Zdeněk Uherek

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2018   Přísahejme na vlastní / Let us Swear to Our Own, Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Praha