Jaroslav Provazník

* 1949,
pedagogue, publicist

 

sex: male

word:
Vystudoval franštinu a češtinu na FF UK. V 70. a 80. letech nakladatelský redaktor, pak redaktor v dětském časopise Ohníček, poté redaktor časopisu Čs. loutkář. V roce 1990 založil odborný časopis Tvořivá dramatika a je jeho šéfredaktorem. Od roku 1989 pracoval v ÚKVČ (později ARTAMA) jako odborný pracovník pro dramatickou výchovu, dětské divadlo, dětský přednes a amatérské loutkářství. Vedle toho od konce 70. let práce s dětskými divadelními a loutkářskými soubory, vedení dramatických kroužků dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí, spolupráce s Centrem tvořivé dramatiky Praha atd. Od počátku 90. let pedagog katedry výchovné dramatiky DAMU, v letech 1998-2011 její vedoucí. Externí pedagog dramatické výchovy na katedře primární pedagogiky. Podíl na osnovách dramatické výchovy pro projekt Obecná škola a Občanská škola a kapitoly o dramatické výchově v rámcových vzdělávacích programech pro základní a gymnaziální vzdělávání. Koncipování a vedení vzdělávacích kurzů dramatické výchovy, práce v porotách a lektorských sborech celostátních a dalších přehlídek, od roku 1990 práce ve Sdružení pro tvořivou dramatiku.
zdroj - damu.cz

notes:
Doc.