Rudolf I. Habsburg

* 1282,
3. 7. 1307, Horažďovice (Klatovy), Česká republika (Czech Republic)
panovník, king

 

sex: male

word:
Rudolf byl nejstarším synem Albrechta I. Habsburka, krále Svaté říše římské a Alžběty Görz-Tyrolské. Jeho motto znělo "Aliena vocis aemula". Jako emblém měl papouška v kleci.
Měl se stát nástupcem svého otce v říši. Již jeho děd, volený král Svaté říše římské Rudolf I. dojednal možný sňatek svého vnuka Rudolfa s dcerou francouzského krále Filipa III. a jeho choti Marie Brabantské Blankou. Sňatek byl uzavřen r. 1300. Avšak francouzská princezna zesnula 14. března 1305.
Vražda českého krále Václava III. v Olomouci otevřela možnost Habsburkům usilovat opět o český královský trůn. Král Albrecht I. rázně vpadl do země české. Jeho vojsko dvěma proudy anulovalo jakýkoli možný odpor české a moravské šlechty vůči invazi Habsburků a umožnilo jim obsadit české země téměř beze ztrát. Volený český panovník, korutanský vévoda Jindřich se vzdal českého královského trůnu bez boje. Král Albrecht I. uskutečnil navíc skvělý diplomatický tah. Prosadil svatbu svého ovdovělého syna Rudolfa s královnou-vdovou Alžbětou Richenzou, chotí jeho rivala krále Václava II., korunovanou královnou českou a polskou. Tím si Habsburkové nárokovali i nástupnictví v Polsku. Albrechtem I. prosazená aliance měla i ten význam, že prohabsburská strana mezi českou a moravskou šlechtou získala do svého čela politicky a kulturně velmi schopnou osobnost, jakou byla královna-vdova Alžběta Richenza. Přesto královský sňatek, uskutečněný patrně 16. října 1306 neuklidnil poměry v naší vlasti. Proti Habsburkovi na českém královském trůnu se zvedl odboj české šlechty zejména z jihozápadních Čech. Schopný panovník Rudolf I., se snažil umořovat značné dluhy svých předchůdců na úkor reprezentace panovnického dvora a kořistnických zájmů české a moravské šlechty. Tím si však proti sobě popudil šlechtu, zvyklou na nádheru panovnického dvora a exkluzivní dary. Odboj vedli páni ze Strakonic. Královské vojsko sice odboj pánů ze Strakonic pacifikovalo, ale při obléhání Horažďovic Rudolf I. zemřel. Ještě před svou smrtí dokázal zdvonásobit věno své druhé manželky, Alžběty Richenzy. Podruhé ovdovělá, tehdy 19 letá Alžběta Richenza dala Rudolfa I. pohřbít do hrobky, umístěné v bazilice sv. Víta, Vojtěcha a Václava na Pražském hradě. Památku svých dvou manželů - krále Václava II. a Rudolfa I. - tato zajímavá osobnost našich dějin ctila až do své smrti r. 1335.

notes:
NK ne - 2013/02
Vévoda rakouský a štýrský, od r. 1306 titulární král český a polský