Oldřich Zemek

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1935   Svatá chudoba, Cyrilo-Metodějské knihkupectví Gustava Francla, Praha