Hanna Bodnar-Kaczynska

* 24. 4. 1929,
9. 11. 2001,
graphic artist

 

nationality: Polish
sex: female

notes:
NK ne - 2013/07