teorie umění

teorie umění

person born
Franz Alois 26. 5. 1843
Pacáková Božena 12. 3. 1946
Pažourková Magdalena 2. 6. 1965

teorie umění

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  2010   Record > Again! (40jahrevideokunst.de Teil 2 / 40yearsvideoart.de Part 2)
kniha
  published   title (subtitle)
  1924   Manifeste du Surréalisme (Poison Soluble)
  1927   Brevíř estetiky
  1941   Pod povrchem tvarů
  1944   Smysl moderního umění
  1948   Cesta k umění (Od Bismarcka k Picassovi)
  1948   O realistickém pojetí umění
  1948   O výtvarném umění
  1954   Umění ve světle dějin (Studie z metodologie dějin umění)
  1955   Nástin theorie umění
  1955   Podstata a vývoj výtvarného typu
  1957   Estetická podstata umenia
  1958   Kapitoly o textilním umění
  1958   Problém krásna v současném umění a estetice (Díl 1.)
  1959   Výbor z kritických projevů a drobných spisů
  1960   Laokoon čili o hranicích malířství a poesie
  1960   Umění? (Proč a k čemu?)
  1961   Estetické vnímání
  1963   Otázky estetiky v přítomnosti i minulosti
  1963   Umění a skutečnost (Úvahy o realismu a uměleckém vývoji)
  1964   Fantaskní umění (Jeho vývoj a souvislosti)
  1964   O smyslu obrazů
  1965   Od skutečnosti k umění
  1966   Studie z estetiky
  1966   Vývojové proměny v umění
  1967   Dohady a jistoty (Výbor studií a článků)
  1967   Hledání tvaru
  1968   Základy obecné teorie umění
  1969   Jazyk umění
  1969   Realita a poesie (K vývojové dialektice moderního umění)
  1970   Estetika nových umění
  1971   Oko a duch a jiné eseje
  1971   Výtvarné dílo jako znak
  1972   Úvod do sociologie umění
  1973   Osobnost a tvorba
  1973   Problémy umělecké kultury XX. století
  1973   Řeč obrazů (Ve světle psychologie umění)
  1973   Umění, systém, odraz
  1974   O náboženství a umění
  1974   Vítr dějin
  1975   Filosofie dějin umění
  1975   Základní otázky marxistické teorie umění a estetiky
  1976   Estetika situací
  1976   Tvorba životního slohu
  1977   O náboženství a umění
  1979   Jistoty umění
  1981   O vkuse, vznešenom a krásnom (Filizofické skúmanie o pôvode našich ideí vzešeného a krásneho)
  1981   Význam ve výtvarném umění
  1982   Hudba a výtvarné umění (Studie ČSAV)
  1983   Klíče k obrazu (Vyprávění o malířích a malířství)
  1984   Cesty umění
  1984   Figua a místo (Vizuální řád v italském malířství 15. století)
  1984   K teorii socialistického umění
  1984   Řeč tvarů (Umění vnímat umění)
  1985   Současná estetika
  1985   Umění a iluze (Studie o psychologii obrazového znázorňování)
  1986   Eseje o umení
  1986   Myšlení v obrazech aneb Obrazy myšlení
  1986   Paradox umění
  1986   Psychologie vnímání malířských výtvarných děl v ontogenezi
  1986   Teorie umělecké kritiky
  1988   Nové umění v Čechách
  1988   Obhajoba umění (1934-1948)
  1989   Myšlenky moderních malířů (Od Cézanna po Dalího)
  1989   Škola výtvarného myšlení II
  1990   Na hranicích umění
  1990   Řeč věcí (Umění vnímat umění)
  1991   Obhajoba umění
  1992   Expresionisté
  1994   Umění a kýč
  1997   Tíha doby (Stati o časových souvislostech a situacích kultury 1968 - 1988)
  1998   Horizonty estetiky
  1998   Úděl umělce (Duchampovské meditace)
  1999   Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.)
  2000   Bod - linie - plocha (Příspěvek k analýze malířských prostředků)
  2000   Muzeum umění v digitální době (Vnímání obrazů a prožitek umění v současné společnosti)
  2001   Abstrakce a vcítění (Příspěvek k psychologii stylu)
  2001   Metamorfózy umenia 20. storočia (Jeho ono-, teba- a sebapredstavenie)
  2004   Umění a falzum (Monismus a dualismus v estetice)
  2005   Design: Aktualita, nebo věčnost? (Antologie textů k teorii a dějinám designu)
  2005   Okraj obrazu (Sociální kontext v českém a ústeckém výtvarném umění devadesátých let 20. století)
  2005   Srovnávací studie
  2007   Bariéry estetiky
  2007   Cvičení z estetiky
  2007   Možnosti vizuálních studií (Obrazy - texty - interpretace)
  2008   Pod čarou umění
  2008   Umělecké dílo jako znak (Z univerzitních přednášek 1936-1939)
  2009   Výtvarná tvorba duševně nemocných
  2010   Gesamtkunstwerk Stalin. Rozpolcená kultura v Sovětském svazu / Komunistické postskriptum
  2010   Kapitoly z dějin a teorie umění
  2010   Kritika krásy (Kritéria hodnocení výtvarného umění a designu)
  2011   Umění spolupráce
  2011   Umění v občanské společnosti
  2012   Obrazy & události (Komentáře ke zdejší vizuální kultuře 2010–2012)
  2013   Zrození umělkyně z pěny limonády (Genderové kontexty české moderní teorie a kritiky umění)
  2014   Jedinečnost a reprodukce fotografického obrazu
  nedatováno   Postmoderní kultura (Úvod do problematiky)
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  1993   Klíč k modernímu výtvarnému umění (Soubor textů z přednášek v Galerii U bílého jednorožce v Klatovech)
  1994   Pod jednou střechou (Fenomén postmoderny v úvahách o českém výtvarném umění (sborník textů))
  1996   Postmoderna... a čo ďalej?
  1998   Před obrazem (Antologie americké výtvarné teorie a kritiky)
  2006   Efekt múzea: Predmety, praktiky, publikum (Antológia textov anglo-americkej kritickej teórie múzea)
  2006   Médium kurátor (Role kurátora v současném českém umění)
  2011   Ad Akta (Dějiny umění v rozšířeném poli)
  2011   Ad Akta (KDUE / VŠUP 2008/2011)
  2011   České umění 1980-2010 (Texty a dokumenty)
  2011   Svést Labe do Berounky (K neuskutečněným projektům československého umění 60.–80. let)
  2012   Maľba v kontextoch / Kontexty maľby (Zborník z Česko-Slovenského sympózia venovaného problémom súčasnej maľby)
  2012   Maľba v postmediálnom veku / Painting in the Postmedial Age (Zborník medzinárodného sympózia / Proceedings from an International Symposium)
  2012   Svědectví: Ženským hlasem / Testimonies: In a Female Voice
  2014   Fotografie + / = umění
  2014   Věci a slova (Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970)
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1946   „Vymycovat kýč československý“ - ale jak?
  1946   Co je to umění?
  1946   Jak vniknouti do výtvarného umění?
  1946   Národní umění těžce ohroženo
  1946   Tradice, kopací míček demagogie
  1946   Umění a pravda
  1946   Výchova vkusu, jedna z cest k výtvarnému umění
  1948   Situace našeho výtvarnictví na prahu roku 1948
  1948   Svatá štvanice proti modernímu umění
  1948   Více kázně do osvětové služby!
  1964   O teorii a kritice
  1964   Obhajoba kritiky (Ke sjezdu Svazu čs. výtvarníků)
  1965   Psychoanalýza a umění
  1965/06/18   Z myšlenek Vasila Kandinského
  1966   Poetismus
  1970   Bilance výtvarného dějepisu
  1970   Manet a staří mistři
  1984   Paměť jako základ uměleckého zobrazování a estetického konzumu: 2
  1988   Jaké umění?
  1988   K umělecké kritice
  1988   Několik poznámek k výtvarné kritice
  1988   Smysl českého moderního umění
  1988   Úloha výtvarné kritiky
  1989   O umělecké kritice jinak
  2007   Umění, technika, média
  2009   Střed a okraj (Několik poznámek o povaze kritiky a kurátorství)
  2010   O inženýrství, magii a experimentu v umění
  2010   Vážně o humoru v architektuře a v umění
  2011   Zneužité umění
bakalářská práce
  published   title (subtitle)
  1995   Joseph Beuys and his work arena
magisterská práce
  published   title (subtitle)
  1995   A discussion on the work of Jo Spence and Helen Chadwick
samizdat
  published   title (subtitle)
  1985   Nové umění v Čechách