zdroj: https://cdn-lubimyczytac.pl/upload/authors/107009/339313-352x500.jpg

Ivo Kořán

* 25. 7. 1934, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Pedagogue, Art Historian

 

signature: IK
nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01061867
VIAF: 61677673

notes:
zaměření na gotické a barokní umění, na česko-polské umělecké vztahy
PhDr., CSc., DSc.

Ivo Kořán

Historik umění se zaměřením na české umění, zejména na gotické a barokní umění, na česko-polské umělecké vztahy, vědecký pracovník, vysokoškolský učitel.
Bibliografie:
Chlumecká Loreta – dílo Kaňkovo, Hradecký kraj. Sborník o přírodních poměrech a dějinných proměnách severovýchodních Čech 1958, s. 235-239.
Knihovna architekta Bonifáce Wolmuta, Umění 8, 1960, s. 522-527.
Proměna pohledu na tvář českých králů. K ikonografii Ladislava Pohrobka a Jiřího z Poděbrad, ČNM 129, 1960, s. 117-196.
Umění a umělci baroka v Havlíčkově Brodě, Umění 11, 1963, s. 142-150.
Lochmannové. Pět generací malířské rodiny a tradice českého malířství od baroka k obrození, Písek 1966.
Dílo Katterbauerů, Umění 14, 1966, s. 73-86 (s J. Poulem).
Siard Nosecký jako administrátor ve Velké Chýšce, Umění 14, 1966, s. 90-93.
Thény v Pohledě, Umění 14, 1966, s. 96-99. – K dílu pevnostního stavitele Ehemanna, Umění 14, 1966, s. 614-617.
Mírovický kostel sv. Klimenta v baroku, Umění 15, 1967, s. 410-421.
Městská galerie v Čáslavi. Průvodce a katalog expozice, Čáslav 1968. – Cyriacký kláštera chrám sv. Kříže Většího v baroku, Umění 16, 1968, s. 173-195.
Ohlasy českého gotického umění v baroku, in: J. Pešina (ed.), České umění gotické 1350–1420, Praha 1970, s. 351-??.
Záhada pošetilého brouka aneb zánik měšťanského slohu v díle J. Z. Quasta, kat. výst., Písek 1968.
Barok pod Orlickými horami, in: Orlické hory a Podorlicko. Sborník vlastivědných prací 3, 1970, s. 105-126.
Umění a umělci baroka v Hradci Králové I. a II., Umění 19, 1971, s. 35-69, 136-189.
O stavbě františkánského kostela v Tachově, Sborník Okresního muzea v Tachově 6, 1971, s. 1-12.
Prostorotvorné iluze Anselma Luraga, Umění 21, 1973, s. 54-73.
Weidnerova chvála starožitností českých zvláště kolovratských, in: Orlické hory a Podorlicko. Sborník vlastivědných prací 5, 1973, s. 74-99.
K dějinám Strahovské obrazárny, in: Strahovská obrazárna I, kat. výst., Praha 1973, nestr.
Santini ve východních Čechách, Umění 22, 1974, s. 213-222.
hesla, in: EČVU, Praha 1975. – Helena Chvojková, kat. výst. Praha 1976.
Byzantské vlivy na počátky české malby gotické a roudnická madona v Krakově, Umění 24, 1976, s. 218-242 (s Zbigniewem Jakubowskim).
Umění a umělci klasicismu a empiru v Hradci Králové, Umění 25, 1977, s. 499-525.
Helena Chvojková-Trnková, kat. výst. Svratka 1978. – Vilém Pšenička, kat. výst., Lomnice nad Popelkou 1978.
K vývoji typu Madony doudlebské, Umění 27, 1979, s. 119-132.
Deset let od smrti Jiřího Trnky. Skica k portrétu umělce, Výtvarná kultura 3, 1979, č. 4, s. 7-12.
K vývoji tzv. svatovítského typu madony, Umění 29, 1981, s. 193-217.
Madona od sv. Jakuba v Toruni, Umění 30, 1982, s. 72-74. – Skupina autorů Civiates Orbis Terrarum, Umění 31, 1983, s. 514-515.
Krásná Madona frankfurtská, Umění 33, 1985, s. 330-336 (s H. Sachsem a W.-D. Kunzem).
Corpus Christi vitráže ze Slivence v kontextu české gotické malby, Umění 36, 1986, s. 53-68.
Andrej Bělocvětov, kat. výt. Galerie bří Čapků, Praha 1986.
Obraz a slovo v našich dějinách, in: Kapitoly 1, 1986, s. 15-35.
Opavský Ukřižovaný z kostela sv. Jana Křtitele, Umění 36, 1986, s. 410-415 (s M. Hamsíkem).
Legenda a kult sv. Ivana, Umění 35, 1987, s. 219-239.
Vyšehradské inventáře mezi gotikou a barokem, Umění 35, 1987, s. 540-547.
Sochařství renesance a baroku, in: E. Poche (ed.), Praha na úsvitu nových dějin, Praha 1988, s. 151-??, 433-??.
Raráš a Šetek aneb braunovské sochařství východních Čech, in: Matyáš Bernard Braun. Sborník příspěvků z pracovního semináře k 300. výročí narození M. B. Brauna v roce 1984, Praha 1988, s 104-121.
Život našich gotických madon, Umění 37, 1989, s. 193-220.
Dietzenhoferovy dopisy do Hořic, Umění 37, 1989, s. 359-543.
Renesanční sochařství v Čechách a na Moravě, in: DČVU II/1, 1989, s. 117-??.
Potanová vazba evangeliáře Jindřicha Lva, Umění 38, 1989, s. 365-367.
Přelom ve vývoji výtvarné kultury, in: Počátky českého národního obrození, Praha 1990, s. 269-286.
Gotické veraikony a svatolukášské Madony v pražské katedrále, Umění 39, 1991, s. 286-316.
Tři pražské barokní oltáře na Karlovarsku, Umění 39, 1991, s. 503-511.
Trojí podnět manýristické kresby plastice, in: Barokní umění a jeho význam v české kultuře, Praha 1991, s. 35-37.
Kult mariánských obrazů v předhusitských Čechách v době Balbínově, in: Bohuslav Balbín a kultura jeho doby v Čechách, Praha 1992, s. 127-129.
Umění baroka v Havlíčkově Brodě, Havlíčkobrodsko 6, 1992, s. 1-34.
Nobilitace a rustikalizace našich gotických Madon, ČL 79, 1992, s. 304-321.
Podíl arcibiskupů na zlatém století české gotiky, in: Pražské arcibiskupství 1344–1994, Praha 1994, s. 97-114.
Josef Pekař a dějiny umění, in: Josef Pekař a české dějiny. Z Českého ráje a Podkrkonoší, supl. 1, 1994, s. 47-53.
Na okraj nepomucenské literatury roku 1993, Umění 42, 1994, s. 211-221.– Tři Braunovy krucifixy pro Plasy, in: 850 let plaského kláštera, Mariánská Týnice 1995, s. 127-??.
Etika Miraculosy, Umění 43, 1995, s. 501-513.
Knihovna Mistra Jeronýma Pražského, ČČH 94, 1996, s. 590-??.
Žáci M. B. Brauna ve východních Čechách, in: Michal Klahr starszy, Wroclaw 1995, s. 103-??.
Triumf Pravdy Šporkova času, in: Ars baculum vitae, Praha 1996, s. 201-??.
Kostel sv. Václava v Netolicích, Netolice 1997.
Jaroslav Klápště, Praha 1997 (s R. Bergmanem a L. Kunderou).
Braunovy české počátky, Umění 45, 1997, s. 59-71.
Santini a Brokof na Zderaze, Umění 45, 1997, s. 202-208.
Madony ochránkyně českých klášterů a milostný obraz P. Marie v Křešově, in: Krzeszów uświecny laska, Wroclaw 1997, s. 133-146.
Braunovo bozzetto sv. Luitgardy, Umění 46, 1998, s. 219-223.
Rudolfinische Lichter und Schatten, in: Rudolf II. Prague and the World, Prague 1998, s. 286-290.
Umění dobré smrti u starých Čechů, Biuletyn WSP Czestochowa 16, 1998, s. 92-97.
Pohybové tendence v české architektuře krásného slohu, in: Argumenta, articuli, questiones, Toruń 1999, s. 125-132.
Jaroslav Klápště, Praha 1999 (et al.).
Braunové, Praha 1999. – In: Umělecké památky Univerzity Karlovy, Praha 1999.
Die gotische Gnadenbilder in Böhmen und Polen, Biuletyn WSP w Czenstochowie 26, 2000, s. 98-114.
Třetí Brokofova Kalvárie, Umění 48, 2000, s. 371-373.
Manýristické a barokní obrazy Vyšehradu, in: Královský Vyšehrad, Kostelní Vydří 2001, s. 229-241.
Ignác Rohrbach, Ignác Rohrbach ??, kat. výst. NG, Praha 2001, s. 27-35.
Laskami slynaca Madona Krzesziwska, in: H. Dziurla–I. K.–J. Wrabec, Krzeszów, europejska perla baroku, Legnica 2001, s. 18-23.
Biskup Jan z Dražic a bohemisace církve v Čechách, Biuletyn WSP w Czenstochowie 30, 2002, s. 126-147.
Románská Kalvárie ve Strakonicích, in: D. Prix (ed.), Pro arte. Sborník k poctě Ivo Hlobila, Praha 2002, s. 67-69.
Gotyckie madonny Miloserdzia w Czechach i w polsce, Biulety Historii Sztuki 64, 2002, s. 57-75.
Mathias Bernhard Braun. Meister des böhmischen Barock und seine Werkstatt, Innsbruck 2003 (s E. Pochem).
Barokní umění v kacířské zemi, in: Baroko v Itálii – baroko v Čechách, Praha 2003, s. 559-567.
Lochmanové, pět generací písecké malířské rodiny, Písek 2005. – hesla in: Dictionary of Art, London 1996.
Příspěvky v novinách Mladá fronta, Rudé právo (1986), Reportér (??), Květy (??), v časopisech Výtvarná kultura (1979–??), Ateliér (1989).

Literatura o autorovi:
D. Vokolková–M. Horyna, Vymykati se všednosti aneb Ivo Kořán slaví šedesátiny, Umění 42, 1994, s. 248-250.
SČaSVU 6, 2001, s. 32.
Bulletin UHS 2004, s. 15.
zdroj - www.udu.cas.cz

Ivo Kořán

zdroj: https://cdn-lubimyczytac.pl/upload/authors/107009/339313-352x500.jpg
 

Ivo Kořán

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953

Ivo Kořán

encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Vymykati se všednosti aneb Ivo Kořán slaví šedesátiny, Umění / The Art, 42.ročník, 3.číslo, 248-252
  2015   Challenge and Risk (The Parlerian Statues on the Old Town Tower of Charles Bridge. A Reinterpretation), Umění / Art, 63.ročník, 1-2.číslo, 2-33
  2015   Laudatio k udělení Ceny UHS Ivo Kořánovi, Bulletin Uměleckohistorické společnosti, 27.ročník, 1-2.číslo, 38-39
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

Ivo Kořán

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Lochmanové (Pět generací písecké malířské rodiny a tradice českého malířství od baroka k obrození), Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)

Ivo Kořán

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1970   Záhada pošetilého brouka aneb zánik krásného měšťanského slohu v díle J. Z. Quasta, Oblastní muzeum v Písku, Písek (Písek)
  1976   Helena Chvojková: Ilustrace a kresby, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1977   Josef Kábrt: Kresby, obrazy, návrhy pro animovaný film, Městský národní výbor, Lomnice nad Popelkou (Semily)
  1978   Helena Chvojková Trnková: Kresby, ilustrace, grafika
  1978   Vilém Pšenička: Tvorba ze čtyř desetiletí, Městský národní výbor, Lomnice nad Popelkou (Semily)
  1979   František Kaván, Okresní galerie, Jičín (Jičín)
  1980   Helena Chvojková Trnková, Okresní muzeum v Písku, Písek (Písek)
  1981   Václav Matějíček: Obrazy, grafika, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Praha
  1983   Miloš Petera: Obrazy, kresby, Dům umění, Opava (Opava)
  1984   Vladimír Silovský: Kresby a grafiky, Okresní galerie, Jičín (Jičín)
  1985   Jaroslav Klápště: Obrazy
  1985   Jiří Škopek: Obrazy, Sdružený klub ROH, Nové Město nad Metují (Náchod)
  1985   Josef Kábrt
  1985   Nora Musatová: Obrazy, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Praha
  1985   Obrazy Andreje Bělocvětova, Městské kulturní středisko, Nový Bydžov (Hradec Králové)
  1986   Andrej Bělocvětov: Obrazy
  1986   Andrej Bělocvětov: Výběr z malířské tvorby, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1986   Obrazy Andreje Bělocvětova (Průřez tvorbou za 45 let)
  1987   Andrej Bělocvětov: Obrazy, Muzeum husitského revolučního hnutí, Tábor (Tábor)
  1988   Malarstwo Ireny Wagnerovej, Czestochowa Museum, Čenstochová (Częstochowa)
  1988   Nora Musatová: Kresby a obrazy
  1989   Jaroslav Klápště: Obrazy - grafika
  1990   Josef Kábrt: Výstava k nedožitým sedmdesátinám
  1995   Jaroslav Alt
  1996   Jaroslav Alt, Galerie Papyrus, Nymburk (Nymburk)
  2011   Miroslav Podhrázský: Exponovaná retrospektiva
  2014   Lubomír Zeidler: Z malířského díla, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová, Clara Scremini Gallery, Verre Art Sculpture, Paříž (Paris)
  2007   Silesia: A Pearl in the Bohemian Crown (History, Culture, Art), Národní galerie v Praze, Praha
  2016   Collectio Lupulana, Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1970   České umění gotické 1350 - 1420, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1989   Dějiny českého výtvarného umění (II/1) (Od počátků renesance do závěru baroka), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1989   Dějiny českého výtvarného umění (II/2) (Od počátků renesance do závěru baroka), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1991   Charles Bridge, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2005   Hermetická tradice českého umění v osvícenství a romantismu, Společnost Patrik Šimon - Eminent, Praha
  2008   Slezsko: Země koruny české: Historie a kultura 1300- 1700 (Sv. B), Národní galerie v Praze, Praha
  2014   Baroko na Havlíčkobrodsku, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   Písecká čítanka 2, Městská knihovna Písek, Písek (Písek)
  1986   Kapitoly z českého dějepisu umění / I (Předchůdci a zakladatelé), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1988   Matyáš Bernard Braun 1684 - 1738 (Sborník vědecké konference v Praze 26. a 27 listopadu 1984), Národní galerie v Praze, Praha
  1991   Barokní umění a jeho význam v české kultuře (Sborník symposia, které pořádala Národní galerie v Praze k připomenutí osobnosti a díla Oldřicha J. Blažíčka ve dnech 11. a 12. prosince 1986), Národní galerie v Praze, Praha
  1995   850 let plaského kláštera (1145-1995) (Sborník příspěvků semináře „Vývoj a význam plaského kláštera pro české dějiny“ pořádaného v Mariánské Týnici ve dnech 31.5. - 2.6.1995), Muzeum a galerie severního Plzeňska, Kralovice (Plzeň-sever)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1977   Umělecké památky Čech (1. A-J), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1978   Umělecké památky Čech (2. K-O), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1980   Umělecké památky Čech (3. P-Š), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1982   Umělecké památky Čech (4. T-Ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1974   Santini ve východních Čechách, Umění, 213-222
  1976   Byzantské vlivy na počátky české malby gotické a Roudnická madona v Krakově, Umění, 218-241
  1977   NDR - výstavy květen - červen (Zprávy ze zahraničí), Výtvarná kultura
  1977   Polsko (Zprávy ze zahraničí), Výtvarná kultura
  1977   Polsko (Zprávy ze zahraničí), Výtvarná kultura
  1978   NDR (Zprávy ze zahraničí), Výtvarná kultura
  1978   Polsko (Zprávy ze zahraničí), Výtvarná kultura
  1978   Polsko (Zprávy ze zahraničí), Výtvarná kultura
  1978   Polsko (Zprávy ze zahraničí), Výtvarná kultura
  1979   Deset let od smrti Jiřího Trnky (Skica k portrétu umělce), Výtvarná kultura, 7-12
  1979   Kniha o polské grafice 20. století (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 55-56
  1979   Polské malířství v Praze, Výtvarná kultura, 19-25
  1979   Polsko (Zprávy ze zahraničí), Výtvarná kultura
  1979   Polsko (Zprávy ze zahraničí), Výtvarná kultura
  1979   Polsko (Zprávy ze zahraničí), Výtvarná kultura
  1980   Antonín Matějček a české dějiny umění (K třicátému výročí úmrtí), Výtvarná kultura
  1980   Jan Kavan (Výstava k umělcovým pětasedmdesátinám na Staroměstské radnici), Výtvarná kultura, 54-54
  1980   Návrat Aracoelské madony (Historie a současnost), Výtvarná kultura
  1980   Trpký genius loci východních Čech (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1980   Výstava Jiřího Flegla aneb první český Holanďan (Výstavy), Výtvarná kultura, 56-56
  1980   Z heroické generace, která stvořila dětskou ilustraci..., Helena Chvojková Trnková
  1981   Jan Zachariáš Quast, Písecká čítanka 2, 150-151
  1981   K vývoji tzv. svatovítského typu madony, Umění, 193-215
  1981   Písecká madona, Písecká čítanka 2, 130-131
  1981   Vladimír Komárek ve Frontě (Kronika), Výtvarná kultura
  1981   Za výstavou A. Muchy v Jízdárně, Výtvarná kultura, 1-4
  1982   In margine vzpomínek Jana Baucha aneb řemeslo kunsthistorikovo (Rozhovory polemiky komentáře dopisy), Výtvarná kultura, 23-23
  1983   Strahovská pocta Holanovi (Výstavy), Výtvarná kultura, 59-60
  1983   Svolinský aneb mládí (Výstavy), Výtvarná kultura, 57-57
  1983   Ten realismus (Rozhovory, polemiky, komentáře, dopisy), Výtvarná kultura, 21-21
  1983   Tisíc nahých andělíčků buclatých a okřídlených (Výstavy), Výtvarná kultura, 63-63
  1983   Výstavu Nory Musatovové uspořádala (Ze života SČVU), Výtvarná kultura, 14-14
  1985   Sám jak vytesaný sekerou a i jeho, Jaroslav Klápště: Obrazy
  1985   Sám je jak vytesaný sekerou a i jeho obrazy..., Jaroslav Klápště: Obrazy
  1986   Andrej Bělocvětov je jedním z našich největších současných…, Andrej Bělocvětov: Obrazy
  1986   Jestliže dnešní výstava ukazuje průřez tvorbou…, Andrej Bělocvětov: Výběr z malířské tvorby
  1986   Ukazujeme-li dnes na průřez tvorbou Andreje Bělocvětova…, Obrazy Andreje Bělocvětova
  1987   Andrej Bělocvětov je z našich největších…, Andrej Bělocvětov: Obrazy
  1987   Legenda a kult sv. Ivana, Umění, 219-235
  1989   Karásek našim dnům..., Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 24.číslo, 3
  1989   Příspěvek k ikonografii císaře Karla IV. a Zikmunda Lucemburského, Umění, 221-226
  1989   Sám je jak vytesaný sekerou…, Jaroslav Klápště: Obrazy - grafika
  1994   Na okraj nepomucké literatury roku 1993, Umění / The Art, 42.ročník, 3.číslo, 211-221
  1997   Umění na dvoře Rudolfa II. (Stav našeho poznání), Umění a řemesla, 2-3
  2002   Románská Kalvárie ze Strakonic, Pro Arte, 67-69
kalendář
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   Sochy pro Hradec Králové 2010, Hradecká kulturní a vzdělávací společnost, Hradec Králové (Hradec Králové)
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   Lubomír Zeidler: Obrazy a kresby, Městské muzeum a galerie, Lomnice nad Popelkou (Semily)
  1985   Josef Matouš: Obrazy
  1991   Miroslav Boskovský: Obrazy, Obvodní kulturní dům v Praze 9 Gong, Praha
  1991   Václav Matějíček: Obrazy, grafika, Obvodní kulturní dům v Praze 9 Gong, Praha
  1994   František Šefránek: Obrazy, kresby, grafiky
  2004   Jaroslav Rothbauer: Grafika
katalogový list autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedatováno   Luboš Bucek
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   Vize

Ivo Kořán

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1978/07/09 - 1978/08/20   Helena Chvojková Trnková: Kresby, ilustrace, grafiky, Základní devítiletá škola, Svratka (Žďár nad Sázavou)
1979/06/03 - 1979/07/29   Helena Chvojková - Trnková: Našim dětem, Městské muzeum a galerie, Lomnice nad Popelkou (Semily)
1981   Lubomír Zeidler, Městské muzeum a galerie, Lomnice nad Popelkou (Semily)
1984/11/30 - 1984/12/31   Vladimír Silovský: Kresby a grafiky, Okresní galerie, Jičín (Jičín)
1985/03/31 - 1985/04/26   Josef Matouš: Obrazy, Zámek Staré Hrady, Libáň (Jičín)
1985/11/03 - 1985/11/30   Andrej Bělocvětov: Obrazy z let 1942 - 85, Městské kulturní středisko, Nový Bydžov (Hradec Králové)
1986/05/07 - 1986/06/30   Nora Musatová: Ilustrace, kresby, sklomalba, Památník národního písemnictví, Praha
1986/08/14 - 1986/09/21   Andrej Bělocvětov: Výběr z malířské tvorby, Galerie bratří Čapků, Praha
1986/10/30 - 1986/10/31   Jaroslav Klápště: Grafika, Artotéka, Obvodní knihovna v Praze 4, Praha
1986/12/02 - 1987/01/03   Andrej Bělocvětov, Ústav teorie informace a automatizace ČSAV, Praha
1987/03/03 -   Nora Musatová: Kresby, sklomalba, Obvodní knihovna v Praze 4 - Opatov, Praha
1987/03/19 - 1987/04/19   Andrej Bělocvětov: Obrazy, Okresní muzeum a galerie, Jičín (Jičín)
1987/06/26 - 1987/07/08   Irena Wagnerová: Obrazy, Galerie Dílo, Jihlava (Jihlava)
1987/11/05 - 1987/11   Irena Wagnerová: Obrazy, Ústav teorie informace a automatizace ČSAV, Praha
1988/05/01 - 1988/07/17   Jaroslav Volf: Obrazy z Jemenu, Městské muzeum a galerie, Lomnice nad Popelkou (Semily)
1990/04/03 - 1990/04/25   Jaroslav Klápště: Grafika, Obvodní kulturní dům v Praze 9 Gong, Praha
1990/08/05 - 1990/09/02   akademický malíř Josef Kábrt: Výstava výtvarného díla, Městské muzeum a galerie, Lomnice nad Popelkou (Semily)
1990/09/25 - 1990/10/15   Helena Vanišová: Akvarely, Obvodní kulturní dům v Praze 9 Gong, Praha
1994/05/31 - 1994/06/13   Jaroslav Klápště, Galerie Magnus, Praha
1995/06/02 - 1995/06/23   Luboš Bucek: Obrazy - grafika, Galerie 9, Praha
1999/01/13 - 1999/02/16   Miroslava Mádrová: Obrazy, Atelier Maron, Praha
2003/06/14 - 2003/07/20   Luboš Bucek: Obrazy, grafika, Maloskalská galerie (Boučkův statek), Malá Skála (Jablonec nad Nisou)
2011/02/02 - 2011/02/20   Jaroslav Klápště: Vyhnání z ráje, Galerie Nová síň, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1969/06/15 -   Flámská figurální malba 17. století, Oblastní muzeum v Písku, Písek (Písek)
2010/03/18 - 2010/06/17   34. salón Zentiva - z malířské tvorby Sdružení pražských malířů, Obchodní centrum Zentiva, Praha
2014/05/23 - 2014/09/07   Baroko na Havlíčkobrodsku, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2014/05/23 - 2014/09/07   Baroko na Havlíčkobrodsku, Klášterní kostel sv. Rodiny, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)

Ivo Kořán

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2018   Miloš Petera: Stopy života (Malířské dílo, kresby, frotáže a monotypy z let 1964-2017), Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1970   Dílo J. Z. Quasta, Výtvarná práce, 9
  2013   Středověké umění a způsoby jeho prezentace v muzeu umění/galerii, Umění a politika, 323-328