František Sysel

* 8. 10. 1927, Prostějov (Prostějov), Česká republika (Czech Republic)
23. 9. 2013, Kroměříž (Kroměříž), Česká republika (Czech Republic)
photographer, restaureteur, painter

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Svá studia zahájil jako učeň v továrně Wichterle & Kovařík (Wikov), avšak ihned po skončení války se přihlásil na Umělecko-průmyslovou školu ve Zlíně. Po maturitě pokračoval na VŠUP v Praze (ateliér A. Pelce, obor karikatura, 1949-51). Sílící politický tlak na výuku v tomto ateliéru ho přiměl k odchodu do Bratislavy. Zde studoval v letech 1951-53 VŠVU u K. Veselého malířské techniky a restaurování. Roku 1953 se vrací na AVU do Prahy, kde si prohlubuje své znalosti v ateliéru B. Slánského (1954-56 tzv. čestné roky). V této době se intenzivně věnuje zkoumání vlastností nových materiálů použitelných pro restaurování (publikuje). Mezitím je roku 1954 přijat do SČSVU, později do ČFVU. Své vzdělání neustále doplňoval studijními cestami do zahraničí (Coremansův Institut v Bruselu, Doernerův v Mnichově, Instituto centrale v Římě, Londýn, Leningrad aj.). Specializuje se na restaurování závěsných obrazů, nástěnných maleb a polychromované plastiky. Jedním z jeho největších počinů bylo úspěšné restaurování Tizianova obrazu Apollo trestá Marsya. Jako jeden z mála významných restaurátorů starší generace žije a působí trvale mimo Prahu.
Výrazný zastánce pojetí restaurátora jako umělce, jak v rovině teoretické, tak i v oblasti praktického organizování oboru. Podle F.S. je restaurátor, podobně jako hudebník ve funci dirigenta, interpretem starého uměleckého díla. Je také, stejně jako většina členů skupiny, zastáncem maximálního respektování původního záměru autora, to je maximální snaha o zachování původní polychromie a odstranění nepůvodních, většinou rušivých pozdějších doplňků. Na druhou stranu přiznává však význam zachování známek stáří, v určitých případech i zachování jisté míry patiny, starých laků, zároveň však minimálního rozsahu retuší (restaurování „Tiziana“).
Kromě restaurování se věnuje i vlastní výtvarné tvorbě. Převážná část jeho díla mimo portréty a kytice je tvořena akvarely, zachycujícími barevné nálady krajiny. Své dílo představil několika samostatnými výstavami (1956 Akvarely z Maďarska, Praha, Budapešť / 1957 F.S. - Akvarely, Okresní vlastivědné muzeum Prostějov / 1958 Okresní vlastivědné muzeum Mohelnice / 1966 Listy z malířského zápisníku, UHM Kroměříž / 1977 Dům knihy Kroměříž).

Restaurátorské práce:
1952 Světice, okolo 1700, polychromované dřevo. NG Bratislava.
1955-56 Kroměříž, zámek, A. Maulbertsch: nástěnné malby v "Rytířském sále".
1956 Duchcov, špitální kaple, návrh materiálu a technologického postupu transferu nástěnné malby V. V. Reinera v klenbě kaple (spolu s J. Blažejem).
1956-58 Chýžné u Lubeníka (okr. Rožňava, SK), křídlový oltář Zvěstování P. Marie, 1508 (spol. D. Feldovou)
1957-58 a 1999 Šternberk - hradní kaple, Šternberská madona, 90.léta 14.stol., opuka.
1958-59 Kroměříž, kostel sv. Jana Křtitele, nástěnné malby J. J. Etgense a J. Sterna, 1757 (spol. O. a B. Míšovými)
1958-61 Rýmařov, kostel „Pod lipkami“, nást. malby F. Nabotha a J. K. Handkeho.
1959-60 K.Škréta: Sv. Václav přihlíží bourání pohanských chrámů, Muzeum umění Olomouc
1960 Strážnice, zámek, Seisseneger, dva portrétní obrazy
1961 Jesenec u Konice, kostel, obraz bočního oltáře, 1. pol. 18. stol.
1961-62 Třebíč - Předklášteří, zámek, nástěnné malby, 14. stol.
1962 Hustopeče, transfer nást. malby „Smrt P. Marie“ ze zříceného kostela (spol. J.Josefíkem, dnes uloženo v MG Brno).
1962-63 Brno, kostel sv. Leopolda, J. Stern: nást. malby v lodi kostela, 1771.
1962-64 Obrazárny Pražského hradu: G. Reni: Kentaur Nessus unáší Deianeiru, po 1630, Obrazárna Pražského hradu, Praha (i.č. O 104).
1962-66 Bardejov (SK), kostel sv. Egídia, reliéf Narození Páně ze stejnojmenného oltáře.
1962-67 Tizian: Apollo a Marsyas, Arcibiskupská obrazárna, Kroměříž.
1964 Bruntál, zámek, Anonym: Kojící madona, 1534.
1964-65 Velká Lomnice (SK), sakristie kostela, odkrytí a restaurování nástěnných maleb „Legenda o sv. Ladislavu“, kol 1310 (spol. M. Spoločníkovou). Provedena též kopie pro Východoslovenské múzeum v Košicích.
1967-70 Lipany u Prešova (SK), Korpus Krista od Mistra Pavela z Levoče, 1520.
1968-69 F. Bassano: Posmívání Krista, Vlastivědné muzeum Bruntál.
1969-72 Oltář sv. Mikuláše ze Šiby, 1. čtvrtina 15. stol., Východoslovenské múzeum Košice (i.č. 145/38).
1971-73 P. Brandl: Spící apoštol, Okresní vlastivědné muzeum Prostějov.
1974-76 Bořitov, raněgotická nástěnná malba sv. Kryštofa v lodi kostela
1977-82 Sloup, farní kostel, K. Sambach: nástěnné malby v celém interiéru kostela, 1754. (Snímání rozsáhlé přemalby z roku 1884)
1982 Brno - Královo Pole tzv. Andělská kaple kostela, nást. malba F. A. Maulbertsche.
1983 Olomouc, kostel Neposkvrněného početí P. Marie, průzkum, odkrytí a restaurování nástěnné malby s námětem Bitvy u Bělehradu, 1456.
1985-87 Olomouc, dóm sv. Václava, soubor nást. maleb v kapli sv. Jana Křtitele, kolem 1500 a po 1517 (spol. M. Trizuljakovou a M. Dočekalovou).
1992-95 Nebovidy, kostel Povýšení sv. Kříže, odkrytí a restaurování nást. maleb v lodi kostela - Legenda o sv. Kateřině Alexandrijské, 1370-90.
1992-1998 Třebíč, nástěnné malby Opatské kaple baziliky sv. Prokopa, kolem 1260.
1993 Olomouc, klášter Hradisko, nást. malba v klenbě rohové věže, D. Gran: Proměnění na hoře Tábor, 1739 (spol. s M. Dočekalovou).
2001 Vrchlabí, klášterní kostel sv. Augustina, polychromované sousoší Ukřižování od J. F. Pacáka.

PePřík

Lit.: Bibliografie publikací restaurátorů. TA I. 1990, s. 133.- Katalogy výstav R 64.