Antonín Přecechtěl

* 19. 8. 1873, Srbce (Prostějov), Česká republika (Czech Republic)
30. 4. 1944, Partutovice (Přerov), Česká republika (Czech Republic)

 

nationality: Czech
sex: male

word:
P. Antonín Přecechtěl ve farnosti Partutovice působil v letech 1915 - 1939 a žil zde do své smrti. Narodil se 19. 8. 1873 v obci Srbce u Kojetína. Svátost kněžství přijal 5. července 1898 a ustanoven byl v Pozlovicích, kde působil do 11. 6. 1902. Jako kaplan v Morkovicích působil v letech 1902 - 1913. dle dekretu z 27. ledna 1915 s platností od 1. února 1915 nastoupil do Partutovic, 14. února 1915 jako farář. V kronice obce Morkovice se můžeme dočíst " V jednotě sv, Josefa v Morkovicích, v spolku to katolických mužů s účelem také zábavním, se významně angažovali římskokatoličtí faráři a to zejména P. Antonín Přecechtěl. Tento kněz významně působil v kulturním i hospodářském životě obce. Také inicioval vysazování vrbového proutí, přispěl k založení včelařského spolku a angažoval se rovněž i při stavbě železniční trati z Nezamyslic do Morkovic. Dvacátého-devátého května 1928 obecní zastupitelstvo v Morkovicích ve zvláštní schůzi zvolilo jednomyslně za čestného občana i P. Antonína Přecechtěla, bývalého kaplana v Morkovicích, nyní faráře v Partutovicích u Hranic, který má největší zásluhu o to, že místní dráha do Nezamyslic byla před válkou vystavena a tím hospodářský rozvoj obce netušenou měrou povznesen. V roce 1915 odešel z morkovské fary P. Antonín Přecechtěl do Partutovic. P. Přecechtěl, rodem ze Srbec, byl podnikavým a dobrým národohospodářem. Je zakladatelem družstva pro stavbu rodinných domů "Samostatnosti". Proto také obecní výbor v paměť jeho nazval ulici od nemocnice k ul. Sv. Čecha ulicí P.Ant.Přecechtěla."
V říjnu a listopadu r. 1937 byl P. Ant. Přecehtěl nemocen, zastupoval jej P. Fr. Vinklárek ze Stříteže nad Ludinou. Od 1. 5. 1939 zůstal na odpočinku v Partutovicích a dožil u paní Cecílie Skřehotové ( na místě dnes dům Polusů). Zemřel 30. 4. 1944 v Partutovicích o 13-té hodině. Pohřben je v Pavlovicích u Kojetína. U kostelní zdi zákristie v Partutovicích je dodnes zachována pamětní šifrovaná farníky deska s vyzobrazením hostie a kalicha na Bibli. Pod nimi je nápis: - NA TOMTO HŘBOTOVĚ MĚLO ODPOČÍVAT - ZLATÉ KNĚŽSKÉ SRDCE ZDEJŠÍHO FARÁŘE - P. ANTONÍNA PŘECECHTĚLA - JENŽ PO 24 ROKŮ 1915 - 1939 ZDE SLOUŽIL - BOHU A LIDEM, UČIL NÁS CTÍT - MILOVAT POUZE LÁSKOU VLAST A DOBRÝM - ŽIVOTEM KRÁČET K NEBESKÉ(vlasti), BYL SLEPÝ - ZRAKEM VIDĚL VŠAK VÍROU. ZEMŘEL R. 1944 - POHŘBEN JE V PAVLOVICÍCH U KOJETÍNA - NA SRDCI KRISTA KRÁLE KÉŽ NALEZLO SVĚTLO - ŠTĚSTÍ A ŽIVOT VĚČNÝ.
srbce.cz, 30.12.2018

notes:
NK ne - 2018/12