Vlastislav Rubek

* 25. 12. 1951,
architektura

 

sex: male