Viktória Hornáková

* 20. 12. 1909, Zvolen (Zvolen), Slovensko (Slovakia)
23. 2. 1983, Bratislava (Bratislava), Slovensko (Slovakia)
germanist, pedagogue, translator

 

nationality: Slovak