Ladislav Zívr: Práce z let 1929-1977

date of exhibition: 1999/02/11 - 1999/03/21
institution: České muzeum výtvarných umění
type of exhibition: autorská

notes:
http://www.cmvu.cz/cz1246e4/ladislav-zivr/
Ladislav Zívr: Práce z let 1929-1977
11.2.1999 - 21.3.1999
Husova ul. 19 - 21, Praha 1 Staré Město
Ladislav Zívr se narodil 23. května 1909 v Nové Pace ve východních Čechách v kraji věhlasném svou kamenosochařskou tradicí. Věren rodinné tradici se však Ladislav Zívr vyučil hrnčířem a hlína se stala jeho preferovaným materiálem v němž mohl nejadekvátněji uplatnit své mimořádné plastické vidění a modelérský cit.
Studium na Uměleckoprůmyslové škole jej přivedlo na sklonku 20. let do Prahy, kde se nejvíce stýkal s jiným novopackým rodákem Františkem Grossem. Počátky jeho samostatné sochařské tvorby jsou spojeny s odkazem a inspirativní silou českého kubismu především v osobité interpretaci Otty Gutfreunda.
Výrazným tématem tohoto Zívrova období jsou figury hudebníků s nástroji. V souladu s celkovým naladěním české výtvarné scény 30. let Zívrova tvorba stále silněji preferovala imaginativní a fantazijní složky uměleckého díla. Zívr pracoval s různými technologiemi a netradičními postupy, vedle tradičně budované sochy nachází své místo i asambláž a technika označovaná jako muláž ( přírodní materiály ve spojení se sádrou ). Tyto práce vystavoval se svými novopackými přáteli, Františkem Grossem a Miroslavem Hákem, budoucími členy významné Skupiny 42 u E.F.Buriana v D37.
Válečná léta přinášejí založení věhlasné Skupiny 42 v níž byl Zívr jediným sochařem. Jeho tvorba tehdy reflektovala ve shodě s programem Skupiny proměňující se svět technické civilizace především v sochách zabývajících se problémem vztahu figury a stroje. Následující léta rozvíjela a tříbila toto civilizační téma.
Atmosféra 60. let přináší i Zívrově tvorbě nové impulzy. Zesiluje fantazijní složka Zívrova sochařského naturelu, příroda a její tajemné procesy se stávají ústředním tématem jeho práce. Jeho tvarosloví je zřetelně biomorfní jako by oživováno vegetativními procesy. V 70. létech Ladislav Zívr završuje svou tvorbu díly sumarizujícími veškerou jeho životní i uměleckou zkušenost.