Alšova síň v Klubu skladatelů

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Praha
address: Besední 5