Polnisches Institut Leipzig

city: Lipsko (Leipzig)
address: _