International Graphic Arts Society

city: New York City (New York)
address: _