Bolat Turgynbaev

* 13. 10. 1960,
painter

 

sex: male

notes:
NK - 2016/07 ne
Turgynbaev Bolat Syrlashevich