Dům kultury

city: Ostrov (Karlovy Vary)
address: _