Iveta Hajdáková

anthropologist

 

sex: female
web: www.ivetahajdakova.com

notes:
NKP ne 2018/01