/04 -   Rudolf Fila, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1994/11 - 1995/01   Artchemo 1968/1969, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1995 - 1996/01/14   Pohádkové motivy v českém umění kolem roku 1900, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1995/01/19 - 1995/03/05   Markéta Luskačová: Londýn 1974 - 1990, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1995/04/06 - 1995/05/28   Artchemo 1968/1969, Dům umění, Zlín (Zlín)
1995/05/01 - 1995/06/30   Krajina duše: České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1995/05/03 - 1995/06/04   Lubomír Netušil: Plastiky, grafika, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
1995/06/25 - 1995/09/10   Pardubické valy 1995, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1995/09/18 - 1995/11/05   Jiří Kolář ve sbírce Jana a Medy Mládkových, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1995/10/10 - 1995/11/12   Jaroslav Jebavý: Obrazy, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
1996 - 1996/11/10   Čeští moderní ilustrátoři dětské literatury, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1996/01/19 - 1996/02/18   1. členská výstava UVU pardubického regionu, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1996/02/22 - 1996/03/24   Dalibor Chatrný, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
1996/03/28 - 1996/04/28   Věra Janoušková: Osinky, smalty, koláže, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
1996/05/03 - 1996/06/23   Poezie a krása: Česká malba a kresba přelomu století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1996/06/26 - 1996/09/08   Nahlédnutí do sbírek I.: České výtavrné umění 1840-1918 ve Východočeské galerii Pardubice, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1996/11/14 - 1997/01/12   Čeští žáci architekta Josipa Plečnika, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1997/02/23   Setkání s Františkem Tichým, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1997/03/06 - 1997/04/13   Vladimír Novák, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1997/04/11 - 1997/05/25   Bohumil Eliáš: Sklo, obrazy, plastiky, Zámek Pardubice, Pardubice (Pardubice)
1997/06/22 - 1997/09/14   Pardubické valy 1997, Zámek Pardubice, Pardubice (Pardubice)
1997/09/23 - 1997/11/02   Běla Kolářová, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1998/04/09 - 1998/05/24   Vladimír Hanuš: 1988 - 1998, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1998/04/16   Setkání s ak. mal. Vladimírem Hanušem, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1998/05/01 - 1998/05/24   Jiří Zikmund: Fotografie 80. - 90. léta, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1998/06/04 - 1998/08/30   Rubikon, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1998/06/10 - 1998/06/30   Taj-ťün Hejzlarová: Čínské obrazy a kaligrafie, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1998/07/08 - 1998/08/31   Jiří Šlitr: Ženy v kresbách a pastelech, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1998/09 - 1998/10   Alois Kalvoda: Život a dílo, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1998/11/12 - 1999/01/17   Eva & Jan Švankmajerovi: Anima Animus Animace, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1999   Hračky, hrátky, hračičky, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1999/04/08 - 1999/05/02   Martina Novotná: Rámečky, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1999/04/09 - 1999/05/23   Petr Kvíčala: Yuppí, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1999/05/27 - 1999/07/04   Eva Bednářová: Volná grafika, Zámek Pardubice, Pardubice (Pardubice)
1999/06/08 - 1999/08/29   Ivo Křen: Zahrady, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1999/07/13 - 1999/08/29   David Medek, Tomáš Medek: Opakované struktury, Gočárova galerie, Pardubice (Pardubice)
1999/07/13 - 1999/08/29   Tomáš Galle: Město krajiny prostory 1997 - 99, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1999/09/07 - 1999/11/28   Josef Jíra: Výběr obrazů k malířovým sedmdesátinám, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1999/09/16 - 1999/11/04   Věroslav Škrabánek 1928 - 1963, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1999/12/14 - 2000/02/13   Výtvarný svět divadla pro děti (návrhy, loutky, scénografie), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2000/02/02 - 2000/02/28   Antonín Černý: Obrazy, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2000/03/09 - 2000/04/16   Věroslav Škrabánek (1928 - 1963), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2000/03/18 - 2000/04/16   Lenka Dobešová: Papír, čáry, barvy, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2000/05/09 - 2000/06/09   Postav dům, zasaď strom a osedlej koně, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2000/06/09   Aukce fotografií současných českých a slovenských fotografů, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2000/06/24 - 2000/09/03   Miluše a René Roubíčkovi: Sklo, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2000/06/29 - 2000/10/31   Miloslav Fekar: Objekty - putování, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2000/07 - 2000/08   Zuzana Hulka: Citem k obrazům, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2000/09/15 - 2000/10/29   Vojmír Vokolek: Běh o život, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2000/09/24 - 2000/10/29   Jaroslav Jebavý: 8 x 200², Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2000/12/18 - 2001/03/04   Vladimír Kopecký: Souborná výstava tvorby z let 1950–2000, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2001/03/20 - 2001/06/10   České malířství a sochařství 1905-1925 ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2001/03/23 - 2001/06/10   Vladimír Hanuš: Jiné okraje, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2001/06/26 - 2001/09/09   Richard Konvička: Na cestě, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2001/11/13 - 2002/01/11   Alena Nádvorníková: Děje, děje, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2002/01/24 - 2002/03/17   Michal Cihlář: Během dvaceti let, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2002/03/21 - 2002/04/28   František Vincenc Danihelka, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2002/04/30 - 2002/06/02   Lubomír Mecl: Výstava k nedožitým osmdesátým narozeninám, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2002/05/09 - 2002/06/16   Štěpán Bartoš: Fotografie z Petrkova, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2002/06/20 - 2002/08/25   Max Švabinský: Kresby a grafika ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2002/07 - 2002/08   Možnosti proměny II, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2002/09/19 - 2002/10/28   Irene E. Beckmann: Koně / Pferde, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2002/10/03 - 2002/12/01   František Kaván 1866-1941, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2002/12/20 - 2004/08/30   Ke slávě Ducha (Sedm století církevního výtvarného umění v královéhradecké diecézi), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2003/02/20 - 2003/04/21   Krajinou duše Antonína Hudečka, České muzeum výtvarných umění, Praha
2003/03/27 - 2003/05/11   Marta Horáková, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2003/04/01 - 2003/04/13   Danièle Dailloux: Město v různých podobách, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2003/04/15 - 2003/06/22   Kamil Lhoták: Obrazy, kresby a grafika z let 1937 - 1981, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2003/05/15 - 2003/06/22   Jan Konůpek: Kresby a grafiky ze sbírek VČG v Pardubicích, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2003/06/19 - 2003/09/14   Krajinou duše Antonína Hudečka, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2003/07/03 - 2003/09/14   Jan Konůpek (1883-1950): Grafické dílo ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích a Galerie moderního umění v Hradci Králové, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2003/09/25 - 2003/11/30   Krajinou duše Antonína Hudečka, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2003/12/11 - 2004/02/08   Richard Fremund 1928-1969, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2003/12/11 - 2004/02/29   Vlasta Baránková: Ilustrace, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2004/02/25 - 2004/04/18   Richard Fremund 1928-1969, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2004/03/04 - 2004/04/25   Willy Horný, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2004/06/16 - 2004/09/12   Karel Malich: z cyklu výstav Zevnitř, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2004/09/30 - 2004/11/28   Jiří Lacina: Práce z let 1990 - 2004, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2004/09/30 - 2004/11/28   Jiří Toman: Panoramatické fotografie - z cyklu výstav Zevnitř, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2004/10/19 - 2005/02/20   Antonín Slavíček 1870-1910, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2004/12/08 - 2005/02/13   Alois Wachsman: 1898 - 1942, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2004/12/08 - 2005/02/13   Josef Lada - Vánoce v galerii, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2005/02/23 - 2005/04/17   Jiří Votruba, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2005/02/23 - 2005/04/17   Umění grafiky: Grafické techniky v průběhu šesti století ze sbírek Muzea umění Olomouc, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2005/02/28 - 2005/04/17   Návod k použití. K výstavě: Jiří Votruba, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2005/03/09 - 2005/05/15   Tomáš Hlavina, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2005/04/14 - 2005/05/18   Jiří Toman: Panoramatické fotografie ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
2005/04/20 - 2005/06/19   Vladimír Birgus: Fotografie, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2005/06/01 - 2005/08/28   Martin Kuriš: Profesor Frankenstein a jiné cykly, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2005/06/29 - 2005/09/18   Bohuslav Reynek: Z cyklu výstav Zevnitř III: 113 grafických listů ze sbírek VČG, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2005/09/21 - 2005/12/04   Václav Brožík 1851-1901, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2005/09/27 - 2005/11/27   Stanislav Diviš: Retrospektiva, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2005/09/27 - 2005/12/04   Jiří David: Fotografie a neony, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2005/11/01 - 2005/11/30   Dostředivé okraje. Vizuální umění z Pardubického kraje, Nostický palác, Praha
2005/12/01- 2006/02/19   Jan Merta, Zámek Pardubice, Pardubice (Pardubice)
2005/12/04   Výlet za pohádkou II, Divadlo Minor, Praha
2005/12/07 - 2006/02/19   Vladimír Preclík: 60. a 70. léta, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2005/12/14 - 2005/04/17   Z českých luhů a hájů: České umění 19. století, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2005/12/14 - 2006/02/19   Jan Merta: Kresby, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2006/01/04   Přednáška z cyklu Kapitoly z dějin českého a světového umění: 1. polovina 20. století ve světovém umění - malířství a sochařství, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2006/01/18   Přednáška z cyklu Kapitoly z dějin českého a světového umění: 1. polovina 20. století ve světovém umění - architektura, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2006/02/01   Přednáška z cyklu Kapitoly z dějin českého a světového umění: 1. polovina 20. století v českém umění, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2006/02/15   Přednáška z cyklu Kapitoly z dějin českého a světového umění: Období 2. světové války ve výtvarném umění, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2006/03/01 - 2006/05/28   Naturalia II, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2006/03/01 - 2006/05/28   Václav Radimský (1867 - 1946): Výběr z malířské tvorby, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2006/03/22   Přednáška z cyklu Kapitoly z dějin českého a světového umění: 2. polovina 20. století v českém umění - 50. léta, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2006/04/05   Přednáška z cyklu Kapitoly z dějin českého a světového umění: 2. polovina 20. století v českém umění - 60. léta, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2006/04/19   Přednáška z cyklu Kapitoly z dějin českého a světového umění: 2. polovina 20. století v českém umění - 70. a 80. léta, současné tendence, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2006/04/26 - 2006/06/11   Dostředivé okraje. Vizuální umění z Pardubického kraje, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2006/06/07 - 2006/09/03   Josef Váchal ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2006/06/14 - 2006/09/24   Nástroje otevřených her, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2006/06/14 - 2006/09/24   Ulity Petra Nikla, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2006/06/16 - 2006/07/04   Jan Merta v prostoru Josefa Pleskota, Zámecký pivovar - YMCA, Litomyšl (Svitavy)
2006/06/16 - 2006/07/04   Jiří David: Rozum a cit, Zámecký pivovar - YMCA, Litomyšl (Svitavy)
2006/06/16 - 2006/07/31   Nálady a nokturna Jakuba Schikanedera, Zámek Litomyšl, Litomyšl (Svitavy)
2006/09/21 - 2006/10/22   Jiří Toman, Pražský dům fotografie, prostory Nadace ABF, Praha 1
2006/10/05 - 2006/11/12   Co se děje? Přírůstky Východočeské galerie z let 1993-2006, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2006/10/11 - 2007/01/07   Jakub Schikaneder: Nové objevy děl malíře tajemných nálad, Zámek Pardubice, Pardubice (Pardubice)
2006/11/30 - 2007/01/28   Papež kouřil trávu / The Pope Smoked Dope, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2006/12/07 - 2007/02/11   Petr Nikl: Ulity, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2007/01/24 - 2007/03/25   Atika 1987 - 1992: Emoce a Forma, Zámek Pardubice, Pardubice (Pardubice)
2007/02/14 - 2007/04/15   Hanzelka & Zikmund: Fotografie, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2007/04/04 - 2007/06/10   František Kyncl: Geometrie v meziprostoru, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2007/04/06 - 2007/06/17   Osma po 100 letech (výročí 1. výstavy Osmy), České muzeum výtvarných umění, Praha
2007/04/25 - 2007/06/10   Jiří Toman & Josef Sudek, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2007/04/25 - 2007/07/01   Eugenio Percossi: Intervallo / Přestávka, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2007/06/15 - 2007/07/15   Jiří Toman & Josef Sudek: Fotografie, Galerie Kubík, Litomyšl (Svitavy)
2007/06/28 - 2007/09/09   Lovci lebek, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2007/06/28 - 2007/09/09   Osma po 100 letech (výročí 1. výstavy Osmy), Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2007/06/28 - 2007/09/16   Aleš Veselý, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2007/07/26 - 2007/10/07   Tomáš Císařovský: Zatmění, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2007/10/03 - 2007/11/18   Antonín Střížek: Obrazy a kresby, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2007/10/10 - 2007/11/25   Tomáš Císařovský: Zatmění, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2007/11/27 - 2008/02/10   Grafika symbolistů, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2007/12/04 - 2008/02/24   Ivana Lomová, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2008/02/27 - 2008/05/04   Josef Lada, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2008/05/09 - 2008/06/29   Ludmila Padrtová, Alois Nožička: Kresby a fotografie z let 1957 až 1965, Příhrádek, Pardubice (Pardubice)
2008/05/15 - 2008/07/20   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2008/09/03 - 2008/11/02   Believe it or not - Krištof Kintera, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2008/11/26 - 2009/02/22   Druhá příroda / Second nature, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2009/03/18 - 2009/05/24   Feng Mengbo: Krajina čínského umění / The Landscape of chinese Art, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2009/03/18 - 2009/05/24   Krajina čínského umění / The Landscape od Chinese Art; Historická čínská malba / Historical Chinese Paintings, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2009/06/17 - 2009/09/27   České umění 19.století ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2009/06/17 - 2009/09/27   Z cest, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2009/10/07 - 2010/01/17   Josef Čapek, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2009/10/14 - 2010/01/17   Viktor Pivovarov: Oni, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2009/10/14 - 2010/01/17   Vladimir Tarasov: In Between, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2010/03/04 - 2010/05/30   Josef Čapek, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2010/03/04 - 2010/05/30   Josef Čapek, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2011/04/20 - 2011/07/17   Václav Boštík 1913...2005, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2011/06/15 - 2011/11/13   České umění přelomu 19. a 20. století ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích (1), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2011/07/02   Po stopách Boštíka, Horní Újezd (Svitavy), Horní Újezd (Svitavy)
2011/08/03 - 2011/10/30   Karel Jan Sigmund, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2011/11/09 - 2012/02/05   Skupina 42 ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích a Galerie moderního umění v Hradci Králové, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2011/11/15   O Slovanské epopeji Alfonse Muchy: Danajský dar - Návrat do Prahy - Kam s ní, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2011/11/30 - 2012/01/22   Pocta Františku Kynclovi, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2011/12/07 - 2012/01/07   Zdeněk Miler dětem, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2012/01/11 - 2012/02/05   Pocta Kamilu Lhotákovi, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2012/01/18   Můj otec Kamil Lhoták, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2012/02/15 - 2012/04/15   Současný český linoryt, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2012/03/01 - 2012/05/27   Skupina 42 ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích a Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2012/03/21 - 2012/05/20   František Emler, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2012/04/25 - 2012/06/10   Adolf Lachman: Svět Mechobota, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2012/04/25 - 2012/06/10   František Hodonský: Křehkosti, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2012/04/25 - 2012/06/10   Petr Korunka, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2012/05/23 - 2012/06/24   Jaroslav Grus, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2012/06/20 - 2012/09/02   Zdeněk Burian: Výpravy za dobrodružstvím, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2012/06/26 - 2012/09/02   Stanislav Malý: Ukryto před světem, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2012/06/27 - 2012/08/26   Dobroslav Foll, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2012/09/12 - 2012/12/02   Antonín Chittussi (1847-1891): Region a svět, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2012/09/26 - 2013/01/06   Signály z neznáma: Český komiks 1922-2012, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2012/11/14 - 2013/03/31   Obrazárna městského muzea ve Skutči, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2012/12/13 - 2013/02/24   Pavel Čech: Našel jsem svazek klíčů..., Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2013/03/05 - 2013/04/02   Miroslav Ludwig představuje Zdeňka Sklenáře, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2013/04/12 - 2013/05/26   Jiřina Žertová, Vladimír Kopecký: Konvergence, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2013/05/03 - 2013/05/26   Ferdiš Duša, Galerie pod radnicí, Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
2013/05/22 - 2013/09/08   Galerie v proudu času, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2013/06/20 - 2013/10/20   Signály z neznáma: Český komiks 1922-2012, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2013/09/24 - 2013/10/22   Prostor pro jednoho kurátora - Jan Kačer, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2013/09/24 - 2013/11/24   Otakar Nejedlý: Z Čech na Cejlon, do Indie a zpátky, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2013/10/23 - 2013/11/24   Jiří Šiller představuje Václava Radimského a Oldřicha Blažíčka, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2013/11/13 - 2014/02/02   Otto Placht: Brány vnímání, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2013/12/04 - 2014/03/16   Jiří Toman, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2014/01/28 - 2014/03/16   Naděžda Plíšková: Velké pivo, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2014/02/26 - 2014/04/21   Karel Malich: Kamenecký kopec mého mládí, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2014/03/17 - 2015/06/21   Architektura Pardubic - Městské divadlo, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2014/05/07 - 2014/08/31   Antonín Slavíček: Kameničky, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2014/06/18 - 2014/11/16   Přistání v Apokalypsii, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2014/06/25 - 2014/09/21   Ota Janeček, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2014/06/25 - 2014/09/21   Pardubičtí malíři komorně, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2014/11/26 - 2015/03/01   František Skála: EXPO, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2014/12/03 - 2015/02/22   Michal Gabriel: Země - Voda - Vzduch, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2015/03/04 - 2015/05/31   Sám se skřivany (Česká lyrická krajina na přelomu 19. a 20. století ze sbírek VČG v Pardubicích, galerie GASK a GMU v Hradci Králové), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2015/03/17 - 2015/06/21   František Tichý: Svět, který se směje, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2015/06/10 - 2015/09/28   Vzdálení pozorovatelé, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2015/09/09 - 2015/11/01   Automatické mlýny, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2015/10/07 - 2016/01/24   Jindřich Prucha a Železné hory, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2015/11/11 - 2016/02/28   Architektura Pardubic - Nádraží Pardubice, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2015/11/11 - 2016/02/28   Bohumil Kubišta: Grafika, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2015/11/11 - 2016/02/28   Michaela Kukovičová: Kouzelná baterka, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2015/9/15 - 2015/11/01   Jaroslav Bejvl ml.: Prostor pro design, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2016/02/26 - 2016/05/22   František Tichý: Svět, který se směje, Muzeum české loutky a cirkusu, Prachatice (Prachatice)
2016/06/21 - 2016/09/04   Veronika Šrek Bromová: Jednota / Unity, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2016/08/10 - 2016/11/13   Max Švabinský a Rudolf Vejrych: Kozlov, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2016/09/14 - 2016/11/20   Zdeněk Dašek: Návrat domů, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2016/11/30 - 2017/03/12   Martin Velíšek: Ránoc, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2016/12/14 - 2017/03/26   Revolucionářův motýl: Pohledy na grafiku šedesátých let, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2017/03/27 - 2017/06/04   Vojmír Vokolek: Mizející poselství, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2017/04/05 - 2017/06/18   Luděk Vojtěchovský: Černobílé světy, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2017/06/14 - 2017/09/10   Dar Jánuše Kubíčka, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2017/06/24 - 2017/09/10   Oldřich Blažíček, Městské muzeum a galerie, Hlinsko (Chrudim)
2017/06/28 - 2017/10/08   Emil Filla a jeho žáci, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2017/09/20 - 2018/01/07   Květy a jiné světy (z kolekce art brut Muzea umění Olomouc), Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2017/09/20 - 2018/01/07   Putování do pohádky a zase zpátky, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2017/11/01 - 2018/02/13   ETA umění (a) spotřebiče, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2018/03/07 - 2018/05/27   Rozbřesk - současná krajinomalba, Zámek Pardubice, Pardubice (Pardubice)
2018/04/05 - 2018/09/30   ETA: Umění (a) spotřebiče, Retromuseum, Cheb (Cheb)
2018/06/06 - 2018/09/30   Daniel Balabán: Tanec života, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2018/06/06 - 2018/09/30   Jan Zrzavý: Melancholie ze sbírek GVU v Ostravě, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2018/10/17 - 2019/03/10   Ladislav Machoň a Pardubice, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2018/11/17 - 2019/03/10   Křehké sny modernity: ČSR a Pardubice v zrcadle výtvarného umění 1918-1938, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2019/03/27 -   Pozoruji oblohu (věnováno Karlu Malichovi), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2019/04/08 - 2019/06/09   Proměna mlýnů: Jak navrhnout novou městskou čtvrť, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2019/06/26 - 2019/10/06   Doba plastová, Zámek Pardubice, Pardubice (Pardubice)
2019/09/18 - 2019/11/07   Alvar Aalto: Aaltova příroda, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2019/09/18 - 2019/11/07   Lukáš Tůma: Oka/mžiky, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2019/09/18 - 2019/11/07   Stavba roku Pardubického kraje, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2019/10/21 - 2020/08/03   Galerijní zisky: Třicet let sbírkotvorné činnosti VČG v Pardubicích 1989-2019, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2020/03/04 -   Fenomén Kuňka (Kunětická hora ze sbírek VČG), Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2020/03/04 - 2020/09/06   Architektura Pardubic a okolí: Pietní území Ležáky, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2020/03/04 - 2020/09/06   Martin Homola: Domov můj - svědectví portrétu, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2020/03/04 - 2020/09/06   Rodná hrouda: Současné pojetí Kunětické hory, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2020/03/18 - 2020/09/20   Starý psi, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2020/03/24 - 2023/01/15   Reflexe krajiny a přírody: Krajinomalba ze sbírek VČG, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2020/09/16 - 2020/11/08   Petr Válek: Přítvory (a jiná havěť), Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2020/09/16 - 2020/11/22   Paříž, věčná láska, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2020/10/01 - 2021/01/24   Stanislav Diviš: Květy z ráje, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2020/12/05 - 2021/03/07   Architekt Miroslav Řepa a jeho svět, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2021/02/03 - 2021/06/13   Ruka v rouně: Bohuslav Reynek v pardubickém kontextu, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2021/06/09 - 2021/10/10   Léto u moře. Mořská esence ze sbírek VČG, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2021/10/27 -   Jedno místo prázdné, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2021/10/27 - 2022/02/06   Libor Krejcar: Skelety paměti, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2021/10/27 - 2022/02/06   Zdenek Seydl: Abeceda, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2021/11/16 - 2022/03/06   Akvizice jedné galerie, Zámek Pardubice, Pardubice (Pardubice)
2022/03/16 - 2022/06/19   Bohumír Komínek a Miroslava Zychová: Na Betlémě, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2022/08/12 - 2022/10/23   4. Trienále umění knihy, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2022/09/14 - 2022/11/27   Ivo Křen: Jiné světy, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2022/09/14 - 2022/11/27   Markéta Korečková & Ján Macko: Home Sweet Home, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2022/10/13 - 2023/01/15   Těla v úzkých, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2022/12/07 - 2023/03/12   Bořivoj Borovský: Mraky, kámen a padající světlo, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2022/12/07 - 2023/03/12   Gabriela Dubská: Mezi řádky, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
nedatováno   Jaroslav Grus: Obrazy z cest, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
stálá expozice   České umění 19. a první poloviny 20. století (Pardubice), Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)

Východočeská galerie

date of exhibition   exhibition title
- 1990/03/04   Česká fotografická moderna 1908 - 1926
----/10/06 -   Ondřej Doležal: Country
1962/07/13 -   Emil Filla: Neznámé práce z pozůstalosti kreseb a grafiky
1963   Výstava díla národního umělce Vojtěcha Sedláčka
1963/05/19 - 1963/06   Tvůrčí skupina Radar: Obrazy, grafiky, plastiky a fotografie
1964   Josef Hašek: Obrazy
1964   Krajiny a figurální motivy 1906-1963
1965   Josef Lada: Malba
1965   Willy Horný: Krajina
1965/03/28 -   Miloslav Holý: Motivy z východních Čech
1965/04/25 -   Francisco Goy: Grafika
1966/03 - 1966/04   František Tichý: Grafika
1966/07 - 1966/08   Přírůstky do sbírek Východočeské galerie Pardubice v letech 1965-1966
1966/11 - 1966/12   Miloslav Beutler
1967   Mistrovská díla českého malířství (výstava reprodukcí)
1967/01   Ze současné tvorby našich malířů (Obrazy z let 1957 - 1966)
1968   Nové tendence v tvorbě mladých českých výtvarníků: Obrazy, kresby, grafika, plastiky z šedesátých let
1968/01   České malířství od doby Osmy
1968/01   Henri de Toulouse-Lautrec
1969   Albrecht Dürer: Mědirytiny, dřevoryty, lepty
1969   Josef Hašek: Výběr z tvorby
1970 -   České malířství od gotiky k impresionismu
1970 -   České výtvarné umění 20. století: Obrazy a plastiky
1970 -   České výtvarné umění 20. století: Obrazy o lidech, z depozitářů uměleckých sbírek Východočeské galerie Pardubice
1970 -   České výtvarné umění 20. století: Plastiky z depozitářů uměleckých sbírek Východočeské galerie Pardubice
1970/09/16 - 1970/10   Ota Janeček: Souborná výstava díla z let 1940 - 1970
1970/11/25 - 1970/12/27   Karel Černý: Výbor z malířské tvorby let 1934-1958
1971   Pieter Brueghel: Výstava reprodukcí
1971   Sociální a pracovní motiv v české grafice po r. 1918
1971/04 - 1971/05   Obrazy pěti století
1971/05/12 - 1971/07/04   Česká krajina 20. století
1971/08 - 1971/09   František Štorek: Sochy 1967 - 1971
1971/08/17 - 1971/09/30   František Štorek: Sochy z let 1967-1971
1972   Jaroslav Grus: Výběr z malířského díla 1910 - 1972
1972   Pardubice minulosti a dneška. Obrazy, kresby, grafika 1602 -1972
1972/01   Dobromil Zahradník
1972/01   Jaroslav Kopecký: Z dosavadní tvorby
1972/04/11 - 1972/05/28   Jan Preisler
1972/05/02 -   Česká grafika proti válce
1972/09/05 - 1972/10/15   Miloslav Holý: Lidé - Grafika se sociální tématikou z let 1920 - 1924
1973   Karel Slabý-Kareš: 1923 - 1972 Výbor z díla k nedožitým padesátinám
1973   Rudolf Hanych: Vysočina
1973   Vojtěch Sedláček: Výbor z díla
1973/02/04 - 1973/03/04   Jaroslav Šmídra: Obrazy
1973/03/13 - 1973/04/15   Obrazy o lidech
1973/05   František Jiroudek: Obrazy, Jiří Bradáček: Sochy
1974   Jaroslav Grus
1974   Karel Müller: Grafické dílo
1974/02/26 - 1974/04/14   Josef Brož: U příležitosti sedmdesátin
1974/03   Ludmila Jandová, František Janda
1974/04   Oldřich Urban: Plastiky
1974/04 - 1974/05   Mládí na obrazech a plastikách Východočeské galerie
1974/05   Alois Moravec: Grafické dílo
1974/06   Jaroslav Šmídra: Pastely
1974/07   Žáci Akademie výtvarných umění Praha 1973-1974
1974/08/30 -   Miloš Alexander Bazovský: Lidé a krajina Slovenského národního povstání
1974/09   Venda Truhlářová
1974/10 - 1974/11   Bojujúca grafika
1975   František Jiroudek
1975/01 - 1975/02   Ladislav Pejchl: Výbor z díla
1975/02/26 - 1975/03/23   Ivan Bednář
1975/03 - 1975/04   Desať slovenských krajinárov
1975/05 -   České výtvarné umění XX. století
1975/10/07   Večery o technikách a vývoji české moderní grafiky s ukázkou sbírek
1975/10/14 - 1975/11   Jan Rambousek: Grafika
1975/10/21   Večery o technikách a vývoji české moderní grafiky s ukázkou sbírek
1975/10/28   Večery o technikách a vývoji české moderní grafiky s ukázkou sbírek
1975/12 - 1976/01   Jan Trampota: Obrazy, kresby
1976   František Tichý: Obrazy, kresby a grafika z majetku OGVU v Olomouci
1976   Malíři Vysočiny - Obrazy ze sbírek VČG Pardubice
1976   Výtvarní umělci Východočeského kraje k XV. sjezdu KSČ
1976/01/13 - 1976/02/22   Z grafického díla národního umělce Karla Švabinského
1976/01/29 - 1976/03/07   Antonín Chittussi
1976/04/12 - 1976/06/06   Vladimír Tesař: Vysočina
1976/04/27 - 1976/06/06   Alena Čermáková: Obrazy z let 1960 - 1975
1976/09/08 - 1976/10/31   Lev Šimák: Akvarely a tempery
1977   Jaroslav Heřmanský
1977   Josef Hašek: Výběr z tvorby
1977   Lidé a země revoluce: Výběr obrazů, plastik, kreseb a grafiky s ruskými a sovětskými náměty ze sbírek Východočeské galerie
1977   Rudolf Moško
1977 - 1978/02   Miloslav Beutler (1897-1964)
1977/02/08 - 1977/03/20   Lubomír Mecl: Obrazy z let 1962 - 1976
1977/02/12 - 1977/03/20   František Tichý: Grafiky a kresby
1977/04/06 - 1977/05/09   Quido Fojtík
1977/05 - 1977/06   Antonín Slavíček (1870-1910)
1977/05 - 1977/06   Ludmila Jiřincová: Výběr z grafického díla
1977/06/28 - 1977/08/19   František Emler: Obrazy z Vysočiny
1977/07/01   Výtvarné umění 20. století (předaukční výstava exponátů)
1977/08/27   Mladá tvorba 2, Žáci Akademie výtvarných umění Praha
1977/11/15 - 1977/12/31   Ivo Schurmann: Grafické dílo
1977/12 - 1978/01   Miroslav Pangrác: Sochy, obrazy
1977/12/22 - 1978/01/29   Ferdinand Hložník: Obrazy z let 1974 - 1976
1978   Jan Zrzavý: Průřez životním dílem
1978   Východočeští výtvarní umělci k 30. výročí Vítězného února
1978/01   Vysoké Mýto v obrazech Jana Jušky
1978/03/28 - 1978/05/09   Ferdiš Duša: Sociální tvorba 20. let
1978/04 - 1978/05   Zdeněk Nejedlý a výtvarné umění
1978/05/16 - 1978/07/02   Jaroslav Panuška
1978/07 - 1978/08/27   Alois Fišárek
1978/07/13 - 1978/08/27   Jan Juška: Obrazy z Vysokého Mýta
1978/08 - 1978/09   Výstava prací žáků výtvarného oboru
1978/09/26 - 1978/11/11   Sport ve výtvarném umění
1978/09/28 - 1978/11/05   Jindřich Hegr: Obrazy z Vysočiny 1972 - 1978
1978/10/17 - 1978/11   Květiny Ludviky Smrčkové
1978/11 - 1978/12   Luděk Havelka: Medaile a drobná plastika
1978/11/16 - 1978/12/31   Jaroslava Pešicová: Grafika 1971-1978, František Štorek: Plastiky 1968-1978
1978/11/23 - 1979/01/28   Obrazy, kresby a studie z celoživotní tvorby Josefa Haška
1979   Lubomír Mecl: Výbor z díla
1979   Vlasta a Dobromil Zahradníkovi: Kresby a plastiky
1979   Willy Horný: Kresby a obrazy z let 1968 - 1978
1979/01 - 1979/02   Jan Zrzavý
1979/04/29 - 1979/06/10   Dítě ve výtvarném umění
1979/06/12 - 1979/07/29   Blažena Borovičková Podpěrová
1979/07   Jaroslav Klápště: Obrazy, grafika
1979/08/02 - 1979/09/23   Vladimír Šolta
1979/10/25 - 1979/12/09   Miloš Slezák: Medaile a drobná plastika
1979/11/07 - 1980/02/03   Vladimír Tesař
1980   František Bukáček
1980   Výtvarní umělci východních Čech k 35. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou
1980/03/27 - 1980/05/18   Magdalena Cubrová: Obrazy a kresby
1980/06/07 - 1980/08/24   František Kaván
1980/09/04 - 1980/10/19   Milan Med: Gymnastky
1980/09/04 - 1980/10/19   Radomír Kolář: Obrazy, kresby, ilustrace
1981   Lidé práce, bojů a vítězství
1981/02 - 1981/03   Kresby Františka Ronovského
1981/02/12 - 1981/04/05   Antonín Dvořák (1817 - 1881)
1981/06/25 - 1981/09/30   Julius Mařák 1832-1899: Obrazy, kresby, grafika
1981/07/23 - 1981/09/13   Milada Salabová, Jiří Salaba: Obrazy
1981/09 - 1981/10   Jaroslav Heřmanský
1981/10/06 - 1981/11/29   Vendelín Zdrůbecký
1981/12/04 - 1982/01/31   Marta Horáková: Obrazy a kresby
1981/12/10 - 1982/01/24   Miloslav Holý: Grafika 20.let
1982   Kamila Albrechtová Přibáňová: Grafika, kresba
1982   Mladá tvorba: Tvorba mladých výtvarníků Východočeského kraje
1982/01/28 - 1982/03/14   Jiří Kodym: Obrazy, kresby, grafika
1982/02/05 - 1982/03/28   Město a civilizace
1982/03/18 - 1982/05/02   Vratislav Trampota: Obrazy, kresby
1982/05/20   Česká secese: Pásmo krátkých filmů
1982/06/10 - 1982/08/08   Josef Matička
1982/08/12 - 1982/10/17   Antonín Hudeček
1982/08/26 - 1982/10/24   Ludmila Jandová: Grafika
1982/10/28 - 1982/12/12   František Emler: Obrazy a grafická tvorba
1982/11/04 - 1982/12/31   Lubomír Mecl: Leningrad
1982/11/18   Přednáška s besedou: Kamil Lhoták a jeho dílo
1982/12/16 - 1983/02/13   Hanuš Schwaiger
1983   Václav Hollar: Grafika
1983/01/14 - 1983/02/20   Vojtěch Sedláček: Grafika a kresby
1983/02   Svatopluk Máchal
1983/02/17 - 1983/04/03   Vladimír Suchý: Obrazy z let 1968 - 1983
1983/03/17 - 1983/08/01   Věra Vovsová: Obrazy
1983/04/14 - 1983/06/05   Vlasta Vostřebalová-Fischerová: Kresby / obrazy
1983/04/28   Věra Vovsová
1983/07/05 - 1983/09/18   T. F. Šimon: Výběr z grafického díla
1983/09/16 - 1983/11/27   Václav Hollar: Výběr z grafického díla
1983/10/06 - 1983/11/27   Vincenc Vingler: Plastiky, kresby
1984   František Ropek
1984   M. B. Braun a východní Čechy
1984/02/21 - 1984/04/08   Max Švabinský: Výběr z grafického díla ze sbírek Muzea Kroměřížska Kroměříž
1984/02/24 - 1984/04/08   Svatopluk Máchal: Obrazy a kresby
1984/04/10 - 1984/07/01   Emil Filla: Boje a zápasy
1984/04/13 - 1984/05/27   Jaroslav Šmídra
1984/04/20 - 1984/05/27   Bohuslav Tůma: Obrazy, kresby
1984/05/31 - 1984/07/29   Jan Honsa: Životní dílo
1984/06/08 - 1984/07/29   Josef Khol: Výtvarné práce 1978 - 1983
1984/10/05 - 1984/11/18   František Vincenc Danihelka: Obrazy
1984/10/12 - 1984/11/18   Ladislav Zívr: Plastiky
1984/11/23 - 1985/01/20   Alois Kalvoda
1985/02/07 - 1985/04/14   Josef Váchal (1884-1869)
1985/03/07 - 1985/04/14   Restaurovaná díla východočeských státních zámků
1985/06/20 - 1985/09/01   Antonín Machek (1775 - 1844): Výběr z celoživotního díla
1985/06/26 - 1985/09/01   Dobromil Zahradník: Komorní plastiky a kresby
1986   Julius Mařák a jeho žáci
1986/07 - 1986/08   Česká kresba ze sbírek Východočeské galerie
1986/11/24   Povídání nad obrázky herečky Ivy Hüttnerové
1987/04/24 - 1987/06/07   Krajináři Umělecké besedy. Václav Rabas, Karel Boháček, Vojtěch Sedláček, Vlastimil Rada
1987/05/27   Povídání nad obrázky herečky Blanky Bohdanové
1987/06/26 - 1987/09/13   Grafické techniky
1987/09   Bohumil Dobiáš: Keramika
1987/09   Eva a Petr Jiránkovi: Keramické objekty
1987/09   Jaroslav Habrman: Tapiserie
1987/11/20 - 1988/01/17   Z Alšova Špalíčku: Kresby a ilustrace Mikoláše Alše
1988/01/15 - 1988/03/27   Josef Malejovský: Výběr z díla
1988/04/07 - 1988/06/12   Petr Rýdlo: Obrazy - sklo
1988/09/29 - 1988/11/06   Ladislav Machoň: Výběr z díla
1989/01/26 - 1989/03/05   Eva Kmentová: Plastiky - kresby
1989/03   Český symbolismus
1989/03/07 - 1989/04/02   Eugen Atget: Fotografie
1989/04/27 - 1989/06/18   Současná česká grafika
1989/09/14 - 1989/11/12   Skupina 42
1989/09/22 - 1989/11/12   Jan Kutálek: Keramika
1990/04 - 1990/06/17   Václav Bartovský: Obrazy a kresby
1990/06/22 - 1990/09/02   Josef Sudek sběratel českého moderního umění
1990/09/07 - 1990/11/04   Václav Špála
1991/05/23 - 1991/06/30   Bohuslav Horák: Kresba a nábytkové objekty
1991/09/12 - 1991/11/10   Trasa
1992 - 1993   Bohuslav Reynek: Souborné grafické dílo ke 100. výroční narození
1992/01/28 - 1992/03/08   V dimenzích prázdna
1992/03/07   Přírůstky sbírek 1986-1991
1992/06/25 - 1992/09/06   Štyrský, Toyen: Artificialismus 1926 - 1931
1993/02/04 - 1992/03/14   Jiří Toman fotograf
1993/03/18 - 1993/05/02   Bořivoj Borovský: Některé práce z let 1960 - 1992
1993/11 - 1994/01   Nová figurace
1994/01/18 - 1994/02/27   Ivo Křen: Grafika
1994/03/11 - 1994/04/10   Pavel Novák: Grafika
1994/08/04 -   Rudolf Fila
1994/11 - 1995/01   Artchemo 1968/1969
1995 - 1996/01/14   Pohádkové motivy v českém umění kolem roku 1900
1995/01/19 - 1995/03/05   Markéta Luskačová: Londýn 1974 - 1990
1995/05/01 - 1995/06/30   Krajina duše: České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století
1995/06/25 - 1995/09/10   Pardubické valy 1995
1995/09/18 - 1995/11/05   Jiří Kolář ve sbírce Jana a Medy Mládkových
1996 - 1996/11/10   Čeští moderní ilustrátoři dětské literatury
1996/01/19 - 1996/02/18   1. členská výstava UVU pardubického regionu
1996/05/03 - 1996/06/23   Poezie a krása: Česká malba a kresba přelomu století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni
1996/06/26 - 1996/09/08   Nahlédnutí do sbírek I.: České výtavrné umění 1840-1918 ve Východočeské galerii Pardubice
1996/11/14 - 1997/01/12   Čeští žáci architekta Josipa Plečnika
1997/02/23   Setkání s Františkem Tichým
1997/03/06 - 1997/04/13   Vladimír Novák
1997/09/23 - 1997/11/02   Běla Kolářová
1998/04/09 - 1998/05/24   Vladimír Hanuš: 1988 - 1998
1998/04/16   Setkání s ak. mal. Vladimírem Hanušem
1998/05/01 - 1998/05/24   Jiří Zikmund: Fotografie 80. - 90. léta
1998/06/04 - 1998/08/30   Rubikon
1998/06/10 - 1998/06/30   Taj-ťün Hejzlarová: Čínské obrazy a kaligrafie
1998/07/08 - 1998/08/31   Jiří Šlitr: Ženy v kresbách a pastelech
1998/09 - 1998/10   Alois Kalvoda: Život a dílo
1998/11/12 - 1999/01/17   Eva & Jan Švankmajerovi: Anima Animus Animace
1999   Hračky, hrátky, hračičky
1999/04/08 - 1999/05/02   Martina Novotná: Rámečky
1999/04/09 - 1999/05/23   Petr Kvíčala: Yuppí
1999/06/08 - 1999/08/29   Ivo Křen: Zahrady
1999/07/13 - 1999/08/29   Tomáš Galle: Město krajiny prostory 1997 - 99
1999/09/07 - 1999/11/28   Josef Jíra: Výběr obrazů k malířovým sedmdesátinám
1999/09/16 - 1999/11/04   Věroslav Škrabánek 1928 - 1963
1999/12/14 - 2000/02/13   Výtvarný svět divadla pro děti (návrhy, loutky, scénografie)
2000/03/09 - 2000/04/16   Věroslav Škrabánek (1928 - 1963)
2000/03/18 - 2000/04/16   Lenka Dobešová: Papír, čáry, barvy
2000/05/09 - 2000/06/09   Postav dům, zasaď strom a osedlej koně
2000/06/09   Aukce fotografií současných českých a slovenských fotografů
2000/06/24 - 2000/09/03   Miluše a René Roubíčkovi: Sklo
2000/06/29 - 2000/10/31   Miloslav Fekar: Objekty - putování
2000/07 - 2000/08   Zuzana Hulka: Citem k obrazům
2000/09/15 - 2000/10/29   Vojmír Vokolek: Běh o život
2000/09/24 - 2000/10/29   Jaroslav Jebavý: 8 x 200²
2002/07 - 2002/08   Možnosti proměny II
2002/12/20 - 2004/08/30   Ke slávě Ducha (Sedm století církevního výtvarného umění v královéhradecké diecézi)
2004/10/19 - 2005/02/20   Antonín Slavíček 1870-1910
2005/03/09 - 2005/05/15   Tomáš Hlavina
2005/03/28   Komentovaná prohlídka k výstavě Václava Radimského
2005/06/01 - 2005/08/28   Martin Kuriš: Profesor Frankenstein a jiné cykly
2005/09/27 - 2005/11/27   Stanislav Diviš: Retrospektiva
2005/12/01   Vernisáž výstavy: Jan Merta
2005/12/07   Vernisáž výstavy: Vladimír Preclík
2005/12/07 - 2006/02/19   Vladimír Preclík: 60. a 70. léta
2006/01/11   Setkání s Prof. Vladimírem Preclíkem
2006/03/01 - 2006/05/28   Naturalia II
2006/03/01 - 2006/05/28   Václav Radimský (1867 - 1946): Výběr z malířské tvorby
2006/03/06 -   Na hrázi seděl, do vody hleděl
2006/04/11   Komentovaná prohlídka k výstavě Václava Radimského
2006/04/18   Komentovaná prohlídka k výstavě Václava Radimského
2006/05/03   Přednáška z cyklu Cesty moderní české krajinomalby: Julius Mařák a jeho žáci
2006/05/09   Komentovaná prohlídka k výstavě Václava Radimského
2006/05/17   Přednáška z cyklu Cesty moderní české krajinomalby: Antonín Slavíček
2006/05/23   Komentovaná prohlídka k výstavě Václava Radimského
2006/05/31   Přednáška z cyklu Cesty moderní české krajinomalby: František Kaván
2006/06/14 - 2006/09/24   Nástroje otevřených her
2006/06/14 - 2006/09/24   Ulity Petra Nikla
2006/10/05 - 2006/11/12   Co se děje? Přírůstky Východočeské galerie z let 1993-2006
2007/04/04 - 2007/06/10   František Kyncl: Geometrie v meziprostoru
2007/06/28 - 2007/09/09   Lovci lebek
2007/06/28 - 2007/09/16   Aleš Veselý
2007/10/10 - 2007/11/25   Tomáš Císařovský: Zatmění
2007/12/04 - 2008/02/24   Ivana Lomová
2009/03/18 - 2009/05/24   Feng Mengbo: Krajina čínského umění / The Landscape of chinese Art
2009/06/17 - 2009/09/27   České umění 19.století ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích
2009/10/14 - 2010/01/17   Vladimir Tarasov: In Between
2010/03/04 - 2010/05/30   Josef Čapek
2011/06/15 - 2011/11/13   České umění přelomu 19. a 20. století ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích (1)
2011/11/30 - 2012/01/22   Pocta Františku Kynclovi
2012/03/21 - 2012/05/20   František Emler
2012/05/23 - 2012/06/24   Jaroslav Grus
2012/06/27 - 2012/08/26   Dobroslav Foll
2012/11/14 - 2013/03/31   Obrazárna městského muzea ve Skutči
2013/04/12 - 2013/05/26   Jiřina Žertová, Vladimír Kopecký: Konvergence
2013/06/20 - 2013/10/20   Signály z neznáma: Český komiks 1922-2012
2013/11/13 - 2014/02/02   Otto Placht: Brány vnímání
2014/02/26 - 2014/04/21   Karel Malich: Kamenecký kopec mého mládí
2014/05/07 - 2014/08/31   Antonín Slavíček: Kameničky
2014/12/03 - 2015/02/22   Michal Gabriel: Země - Voda - Vzduch
2015/03/04 - 2015/05/31   Sám se skřivany (Česká lyrická krajina na přelomu 19. a 20. století ze sbírek VČG v Pardubicích, galerie GASK a GMU v Hradci Králové)
2015/06/10 - 2015/09/28   Vzdálení pozorovatelé
2015/10/07 - 2016/01/24   Jindřich Prucha a Železné hory
2016/08/10 - 2016/11/13   Max Švabinský a Rudolf Vejrych: Kozlov
2016/12/14 - 2017/03/26   Revolucionářův motýl: Pohledy na grafiku šedesátých let
2017/04/05 - 2017/06/18   Luděk Vojtěchovský: Černobílé světy
2017/06/28 - 2017/10/08   Emil Filla a jeho žáci
2017/11/01 - 2018/02/13   ETA umění (a) spotřebiče
2018/06/06 - 2018/09/30   Daniel Balabán: Tanec života
2018/06/06 - 2018/09/30   Jan Zrzavý: Melancholie ze sbírek GVU v Ostravě
2018/10/17 - 2019/03/10   Ladislav Machoň a Pardubice
2019/03/27 -   Pozoruji oblohu (věnováno Karlu Malichovi)
2019/10/21 - 2020/08/03   Galerijní zisky: Třicet let sbírkotvorné činnosti VČG v Pardubicích 1989-2019
2020/03/18 - 2020/09/20   Starý psi
2020/03/24 - 2023/01/15   Reflexe krajiny a přírody: Krajinomalba ze sbírek VČG
2020/10/01 - 2021/01/24   Stanislav Diviš: Květy z ráje
2021/02/03 - 2021/06/13   Ruka v rouně: Bohuslav Reynek v pardubickém kontextu
2021/06/09 - 2021/10/10   Léto u moře. Mořská esence ze sbírek VČG
2022/03/16 - 2022/06/19   Bohumír Komínek a Miroslava Zychová: Na Betlémě
2022/10/13 - 2023/01/15   Těla v úzkých

Východočeská galerie

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1964   Josef Hašek: Obrazy
  1965   Willy Horný: Krajina (Obrazy a kresby 1964-1965)
  1966   František Tichý: Grafika
  1966   Miloslav Beutler (1897 - 1964)
  1968   Václav Rabas (9. Výtvarné Hlinecko 1968)
  1969   Albrecht Dürer: Mědirytiny, dřevoryty, lepty
  1969   Josef Hašek
  1970   Albrecht Dürer: Mědirytiny, dřevoryty, lepty
  1970   Ota Janeček
  1971   František Ronovský: Obrazy z let 1964 - 1970
  1971   František Štorek: Sochy 1967 - 1971
  1971   Henri de Toulouse-Lautrec (Výstava faksimilí a reprodukcí)
  1971   Pieter Bruegel starší, zvaný též selský +1569 (Výstava reprodukcí)
  1972   Dobromil Zahradník
  1972   František Vincenc Danihelka: Výběr z díla - obrazy, kresby
  1972   Jaroslav Kopecký: Z dosavadní tvorby
  1972   Miloslav Holý: Lidé (Grafika se sociální tematikou z let 1920 - 1924)
  1972   Miloslav Holý: Lidé (Grafika se sociální tématikou z let 1920 - 1924)
  1972   Národnímu umělci Vojtěchu Sedláčkovi k osmdesátinám
  1973   Blažena Borovičková Podpěrová (Sochy)
  1973   Karel Slabý-Kareš: 1923–1972 Výbor z díla k nedožitým padesátinám
  1973   Rudolf Hanych: Vysočina
  1973   Věra Vovsová: Hudební motivy
  1974   Alois Moravec: Grafické dílo
  1974   Jan Juška: Krajina domova
  1974   Jaroslav Grus: Výběr z malířského díla 1910 - 1972
  1974   Jaroslav Šmídra: Pastely
  1974   Karel Müller: Grafické dílo
  1974   Miloš Alexander Bazovský: Lidé a krajina Slovenského národního povstání
  1974   Oldřich Urban: Plastiky
  1974   Radomír Kolář: 100 let Velké pardubické
  1974   Venda Truhlářová
  1975   František Jiroudek
  1975   František Jiroudek
  1975   Hana Wanková: Obrazy a grafika
  1975   Ivan Bednář
  1975   Jan Rambousek: Grafika (Zasloužilému umělci Janu Rambouskovi k osmdesátinám)
  1975   Jan Trampota: Obrazy, kresby
  1975   Ladislav Pejchl: Výbor z díla
  1976   František Tichý
  1976   Jan Trampota: Obrazy, kresby
  1976   Karel Svolinský: Z grafického díla
  1977   František Emler
  1977   František Kaván: Výbor z díla
  1977   František Kaván: Výbor z díla (VII. Nasavrcká paleta)
  1977   Jaroslav Heřmanský
  1977   Josef Hašek
  1977   Lubomír Mecl: Obrazy z let 1962 - 1976
  1977   Ludmila Jiřincová: Výběr z grafického díla
  1977   Miloslav Beutler
  1977   Věra Vovsová: Domov
  1977   Vladimír Tesař: Vysočina
  1978   Cyril Bouda: Výběr z grafického díla
  1978   Ferdiš Duša: Sociální tvorba 20. let
  1978   Jaroslav Grus
  1978   Jaroslav Grus
  1978   Jaroslav Panuška
  1978   Jaroslava Pešicová: Grafika 1971–1978
  1978   Jindřich Hegr: Obrazy z Vysočiny 1972 - 1978
  1979   Blažena Borovičková Podpěrová (Sochy)
  1979   Jan Zrzavý ((8 stran))
  1979   Národní umělec Jan Zrzavý
  1979   Vladimír Tesař
  1979   Willy Horný: Kresby a obrazy z let 1968 - 1978
  1980   František Bukáček
  1980   Milan Med: Gymnastky
  1981   Antonín Dvořák
  1981   František Kaván
  1981   Jaroslav Grus
  1981   Julius Mařák
  1981   Kresby Františka Ronovského
  1982   Antonín Hudeček
  1982   František Emler
  1982   Jiří Kodym: Obrazy, kresby, grafika
  1982   Josef Matička
  1982   Kamila Albrechtová Přibáňová: Grafika, kresba
  1982   Ludmila Jandová: Grafika
  1982   Vratislav Trampota (1921 - 1979)
  1983   T. F. Šimon: Grafika
  1983   Václav Hollar: Grafika
  1983   Věra Vovsová: Výběr z celoživotního díla
  1983   Vincenc Vingler: Plastiky, kresby
  1983   Vladimír Suchý: Obrazy z let 1968 - 1983
  1983   Vlasta Vostřebalová - Fischerová: Kresby / obrazy
  1983   Vojtěch Sedláček (Grafika a kresby)
  1984   Adolf Born: Grafika, ilustrace
  1984   Bohuslav Tůma: Obrazy (Výstava k 75. jubileu autora)
  1984   František Ropek: Obrazy
  1984   František Vincenc Danihelka: Obrazy
  1984   Jan Honsa
  1984   Jaroslav Hudec: Obrazy 1939 - 1984
  1984   Jaroslav Šmídra (K pětasedmdesátinám)
  1984   Josef Khol: Výtvarné práce 1978 - 1983
  1984   Ladislav Zívr: Plastiky
  1984   Svatopluk Máchal: Obrazy, kresby (Sociální tvorba 1925 - 1935)
  1985   Antonín Machek
  1985   Dobromil Zahradník: Komorní plastiky a kresby
  1985   Jiří Horník (XV. Nasavrcká paleta)
  1986   Jaroslav Cheben: Obrazy, kresby, grafika
  1987   Bohumil Dobiáš: Keramika
  1987   Jaroslav Habrman: Tapiserie
  1987   Josef Liesler: Grafika
  1987   Lubomíe Mecl: Obrazy z let 1970-1987
  1987   Vladimír Komárek: Grafika
  1987   Z Alšova Špalíčku (Kresby a ilustrace Mikoláše Alše)
  1988   Dušan Jurkovič
  1988   František Drtikol: Fotografie
  1988   Josef Malejovský: Výběr z díla
  1988   Petr Rýdlo: Obrazy - sklo
  1988   Tomáš Bím: Grafika
  1988   Zasloužilý umělec Otakar Nejedlý: Výběr z malířského díla
  1989   Eva Kmentová: Kresby a plastiky
  1989   Jindřich Rejnart: Obrazy, sklo
  1989   Taras Kuščynskyj: Výběr z díla
  1989   Vojtěch Preissig: Grafika
  1990   František Doležal
  1990   Václav Špála
  1991   Emil Filla: Obrazy, kresby, grafiky, plastiky (Práce se sbírky Východočeské galerie v Pardubicích)
  1991   Ladislav Novák
  1993   Bořivoj Borovský: Některé práce z let 1960 - 1992
  1994   Ivo Křen: Grafika
  1994   Pavel Novák: Grafika
  1995   Japonsko (Fotografie Jiřího Málka)
  1998   Jiří Zikmund: Fotografie 80. - 90. léta
  1998   Vladimír Hanuš: 1988-1998
  1999   Ivo Křen: Zahrady
  2000   Miloslav Fekar
  2000   Vladimír Kopecký: Souborná výstava tvorby z let 1950–2000
  2000   Vojmír Vokolek: Fresky, sochy
  2001   Michal Cihlář: Během dvaceti let (Linoryty, koláře, fotografie, papírové plastiky, deníčky, tapety, práce pro ZOO, 1981 - 2001)
  2002   František Vincenc Danihelka: Obrazy a kresby
  2002   Lubomír Mecl: Výstava k nedožitým osmdesátým narozeninám
  2003   Jan Konůpek: Kresby a grafiky ze sbírek VČG v Pardubicích
  2003   Krajinou duše Antonína Hudečka / Through Antonín Hudeček's Landscape of the Soul
  2004   Jiří Toman: Panoramatické fotografie ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích
  2004   Karel Malich
  2004   Richard Fremund 1928-1969
  2004   Willy Horný
  2005   Jiří David
  2005   Tomáš Hlavina
  2005   Václav Brožík 1851-1901
  2005   Vladimír Preclík: Šedesátá a sedmdesátá léta
  2006   Jakub Schikaneder: Nové objevy děl malíře tajemných nálad
  2006   Petr Nikl
  2008   Josef Lada
  2008   Krištof Kintera: Believe it or not!
  2011   Karel Jan Sigmund (z cyklu Pardubičtí výtvarníci minulého století)
  2011   Václav Boštík: 1913...2005
  2012   Adolf Lachman: Svět Mechobota
  2012   František Hodonský: Křehkosti
  2012   Petr Korunka: Jeho komiksy a ilustrace
  2013   Jiří Toman: Fotografie
  2013   Otto Placht: Brány vnímání
  2014   Kamenecký kopec mého mládí (K 90. narozeninám Karla Malicha)
  2015   Jindřich Prucha a Železné hory
  2017   Vojmír Vokolek: Mizející poselství
  2020   Architekt Miroslav Řepa a jeho svět
  2022   Ivo Křen: Jiné světy
  nedatováno   Jan Juška: Krajina domova
  nedatováno   Jaroslav Šmídra
  nedatováno   Jaroslav Šmídra: Obrazy
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1963   Tvůrčí skupina Radar (Výstava obrazů, grafik, fotografií, plastik)
  1964   Krajiny a figurální motivy 1906-1963
  1966   Přírůstky do sbírek Východočeské galerie Pardubice v letech 1965-1966
  1967   Mistrovská díla českého malířství (Výstava reprodukcí)
  1967   Ze současné tvorby našich malířů (Obrazy z let 1957 - 1966)
  1968   Česká malířství od doby Osmy
  1968   Nové tendence v tvorbě mladých českých výtvarníků (Obrazy, kresby, grafika, plastiky z šedesátých let)
  1968   Soudobá česká krajina (Putovní výstava obrazů a kreseb ze šedesátých let)
  1969   Slovenské malířství po roce 1918 (Výstava reprodukcí)
  1970   České malířství od gotiky k impresionismu
  1970   České výtvarné umění 20. století (Z uměleckých sbírek Východočeské galerie Pardubice)
  1971   Česká krajina 20. století (Ze sbírek Východočeské galerie Pardubice)
  1971   Obrazy pěti století
  1971   Sociální a pracovní motiv v české grafice po r. 1918
  1972   Česká grafika proti válce (1936-1971)
  1972   Pardubice minulosti a dneška (Obrazy, kresby, grafika 1602 - 1972)
  1973   František Jiroudek, Jiří Bradáček
  1973   Obrazy o lidech (Figurální malba, plastiky, portréty ze sbírek)
  1974   Bojujúca grafika
  1974   Ludmila Jandová, František Janda
  1974   Mládí na obrazech a plastikách Východočeské galerie
  1974   Žáci Akademie výtvarných umění Praha 1973-1974
  1975   České výtvarné umění XX. století
  1975   Osvobození
  1976   Malíři Vysočiny (Obrazy ze sbírek VČG Pardubice)
  1976   Východočeské ateliéry
  1976   Výtvarní umělci Východočeského kraje k XV. sjezdu KSČ
  1977   Mladá tvorba 2 (Žáci Akademie výtvarných umělní Praha)
  1978   Jaroslava Pešicová: Grafika, František Štorek: Plastiky
  1978   Sport ve výtvarném umění
  1978   Východočeští výtvarní umělci k 30. výročí Vítězného února
  1980   Výtvarní umělci východních Čech k 35. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou
  1982   Město a civilizace
  1982   Mladá tvorba: Tvorba mladých výtvarníků Východočeského kraje
  1983   Výtvarní umělci Pardubic
  1986   Česká kresba ze sbírek Východočeské galerie
  1986   Julius Mařák a jeho žáci
  1987   Eva a Petr Jiránkovi: Keramické objekty
  1987   Krajináři Umělecké besedy (Václav Rabas, Karel Boháček, Vojtěch Sedláček, Vlastimil Rada)
  1989   Český symbolismus
  1990   Sláva kabaretů v dějinách plakátu (Kabaretní plakát od Toulouse Lautreca k Čapkovi, Longenovi a dalším tvůrcům)
  1993   Pardubické valy 1993
  1994   Artchemo 1968/1969
  1994   Pardubické valy 1994
  1995   Pardubické valy 95 (Slovenští sochaři)
  1997   Pardubické valy 1997
  1998   Rubikon
  1999   Hračky, hrátky, hračičky
  2001   České malířství a sochařství 1905-1925 ze sbírek Západočeské galerie v Plzni
  2006   Milan Handl, Stanislava Grebeníčková: Sklo, šperk, malby, kresby
  2007   Osma po 100 letech (Výstava ke 100. výročí 1. výstavy Osmy)
  2008   Druhá příroda / Second Nature
  2008   Ludmila Padrtová & Alois Nožička: Kresby a fotografie z let 1957 až 1965
  2011   Skupina 42 ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích a Galerie moderního umění v Hradci Králové
  2012   Současný český linoryt (Cihlář, Kovářík, Křen, Piekar, Vičar)
  2013   Galerie v proudu času (60 let Východočeské galerie)
  2013   Jiřina Žertová, Vladimír Kopecký: Konvergence
  2016   Max Švabinský a Rudolf Vejrych: Kozlov
  2017   ETA umění (a) spotřebiče
  2018   Křehké sny modernity (ČSR a Pardubice v zrcadle výtvarného umění 1918-1938)
  2018   Rozbřesk: Současná krajinomalba, Adam Kašpar: Jen prostor
  2019   Galerijní zisky (30 let sbírkotvorné činnosti Východočeské galerie v Pardubicích 1989-2019)
  2020   Starý psi
kniha
  published   title (subtitle)
  1969   Josef Hašek
  1999   Od hlavy k patě (Figurální tvorba českého umění 2. poloviny 20. století)
  2021   Ruka v rouně (Bohuslav Reynek v pardubickém kontextu)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle)
  1983   Výtvarní umělci jihovýchodních Čech (Stručný přehled životopisných dat malířů, sochařů a grafiků Jihovýchodních Čech. Rodáků i těch, kteří zde kratší či delší dobu žili nebo zde hledali náměty a inspiraci pro svojí tvorbu.)
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1970   Karel Černý: Výbor z malířské tvorby let 1934-1958 (k 60.výročí narození 10.výročí úmrtí)
  1970   Ota Janeček: Souborná výstava díla z let 1940 - 1970
  1972   Akvarely a kresby Bohuslava Lonka z Mauthausenu
  1972   Jan Preisler (jubilejní výstava ke 100. výročí narození)
  1972   Miloslav Holý: Lidé (Grafika se sociální tématikou z let 1920 - 1924)
  1973   Jaroslav Šmídra: Obrazy
  1974   Jiří Vavřina: Obrazy a obrázky
  1974   M. A. Bazovský: Lidé a krajina povstání
  1975   Ivan Bednář
  1975   Jan Rambousek: Soubor z grafickéo díla 1918-1968 k osmdesátým narozeninám
  1976   Alena Čermáková: Obrazy z let 1960 - 1975
  1976   Antonín Chittussi
  1976   Lev Šimák
  1976   Vladimír Tesař: Vysočina
  1976   Z grafického díla národního umělce Karla Švabinského (k umělcovým 80. narozeninám)
  1977   Ferdinand Hložník: Obrazy z let 1974 - 1976
  1977   František Emler: Obrazy z Vysočiny (V díle Františka Emlera k jeho pětašedesátinám)
  1977   František Tichý (obrazy, kresby, grafika)
  1977   Ivo Schurmann: Grafické dílo
  1977   Lubomír Mecl: Obrazy z let 1962-1976
  1977   Quido Fojtík
  1978   Cyril Bouda: Z grafické tvorby
  1978   Ferdiš Duša: Sociální tvorba 20. let (obrazy, kresby, grafika)
  1978   Jan Juška: Obrazy z Vysokého Mýta
  1978   Jaroslav Panuška (1872 - 1958, jubilejní výstava, obrazy a kresby)
  1978   Jindřich Hegr: Obrazy z Vysočiny 1972 - 1978
  1978   Květiny Ludviky Smrčkové
  1978   Miloslav Beutlere: Sochařské a medailérské dílo (K umělcovým nedožitým osmdesátinám)
  1978   Obrazy, kresby a studie z celoživotní tvorby Josefa Haška
  1979   Blažena Borovičková Podpěrová (plastiky a kresby)
  1979   Jan Zrzavý
  1979   Miloš Slezák: Medaile a drobná plastika
  1979   Vladimír Šolta: Obrazy a kresby
  1979   Vladimír Tesař (ilustrace ruské a sovětské literatury)
  1980   František Kaván
  1980   Magdalena Cubrová: Obrazy a kresby
  1980   Milan Med: Gymnastky (Obrazy a pastely ze sportovního prostředí 1966–1980)
  1980   Ota Janeček: Kresba, grafika, plastika
  1980   Radomír Kolář: Obrazy, kresby, ilustrace
  1981   Antonín Dvořák (1817 - 1881) (žánrové malby, portréty)
  1981   Jaroslav Grus: Výstava k 90. narozeninám
  1981   Julius Mařák 1832-1899: Obrazy, kresby, grafika
  1981   Marta Horáková: Obrazy a kresby
  1981   Miloslav Holý: Grafika 20.let
  1981   Vendelín Zdrůbecký: Sochy
  1982   Antonín Hudeček (ke 110. výročí narození)
  1982   František Emler: Obrazy a grafická tvorba
  1982   Hanuš Schwaiger (1854 - 1912)
  1982   Jean Effel
  1982   Josef Matička
  1982   Kamila Albrechtová: Grafika, kresby
  1982   Ludmila Jandová: Grafika
  1982   Národní umělec Jaroslav Grus (autorská expozice)
  1982   Vratislav Trampota: Obrazy, kresby
  1983   Jan Kašpar: Letecké a kosmické motivy (obrazy, kresby grafika)
  1983   T. F. Šimon: Výběr z grafického díla
  1983   Václav Hollar: Výběr z grafického díla
  1983   Věra Vovsová: Obrazy
  1983   Vincenc Vingler
  1983   Vladimír Suchý: Portréty a figurální kompozice z let 1968 - 1983
  1983   Vlasta Vostřebalová-Fischerová: Obrazy - kresby
  1983   Vojtěch Sedláček: Grafika, kresby
  1984   Adolf Born: Grafika, ilustrace
  1984   Alois Kalvoda (1875 - 1934)
  1984   Bohuslav Tůma: Obrazy, kresby
  1984   Emil Filla: Boje a zápasy (Protiválečné grafické cykly ze sbírek Východočeské galerie Pardubice)
  1984   František Vincenc Danihelka: Obrazy
  1984   Jan Honsa: Životní dílo ((1876 - 1937))
  1984   Jaroslav Šmídra: Obrazy
  1984   Josef Khol: Výtvarné práce 1978 - 1983
  1984   Ladislav Zívr: Plastiky
  1984   Max Švabinský: Výběr z grafického díla ze sbírek Muzea Kroměřížska Kroměříž
  1984   Svatopluk Máchal: Obrazy a kresby z let 1925–1935
  1985   Antonín Machek (1775 - 1844): Výběr z celoživotního díla
  1985   Dobromil Zahradník: Komorní plastiky a kresby
  1986   Jaroslav Cheben: Obrazy, kresby, grafika
  1986   Jaroslav Lukavský: Grafika, ilustrace
  1986   Národní umělec Josef Lada
  1986   Roman Richtermoc: Plastiky, kresby, grafika
  1987   František Turek: Výběr z díla 1976 - 1986
  1987   Josef Liesler: Grafika
  1987   Josef Navrátil a český romantismus
  1987   Lubomír Mecl: Obrazy z let 1970-1987
  1987   Povídání nad obrázky herečky Blanky Bohdanové
  1987   Vladimír Komárek: Grafika
  1987   Z Alšova Špalíčku: Kresby a ilustrace Mikoláše Alše
  1988   Dušan Jurkovič: Architektonické dílo
  1988   František Drtikol: Fotografie
  1988   Jiří John: Obrazy, grafika
  1988   Josef Malejovský: Výběr z díla
  1988   Ladislav Machoň: Výběr z díla
  1988   Otakar Nejedlý: Výběr z malířského díla
  1988   Petr Rýdlo: Obrazy - sklo
  1988   Tomáš Bím: Grafika
  1988   Vladimír Jiránek: Kreslený homor
  1989   Eva Kmentová: Plastiky - kresby
  1989   Jan Kutálek: Keramika
  1989   Jindřich Rejnart: Obrazy, sklo
  1989   Karel Hyliš: Plastiky
  1989   XIX. Nasavrcká paleta - díla Františka Emlera
  1990   Karel Valter: Výběr z díla
  1990   Václav Špála (výběr z malířského díla)
  1991   Bohuslav Horák: Kresba a nábytkové objekty
  1991   Jiří Lacina: Výběr z díla 1962 - 1990
  1993   Bořivoj Borovský: Některé práce z let 1960 - 1992
  1994   Ivo Křen: Grafika
  1994   Rudolf Fila
  1995   Jaroslav Jebavý: Obrazy
  1995   Lubomír Netušil: Plastiky, grafika
  1995   Markéta Luskačová: Londýn 1974 - 1990 (fotografie ze Spitalfields)
  1996   Dalibor Chatrný
  1996   Věra Janoušková: Osinky, smalty, koláže
  1997   Běla Kolářová
  1997   Bohumil Eliáš: Sklo, obrazy, plastiky
  1997   Vladimír Novák
  1998   Jiří Zikmund: Fotografie 80. - 90. léta
  1998   Vladimír Hanuš: 1988 - 1998
  1999   Ivo Křen: Zahrady (Sedm zahrad pro tvé oči)
  1999   Josef Jíra: Výběr obrazů k malířovým sedmdesátinám
  1999   Martina Novotná: Rámečky (v rámci projektu Umění v tunelu)
  1999   Petr Kvíčala: Yuppí
  1999   Tomáš Galle: Město krajiny prostory 1997 - 99 (fotografie)
  1999   Věroslav Škrabánek (1928 - 1963)
  1999   Věroslav Škrabánek 1928 - 1963
  2000   Antonín Černý: Obrazy
  2000   Jaroslav Jebavý: 8 x 200²
  2000   Lenka Dobešová: Papír, čáry, barvy
  2000   Miloslav Fekar: Objekty - putování
  2000   Věroslav Škrabánek (1928 - 1963)
  2000   Vladimír Kopecký: Souborná výstava obrazů, kreseb, ilustrací a grafiky z let 1950 - 2000
  2000   Vojmír Vokolek: Běh o život
  2001   Alena Nádvorníková: Děje, děje (surrealistické kresby)
  2001   Michal Cihlář: Během dvaceti let (linoryty - koláže - fotografie - papírové plastiky - deníčky - tapety - 1981 - 2001)
  2001   Richard Konvička: Na cestě (Kresby a obrazy z posledních let)
  2001   Vladimír Hanuš: Jiné okraje
  2002   Die Pferde der Irene E. Beckmann / Koně Irene E. Beckmannové
  2002   František Kaván 1866-1941
  2002   František Vincenc Danihelka: Obrazy a kresby
  2002   Lubomír Mecl: Výstava k nedožitým osmdesátým narozeninám
  2002   Max Švabinský: Kresby a grafika ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě
  2002   Štěpán Bartoš: Fotografie z Petrkova
  2003   Danièle Dailloux: Město v různých podobách
  2003   Jan Konůpek: Kresby a grafiky ze sbírek VČG v Pardubicích
  2003   Kamil Lhoták: Obrazy, kresby a grafiky z let 1937 - 1981
  2003   Krajinou duše Antonína Hudečka / Through Antonín Hudeček's Landscape of the Soul
  2003   Marta Horáková (k 92. narozeninám)
  2003   Richard Fremund: 1928-1969
  2004   Alois Wachsman (1898 - 1942)
  2004   Antonín Slavíček 1870 - 1910
  2004   Jiří Lacina: Práce z let 1990 - 2004
  2004   Jiří Toman: Panoramatické fotografie - z cyklu výstav Zevnitř
  2004   Josef Lada - Vánoce v galerii
  2004   Karel Malich: Z cyklu výstav Zevnitř
  2004   Willy Horný
  2005   Jiří David: Fotografie a neony
  2005   Jiří Votruba
  2005   Martin Kuriš: Profesor Frankenstein a jiné cykly
  2005   Stanislav Diviš: Retrospektiva
  2005   Stanislav Kolíbal: Šest cyklů (Kresby, akvarely, reliéfy)
  2005   Tomáš Hlavina
  2005   Václav Brožík 1851-1901
  2005   Vladimír Birgus: Fotografie
  2005   Vladimír Preclík: 60. a 70. léta
  2006   Jakub Schikaneder: Nové objevy děl a malíře tajemných nálad
  2006   Jakub Schikaneder: Nové objevy děl malíře tajemných nálad (komentovaná prohlídka)
  2006   Josef Váchal ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové
  2006   Václav Radimský (1867 - 1946)
  2007   Aleš Veselý
  2007   Antonín Střížek: Obrazy a kresby / Paintings and drawings
  2007   Eugenio Percossi: Intervallo / Přestávka
  2007   František Kyncl: Geometrie v meziprostoru
  2007   Ivana Lomová
  2007   Tomáš Císařovský: Zatmění
  2008   Josef Lada 1887-1957
  2008   Krištof Kintera: Believe it or not
  2009   Feng Mengbo: Krajina čínského umění / The Landscape of chinese Art
  2009   Viktor Pivovarov: Oni
  2009   Vladimir Tarasov: In Between
  2010   Josef Čapek
  2011   Karel Jan Sigmund (z cyklu Pardubičtí výtvarníci minulého století)
  2011   Václav Boštík: 1913...2005
  2011   Zdeněk Miler: Dětem
  2012   Adolf Lachman: Svět Mechobota (Momenty ze života nevšedních tvorů na digitálních ilustracích Adolfa Lachmana)
  2012   Antonín Chittussi (1847-1891): Region a svět
  2012   František Hodonský: Křehkosti
  2012   Našel jsem svazek klíčů... (Ilustrace a obrazy Pavla Čecha)
  2012   Petr Korunka (jeho komiky a ilustrace)
  2012   Pocta Kamilu Lhotákovi k 100. výročí narození
  2012   Zdeněk Burian: Výpravy za dobrodružstvím (Kvaše a oleje)
  2013   Jiří Toman
  2013   Miroslav Ludwig představuje Zdeňka Sklenáře
  2013   Otakar Nejedlý: Z Čech na Cejlon, do Indie a zase zpátky
  2013   Otto Placht: Brány vnímání
  2014   Antonín Slavíček: Kameničky
  2014   František Skála: EXPO
  2014   Karel Malich: Kamenecký kopec mého mládí (k 90.narozeninám Karla Malicha)
  2014   Michal Gabriel: Země / voda / vzduch
  2015   Automatické mlýny (k 70.výročí úmrtí Josefa Gočára)
  2015   Bohumil Kubišta: Grafika
  2015   František Tichý: Svět, který se směje
  2015   Jaroslav Bejvl ml.: Prostor pro design
  2015   Jindřich Prucha a Železné hory
  2015   Michaela Kukovičová: Kouzelná baterka
  2016   Martin Velíšek: Ránoc
  2016   Veronika Šrek Bromová: Jednota / Unity
  2016   Zdeněk Dašek: Návrat domů
  2017   Dar Jánuše Kubíčka
  2017   Luděk Vojtěchovský: Černobílé světy
  2017   Vojmír Vokolek: Mizející poselství
  2018   Daniel Balabán: Tanec života
  2018   Jan Zrzavý: Melancholie
  2018   Ladislav Machoň a Pardubice
  2019   Aaltova příroda / Aalto's Nature (Úloha lidové tradice v japonském a finském stavitelství v díle Alvara Aalta ve 30. letech minulého století / The role of vernacular building tradition of Japan and Finland in the work of Alvar Aalto in the 1930s)
  2019   Lukáš Tůma: Oka/mžiky
  2020   Martin Homola: Domov můj - svědectví portrétu
  2020   Petr Válek: Přítvory (a jiná havěť)
  2020   Stanislav Diviš: Květy z ráje
  2021   Akvizice jedné galerie (Vybraná díla z depozitářů Alšovy jihočeské galerie)
  2021   Libor Krejcar: Skelety paměti
  2021   Zdenek Seydl: Abeceda
  2022   Bořivoj Borovský: Mraky, kámen a padající světlo
  2022   Gabriela Dubská: Mezi řádky
  2022   Ivo Křen: Jiné světy
  nedatováno   Jaroslav Grus: Obrazy z cest
  nedatováno   Národní umělec Jaroslav Grus: Stálá expozice díla
  neuveden   Ondřej Doležal: Country
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  1971   František Ronovský: Obrazy z let 1964-1970, František Štorek: Sochy z let 1967-1971
  1972   Česká grafika proti válce (1935-1971)
  1973   Obrazy o lidech: Figurální malba, portrét, plastiky ze sbírek galerie
  1975   Slzy a smích
  1978   Jaroslava Pešicová: Grafika 1971-1978, František Štorek: Plastiky 1968-1978
  1985   Restaurovaná díla východočeských státních zámků (k 25.výročí založení KSSPPOP v Pardubicích)
  1987   Grafické techniky
  1989   Současná česká grafika
  1992   Štyrský, Toyen: Artificialismus
  1995   Pardubické valy 1995: Slovenští sochaři
  1998   Anima Animus Animace
  1999   David Medek, Tomáš Medek: Opakované struktury
  1999   Výtvarný svět divadla pro děti (návrhy, loutky, scénografie)
  2000   Aukce fotografií současných českých a slovenských fotografů
  2000   Miluše Roubíčková, René Roubíček: Sklo / Glass
  2000   Postav dům, zasaď strom a osedlej koně
  2001   České malířství a sochařství 1905-1925 (Ze sbírek Západočeské galerie v Plzni)
  2002   Ke slávě Ducha (Sedm století církevního výtvarného umění v královéhradecké diecézi)
  2006   Papež kouřil trávu / The Pope Smoked Dope (Rocková hudba a alternativní vizuální kultura 60. Let / Rock music and the alternative visual culture of the 1960s (Dům u Jonáše, Pardubice))
  2006   Ulity Petra Nikla a Nástroje otevřených her
  2007   Grafika symbolistů
  2007   Jiří Toman & Josef Sudek
  2007   Výročí Osmy (Výstava ke 100. výročí výstavy Osmy)
  2008   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě
  2009   České umění 19.století ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích
  2009   Krajina čínského umění / The Landscape od Chinese Art (Historická čínská malba / Historical Chinese Paintings)
  2009   Z cest (za sbírek Východočeské galerie)
  2011   Skupina 42 ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích a Galerie moderního umění v Hradci Králové
  2012   Současný český linoryt (Cihlář, Kovářík, Křen, Piekar, Vičar)
  2013   Galerie v proudu času (60 let Východočeské galerie)
  2013   Jiří Šiller představuje Václava Radimského a Oldřicha Blažíčka (Prostor pro jednoho kurátora)
  2013   Prostor pro jednoho kurátora - Jan Kačer (Libor Fára, František Kaván, Jan Kodet, Karel Malich, Bohumír Matal)
  2013   Signály z neznáma: Český komiks 1922-2012
  2014   Architektura Pardubic - Městské divadlo
  2014   Ota Janeček - Pardubičtí malíři komorně
  2014   Přistání v Apokalypsii (Surrealismus ze sbírek GMU v Hradci Králové)
  2015   Architektura Pardubic - Nádraží Pardubice
  2015   Sám se skřivany (Česká lyrická krajina na přelomu 19. a 20. století ze sbírek VČG v Pardubicích, galerie GASK a GMU v Hradci Králové)
  2016   Max Švabinský a Rudolf Vejrych: Kozlov
  2016   Revolucionářův motýl (Pohledy na grafiku šedesátých let)
  2017   Emil Filla a jeho žáci
  2017   ETA umění (a) spotřebiče
  2017   Květy a jiné světy (z kolekce art brut Muzea umění Olomouc)
  2017   Putování do pohádky a zase zpátky
  2018   Adam Kašpar: Jen prostor, Rozbřesk - současná krajinomalba
  2018   Křehké sny modernity: ČSR a Pardubice v zrcadle výtvarného umění 1918-1938
  2019   Doba plastová
  2019   Galerijní zisky (30 let sbírkotvorné činnosti Východočeské galerie v Pardubicích 1989-2019)
  2019   Proměna mlýnů: Jak navrhnout novou městskou čtvrť
  2019   Stavba roku v Pardubickém kraji 2004-2019
  2020   Architektura Pardubic a okolí: Pietní území Ležáky
  2020   Fenomén Kuňka (Kunětická hora ze sbírek VČG)
  2020   Paříž, věčná láska
  2020   Rodná hrouda (Současné pojetí Kunětické hory)
  2021   Jedno místo prázdné (České umění 1945 - 2015 ze sbírek VČG)
  2022   Bohumír Komínek a Miroslava Zychová: Na Betlémě
  2022   Markéta Korečková & Ján Macko: Home Sweet Home
  Nedat.   České umění 19. a první poloviny 20. století
dopisnice/pohlednice
  published   title (subtitle)
  nedatováno   Josef Hašek: Hůrka, 1963
informační leták / informace autorská
  published   title (subtitle)
  2003   Krajinou duše Antonína Hudečka / Through Antonín Hudeček's Landscape of the Soul
  2014   Antonín Slavíček: Kameničky
  2016   Veronika Šrek Bromová: Jednota / Unity
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle)
  1998   Anima Animus Animace
  2007   Výročí Osmy (Výstava ke 100. výročí výstavy Osmy)
  2012   Východočeská galerie v Pardubicích (duben - září 2012)
katalogová pozvánka
  published   title (subtitle)
  ????   Josef Čapek: Dějiny zblízka
  1993   Východočeská galerie Pardubice - zámek 3 (září 1993)
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1982   Lubomír Mecl: Leningrad
  1998   Jiří Šlitr: Ženy v kresbách a pastelech
  1998   Taj-ťün Hejzlarová: Čínské obrazy a kaligrafie
  2012   Stanislav Malý: Ukryto před světem
katalogový list autorský
  published   title (subtitle)
  2001   Vladimír Hanuš: Jiné okraje
metodický text
  published   title (subtitle)
  1987   Básník a grafik Bohuslav Reynek
PF
  published   title (subtitle)
  2001   PF MMI (Východočeská galerie v Pardubicích Vám přeje mnoho štěstí a zdraví v prvním roce nového milénia)
  2004   Východočeská galerie v Pardubicích Vám přeje mnoho štěstí a zdraví v roce 2004
plakát
  published   title (subtitle)
  1961   České moderní výtvarné umění
  1974   Setkání s mistry (Výstava málo známých obrazů z východočeských zámků)
  1977   František Tichý
  1984   František Kaván
  1989   Expresionismus v českém umění: Tendence od počátku století do současnosti
  1990   Vojtěch Preissig: Grafika
  1992   Antonín Dvořák 1817 - 1881
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle)
  1975   Tři večery o grafice
  1977   Setkání s Františkem Tichým (beseda)
  1979   Podvečer na výstavě Vladimíra Šolty
  1982   Česká secese: pásmo krátkých filmů
  1982   Přednáška s besedou: Kamil Lhoták a jeho dílo
  1986   Povídání nad obrázky herečky Ivy Hüttnerové
  1998   Setkání s ak. mal. Vladimírem Hanušem
  2011   O Slovanské epopeji Alfonse Muchy: Danajský dar - Návrat do Prahy - Kam s ní
pracovní sešit
  published   title (subtitle)
  1999   Moroa zvaná Berckiáda (Karel Nepraš)
program
  published   title (subtitle)
  1990   Východočeská galerie Pardubice (Duben '90)
  1990   Východočeská galerie Pardubice (Únor '90)
  1990   Východočeská galerie Pardubice (Březen '90)
  1990   Východočeská galerie Pardubice (Květen '90)
  1990   Východočeská galerie Pardubice (Červen '90)
  1990   Východočeská galerie Pardubice (Červenec, srpen '90)
  1991   Východočeská galerie Pardubice (Prosinec '91)
  1992   Východočeská galerie Pardubice (Léto '92)
  1994   Východočeská galerie (leden 1994)
  1994   Východočeská galerie Pardubice (1994 únor)
  1994   Východočeská galerie Pardubice (březen 1994)
  1995   Východočeská galerie Pardubice (září-říjen 1995)
  1996   Východočeská galerie v Pardubicích (Program květen / červen 1996)
  1996   Východočeská galerie v Pardubicích (Program listopad, prosinec 1996)
  1996   Východočeská galerie v Pardubicích (Program březen, duben 1996)
  1996   Východočeská galerie v Pardubicích (Program leden, únor 1996)
  1997   Východočeská galerie v Pardubicích červenec srpen září 1997 (Pardubické valy Brabenec Císařovský Eliáš Gabriel Milkov Plieštik Sobotka Suška)
  2002   Program březen 2002 (Východočeská galerie v Pardubicích)
  2003   Program květen - červen 2003
  2008   Program Východočeské galerie v Pardubicích (březen - květen 2008)
  2016   Východočeská galerie v Pardubicích (Program srpen - listopad 2016)
  2019   Východočeská galerie v Pardubicích (Program červenec - říjen 2019)
  2020   Východočeská galerie v Pardubicích (Březen - červen 2020)
  2020   Východočeská galerie v Pardubicích (září - listopad 2020)
  2022   Východočeská galerie v Pardubicích (Prosinec 2022)
příležitostný tisk
  published   title (subtitle)
  1977   František Emler (U nás na Vysočině)
  1999   Jiří Sopko: Modrá jezdkyně
  1999   Věra Janoušková: Okřídlená postava
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle)
  1980   František Kaván: Seznam vystavených děl
soupis díla
  published   title (subtitle)
  1978   Seznam grafického díla Františka Emlera
text
  published   title (subtitle)
  1992   Alva Hajn (Metodický list k výstavě Alvy Hajna)
tisková zpráva
  published   title (subtitle)
  1993   Metodický list k výstavě Bořivoj Borovský - Některé práce z let 1960 - 1992
  1999   Petr Kvíčala: Yuppí
vstupenka
  published   title (subtitle)
  nedat.   Východočeská galerie Pardubice (Plné vstupné)
  nedat.   Východočeská galerie Pardubice (Snížené vstupné)

Východočeská galerie

institution, city, address
Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice), Pernštýnské náměstí 50
Galerie Jaroslava Gruse, Pardubice (Pardubice), Pernštýnské náměstí 50

Východočeská galerie

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1999   Přírůstky sbírek státních galerií České republiky z let 1990 - 1997
  2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR)
  2007   BLACK 06
  2007   Soustředěný pohled / Focused View (Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Association Members)
  2008   Reprezentace národa
kniha
  published   title (subtitle)
  1957   Dračí setba
  1998   State Galleries of the Czech Republic
  2012   Czech Contemporary Art Guide
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž)
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1965   Východočeská galerie
  1970   Východočeská galerie Pardubice
  1983   Východočeská galerie v Pardubicích (Galerie muzea)
  1998   Východočeská galerie
  2004   Sbírka Východočeské galerie v Pardubicích
  2005   Východočeská galerie v Pardubicích
  2011   Pardubická velkorysost
  2011   Sázka na Pucandla
  2013   Východočeská galerie v turbulencích času (Ohlédnutí za šesti desetiletími krajské galerie v Pardubicích)
www
  published   title (subtitle)
  ????   Východočeská galerie v Pardubicích (artlist.cz)
adresář
  published   title (subtitle)
  1999   Adresář muzeí a galerií v České republice (Pro rok 2000)
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle)
  nedatováno   RGČR The Czech Galleries Council
průvodce
  published   title (subtitle)
  1983   Muzea a galérie v ČSR (A-Z na cesty)
seznam institucí
  published   title (subtitle)
  2001   RGČR Rada galerií České republiky
  2017   Muzea Pardubického kraje
  nedat   RGČR Rada galerií České republiky

Východočeská galerie

person   born from - to, notes
Bouček Vít   25. 3. 1950     ???? - ????
Boučková Jitka   15. 2. 1921     ???? - ????
David Jiří   23. 5. 1933     1988 - 1992
Dlabaja Josef   1947     1981 - 1984, ředitel
Dostál Martin   18. 2. 1962     ???? - ????, ředitel
Jebavý Jaroslav   30. 7. 1952     ???? - ????
Nováková Tereza   29. 10. 1985     ???? - ????, kurátorka sbírky kresby a grafiky
Rybička Tomáš   8. 12. 1953     ???? - ????
Rybičková Kosová Zuzana   2. 11. 1957     ???? - ????
Řeháková Mandysová Hana   29. 6. 1961     ???? - ????, ředitelka
Řeřucha Vladimír   25. 4. 1920     1971 - 1981, ředitel
Šrettr Čestmír   26. 6. 1923     ???? - ????, ředitel
Tůma Bohuslav   26. 6. 1909     1984 - 1984, výstava
Vladíková Nesázalová Simona   25. 1. 1969     2007 - 2011, ředitelka
Zemánek Jiří   14. 9. 1953     ???? - ????

Východočeská galerie

podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  2011   Management institucí, opisování projektů a čekání na spasitele
  2011   Regionální kultura

Východočeská galerie

person   born
Ambrůz Jan   2. 6. 1956    
Bauch Jan   16. 11. 1898    
Bednář Ivan   8. 5. 1923    
Benda Břetislav   28. 3. 1897    
Benda Jan   16. 5. 1897    
Beneš Vincenc   22. 1. 1883    
Beutler Miloslav   3. 9. 1897    
Bím Tomáš   12. 11. 1946    
Blabolilová Marie   4. 3. 1948    
Boštík Václav   6. 11. 1913    
Bradáček Jiří   27. 6. 1922    
Brož Josef   13. 8. 1904    
Bubeníček Ota   31. 10. 1871    
Bukáček František   25. 4. 1910    
Cihlář Michal   16. 9. 1960    
Čapek Vítek   28. 2. 1954    
Čechová Olga   6. 4. 1925    
Černý Karel   19. 2. 1910    
Daněk Ladislav   9. 1. 1958    
Dvořák František   21. 1. 1925    
Famíra Emanuel   15. 11. 1900    
Feigl Bedřich   6. 3. 1884    
Frauknecht Karel   24. 7. 1925    
Grygar Milan   24. 10. 1926    
Gutfreund Otto   3. 8. 1889    
Hanych Rudolf   11. 4. 1906    
Hofman Vlastislav   6. 2. 1884    
Honsa Jan   8. 6. 1876    
Hudeček Antonín   14. 1. 1872    
Hudeček František   7. 4. 1909    
Hyliš Karel   25. 3. 1928    
Hyliš Petr   6. 3. 1956    
Chatrný Dalibor   28. 8. 1925    
Chlupáč Miloslav   10. 7. 1920    
Janeček Ota   15. 8. 1919    
Janošková Eva   20. 10. 1935    
Janouch Ladislav   14. 6. 1944    
Janoušková Věra   25. 6. 1922    
Jarcovják Vladimír   17. 3. 1924    
Jilemnická Ellen   6. 2. 1946    
Jirků Boris   10. 4. 1955    
Jiroudek František   17. 2. 1914    
Jungbauer Vítězslav   6. 11. 1919    
Juška Jan   7. 1. 1907    
Kafka Bohumil   14. 2. 1878    
Kafka Čestmír   14. 11. 1922    
Karel Jiří   10. 9. 1952    
Karlíková Olga   6. 1. 1923    
Kašpar Antonín   4. 3. 1954    
Kašpar Jiří   11. 6. 1941    
Kerhart Oldřich   25. 1. 1895    
Klápště Jaroslav   7. 8. 1923    
Klimeš Svatopluk   10. 3. 1944    
Kmentová Eva   6. 1. 1928    
Kodet Jan   1. 6. 1910    
Kokolia Vladimír   27. 11. 1956    
Komárek Vladimír   10. 8. 1928    
Koníček Oldřich   12. 10. 1886    
Kotík Jan   4. 1. 1916    
Kotík Pravoslav   1. 5. 1889    
Kotrba Karel   17. 1. 1893    
Kratina Radoslav   2. 12. 1928    
Kratochvíl Zdeněk   7. 12. 1883    
Kuba Ludvík   16. 4. 1863    
Kubišta Bohumil   21. 8. 1884    
Kvíčala Petr   20. 4. 1960    
Lacina Jiří   7. 4. 1934    
Lada Josef   17. 12. 1887    
Langer Milan   10. 2. 1944    
Lauda Jan   4. 4. 1898    
Lhoták Kamil   25. 7. 1912    
Lidický Karel   17. 6. 1900    
Liesler Josef   19. 9. 1912    
Longen-Pittermann Emil   29. 7. 1885    
Macháň Václav   6. 12. 1921    
Malejovský Josef   19. 4. 1914    
Malich Karel   18. 10. 1924    
Markup Václav   10. 9. 1904    
Marschalová Zdeňka   17. 11. 1951    
Masaryk Herbert   1. 5. 1880    
Medek Mikuláš   3. 11. 1926    
Menčík Václav   22. 11. 1926    
Mokrý František   8. 4. 1892    
Moucha Miloslav   25. 3. 1942    
Mühlbauer Pavel   8. 6. 1949    
Müller Karel   12. 12. 1899    
Multrus Josef   12. 3. 1898    
Musatov Grigorij   29. 1. 1899    
Nejedlý Otakar   14. 3. 1883    
Nepraš Karel   2. 4. 1932    
Netuka Jaroslav   1. 1. 1887    
Novák Ladislav   4. 8. 1925    
Oberthor Karel   15. 7. 1921    
Obrovský Jakub   23. 12. 1882    
Olešová Bohuslava   17. 9. 1951    
Oplt Oldřich   25. 10. 1919    
Paderlík Arnošt   1. 12. 1919    
Palla Marian   30. 7. 1953    
Panuška Jaroslav   3. 3. 1872    
Pastrňák Petr   17. 2. 1962    
Pavlík Petr   31. 1. 1945    
Pešicová Jaroslava   30. 12. 1935    
Plaček Jan   12. 5. 1890    
Podhrázský Stanislav   10. 11. 1920    
Podzemná Suchardová Anna   26. 7. 1909    
Pokorný Jiří   6. 7. 1945    
Pokorný Karel   18. 1. 1891    
Pošar Miloš   2. 9. 1924    
Pražák Čeněk   20. 2. 1914    
Preclík Mojmír   9. 2. 1931    
Procházka Josef   19. 3. 1935    
Ptáček Jiří   29. 3. 1949    
Rafl Tomáš   16. 2. 1948    
Ranný Michal   30. 7. 1946    
Ratajová Vendula   31. 3. 1945    
Reiner Martin   1. 10. 1900    
Reynek Bohuslav   31. 5. 1892    
Ronovský František   11. 1. 1929    
Ropek František   26. 5. 1901    
Rusňák Jan   19. 12. 1911    
Rýdlo Petr   14. 5. 1945    
Salcman Martin   7. 5. 1896    
Sedláček Vojtěch   9. 9. 1892    
Seydl Zdenek   29. 4. 1916    
Slezák Miloš   27. 2. 1921    
Sopko Jiří   20. 2. 1942    
Steklík Jan   5. 6. 1938    
Suška Čestmír   4. 1. 1952    
Svobodová Jitka   9. 9. 1941    
Sychra Vladimír   28. 1. 1903    
Sýkora Zdeněk   3. 2. 1920    
Synáček Otakar   17. 3. 1931    
Šejn Miloš   10. 8. 1947    
Šerých Jaroslav   27. 2. 1928    
Ševčík Miloš   27. 6. 1939    
Šíma Ladislav   12. 7. 1885    
Šimotová Adriena   6. 8. 1926    
Šrek Bromová Veronika   12. 8. 1966    
Štorek František   3. 7. 1933    
Turek František   30. 4. 1916    
Vaca Karel   21. 7. 1919    
Valter Karel   17. 2. 1909    
Vavřina Jiří   4. 11. 1944    
Velová Blanka   2. 4. 1941    
Veselý Petr   14. 10. 1953    
Vlček Petr   28. 7. 1962    
Vokolek Václav   1. 1. 1947    
Voleský Josef   13. 2. 1895    
Voves Jiří   4. 1. 1945    
Vrbová Kotrbová Vilma   14. 10. 1905    
Wagner Josef   2. 3. 1901    
Wachsman Alois   14. 5. 1898    
Waldhauser Antonín   17. 3. 1835    
Wielgus Jindřich   26. 2. 1910    
Wíšo Jaromír   11. 1. 1909    
Zárybnický Rostislav   12. 12. 1936    
Zemánek Ladislav   10. 2. 1931    
Zívr Ladislav   23. 5. 1909    
Zoubek Olbram   21. 4. 1926    
Zrzavý Jan   5. 11. 1890    
Zychová Miroslava   12. 11. 1945    
Žáček Josef   26. 5. 1951    
Ženatá Kamila   26. 12. 1953