Vlasta Quagliatová

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2009   Karel Kramář (1860-1937) (Život a dílo), Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha