Nikhil Chopra

Zdroj:http://ilikethisart.net/wp-content/uploads/Nikhil-Chopra_YRCII_SG.jpg