Jindřich Ulrich

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1975   Od koňky k metru, Nakladatelství dopravy a spojů, Praha