Heinrich (Jindřich, Henry) Kulka

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
? - ?   Technische Universität Wien (TU Wien), Vídeň (Wien) ,