Dolf Henkes

* 1903, Rotterdam, Nizozemsko (Netherlands)
1989,
painter

 

sex: male

notes:
NK ne - 2015/01