Shigeyoshi Iizawa

* 1944, Tokio (Tokyo), Japonsko (Japan)