Nina Hamurari

* 6. 3. 1964, Lvov (Lviv),

 

sex: female