Transit 68/89

type of document: antologie/sborník
imprint date: 2009
number of page: XXXI, (1), 632, vazba, přebal
dimensions [mm]: 265 x 205
language: český, německý
ISBN: 978-3-940938-64-0

Transit 68/89

 

Transit 68/89

person born note
Danyel Jürgen 1959 editor
Kruhl Stephan   editor
Schevardo Jennifer   editorka

Transit 68/89

person born note
formdusche - Büro für Gestaltung    
Rausch Frank    

Transit 68/89

institution, city
Metropol Verlag, Berlín (Berlin)

Transit 68/89

institution, city
Druckerei H.Heenemann, Berlín (Berlin)

Transit 68/89

page from - to   author of the text   title, subtitle
    Völckers Hortensia   Geleitwort / Slovo úvodem
    Klingan Katrin   Missverstehen - aber bitte richtig! / Neporozumět - ale prosím správně!
    Danyel Jürgen   Transit 68/89: Deutsch-tschechisch/slowakische Kulturgeschichten / Německo-česko-slovenské kulturní příběhy
    Havránek Vít   Vorwort / Předmluva
    Vrba Tomáš   Vorwort / Předmluva
    Blaščák Fedor   Vorwort / Předmluva
    Danyel Jürgen   Vorwort / Předmluva
    Schevardo Jennifer   Vorwort / Předmluva
    Kruhl Stephan   Vorwort / Předmluva
    Hoppe Jiří   Vorwort / Předmluva
    Irmer Thomas   Vorwort / Předmluva
2 - 3   Völckers Hortensia   Crossing 68/89: Geleitwort / Slovo úvodem
4 - 11   Danyel Jürgen   Crossing 68/89: Grenzenüberschreitungen und Schnitpunkte zwischen den Umbrüchen / Překračování hranic a průsečíky mezi přelomy
14 - 27   Kleßmann Christoph   1968 zwischen Ost und West / Rok 1968 mezi východem a západem, Zur Historierung einer umstrittenen Zäsur / K historizaci jedné sporné césury
28 - 37   Fleischmann Petr   Jak jsem se stal aktérem dějin / Wie ich ein Akteur der Geschichte wurde, Jeden český pohled na pařížský Květen 1968 / Ein tschechischer Blick auf den Pariser Mai 1968 1968
38 - 43   Mlynárčik Alex   Zbúrať ďalšiu buržoáznu Bastilu / Eine weitere Bastille der Bourgeoisie niederreissen, Po Sorbonne Múzeum moderného umenia! / Nach der Sorbonne das Museum für moderne Kunst!
38 - 43   Restany Pierre   Zbúrať ďalšiu buržoáznu Bastilu / Eine weitere Bastille der Bourgeoisie niederreissen, Po Sorbonne Múzeum moderného umenia! / Nach der Sorbonne das Museum für moderne Kunst!
44 - 63   Pažout Jaroslav   Československé studentské hnutí v šedesátých letech 20. století / Die tschechoslowakische Studentenbewegung der 1960er-Jahre
64 - 79       Filme / Filmy, Platten / Gramodesky, Bücher / Knihy
80 - 93   Liehm Antonín   Štěpán Benda im Gespräch mit Antonín Liehm / Štěpán Benda rozmlouvá s Antonínem Liehem
80 - 93   Benda Štěpán   Štěpán Benda im Gespräch mit Antonín Liehm / Štěpán Benda rozmlouvá s Antonínem Liehem
106 - 111   Hudeček Václav   Koláž ze všedního dne evropského intelektuála / Collage aus dem Alltag eines europäischen Intellektuellen
112 - 119   Lindaur Vojtěch   Dotknout se snu / Träume zum anfassen
120 - 135   Fahlenbrach Kathrin   Globale (Medien-)Revolten. Die Rolle der Medien für die Proteste um 1968 in Ost und West/ Globální revolta (médií). Role médií při protestech kolem roku 1968 na východě a západě
136 - 155   Grúň Daniel   Kozmos slovenskej neoavantgardy medzi utópiou, fikciou a politikou / Der Kosmos der Slowakischen Neoavantgarde zwischen Utopie, Fiktion und Politik
156 - 159   Grass Günter   Brief von Günter Grass an Willy Brandt / Dopis Güntera Grasse Willymu Brandtovi
160 - 160   Baladrán Zbyněk   Atlas sloganů / Atlas der Slogans
162 - 163   Völckers Hortensia   Missunderstanding 68/89: Geleitwort / Slovo úvodem
164 - 169   Schevardo Jennifer   Missunderstanding 68/89: Fremde Zeitgenossen und umstrittene Deutungen / Cizí současníci a sporné výklady
172 - 181   Frei Norbert   Generation Sündenstolz / Generace hrdých hříšníků, Zum Vierzigsten Dienstjubiläum der "Achtundsechziger" / Němečtí "osumašedesátníci" po čtyřiceti letech služby
182 - 193   Rupnik Jacques   Pražské jaro a pařížský květen - velké nedorozumnění / Der prager frühling und der parisien Mai - ein Grosses Missverständnis
194 - 209   Kusý Miroslav   O čom som rozmýšľal v šesťdesiatych rokoch? / Worüber habe ich in den sechziger Jahren nachgedacht?
210 - 221   Pinc Zdeněk   Cesta tam a zase zpátky aneb všechno je jinak / Dr Weg dorthin und wieder zurückboder: alles ist ganz anders, Vzpomínka po více než čtyřiceti letech na jednu z prvních studentských konfrontací s reálným kapitalismem / Eine Erinnerung nach mehr als vierzig Jahren an die erste Studentische Beginung mit dem realen Kapitalismus
222 - 227   Dutschke Klotz Gretchen   Rudi Dutschke in Prag / Rudi Dutschke v Praze
228 - 231   Rupnik Jacques   Poslední setkání s Rudim Dutschkem / Die letzte Begegnung mit Rudi Dutschke
228 - 231   Dutschke Rudi   Poslední setkání s Rudim Dutschkem / Die letzte Begegnung mit Rudi Dutschke
232 - 241   Škodová Markéta   Pražské jaro očima dnešních čechů / Der prager Frühling aus sicht der tschechen Heute
244 - 251       My 68? Titulní stránky a letáky / My 68? Titelseiten und flugblätter
254 - 255   March Michael   The Freedom to lie exists
256 - 277   Liehm Antonín   Der Wagen, der im graben landet / Vůz, který skončí v příkopě, Štěpán Benda im gespräch mit Antonín Liehm (Fortsetzung) / Štěpán Benda rozmlouvá s Antonínem Liehem. (pokračování)
256 - 277   Benda Štěpán   Der Wagen, der im graben landet / Vůz, který skončí v příkopě, Štěpán Benda im gespräch mit Antonín Liehm (Fortsetzung) / Štěpán Benda rozmlouvá s Antonínem Liehem. (pokračování)
278 - 289   Vrba Tomáš   Svoboda umírala dlouho / Die Freiheit starb langsam
290 - 297   Wenzke Rüdiger   NVA-Soldaten versteckt in böhmischen wäldern? / Skrývalo se východoněmecké vojsko v českých lesích?
300 - 300       1968
302 - 307   Dürrenmatt Friedrich   Interview mit Friedrich Dürrenmatt über den Prager Frühling 1968 / Rozhovor s Friedrichom Dürrenmattom o pražskej jari 1968
302 - 307   Brežná Irena   Interview mit Friedrich Dürrenmatt über den Prager Frühling 1968 / Rozhovor s Friedrichom Dürrenmattom o pražskej jari 1968
315 - 308   Zigo Milan   Nietzsche na Slovensku / Nietzsche in der Slowakei, O jednej edícii filozofickej literatúry v rokoch 1966-1977 / Über eine philosophischer Literatur in den Jahren 1966-1977
320 - 320   Baladrán Zbyněk   Atlas sloganů II / Atlas der Slogans II
322 - 235   Völckers Hortensia   Performing 68/89: Grußwort / Slovo úvodem
326 - 335   Danyel Jürgen   Performing 68/89: Die Oberfläche und die untergründe / Povrch a podzemí
326 - 335   Schevardo Jennifer   Performing 68/89: Die Oberfläche und die untergründe / Povrch a podzemí
338 - 357   Jirous Ivan   Pop im Prager Untergrund / Pop v pražském undergroundu
358 - 359       1978
360 - 371   Kruhl Stephan   Polyvisionen / Polyvize
372 - 383   Fišerová Michaela   Rekonštrukcia vizuality komunizmu v období „normalizácie“ / Die Rekonstruktion der Visualität des Kommunismus in der Zeit der „Normalisierung“
384 - 397   Juráček Pavel   Svědectví z temnot / Zeugnis aus der Dunkelheit, Deníky Pavla Juráčka / Die Tagebücher Pavel Juráčeks
398 - 409   Štindl Ondřej   Slavíkova teflonová brka / Das Teflonfederkleid der Nachtigall
410 - 415       Posel dobrých zpráv / Der Bote guter Nachrichten
416 - 435   Zimmermann Hans-Dieter   Reisen zum begrabenen Hund / Cesty za zakopaným psem, Gespräch mit Hans Dieter Zimmermann / Rozhovor s Hansem-Dieterem Zimmermannem
416 - 435   Schevardo Jennifer   Reisen zum begrabenen Hund / Cesty za zakopaným psem, Gespräch mit Hans Dieter Zimmermann / Rozhovor s Hansem-Dieterem Zimmermannem
436 - 449   Possmann Jan-Philipp   The Inventions of the Moon Goddess, Nico als Performerin und die Krise des Popkonzerts in den 1960er-Jahren / Nico jako umělkyně performance a krize popového koncertu v 60. letech
450 - 467   Srubar Helena   Wie die „Normalisierung“ in westdeutsche Wohnzimmer kam / Jak přišla „normalizace“ do západoněmeckého obývacího pokoje
468 - 473   Jäger Lorenz   Hans Imhoff und die Ästhetik der Aktion / Hans Imhoff a estetika akce
474 - 479   Ondreička Boris   Vo vzduchu medzi / In der Luft dazwischen
480 - 483   Völckers Hortensia   Transforming 68/89: Geleitwort / Slovo úvodem
484 - 491   Danyel Jürgen   Transforming 68/89, Umwege am Ende der Geschichte / Spletité cesty na konci historie
492 - 507   Špirit Michael   Pití z číše bolehlavu / Der Trank aus dem Schierlingsbecher, Bohumil Hrabal po roce 1970 / Bohumil Hrabal nach 1970
508 - 519   Kouřil Vladimír   Jazzová sekce / Jazzsektion, Co, kdo, proč a jak a za co / Was, wer, warum und wie und was im Gegenzug
520 - 527   Vrba Tomáš   Ironické dějiny / Ironische Geschichte, Československé tragikomedie očima dvou karikaturistů / Die tschechoslowakische Tragikomödie mitt den Augen zweier Karikaturisten
528 - 537   Keratová Mira   Vivez sans temps mort, Fiktívna kultúra na Slovensku sedemdesiatych rokov / Die Kultur des Fiktiven in der Slawakei der 1970er-Jahre
538 - 539       1989
540 - 551   Zischler Hanns   All Senses Must Get into Act
552 - 555   Blaščák Fedor   Zabudnutá generácia / Die vergessene Generation
556 - 561   Suk Jiří   Transforming Tanks
556 - 561   Danyel Jürgen   Transforming Tanks
562 - 575   MacDonagh-Pajerová Monika   Od nadějí jara 1968 k ideálům listopadu 1989 / Von der Hoffnung des Prager Frühlings zu den Idealen der Samtenen Revolution
576 - 583   Valenzuela Fernando de   S privilejem exota / Mit den Privilegien eines Exoten
584 - 605   Suk Jiří   Dubčekův návrat do vysoké politiky / Dubčeks rückkehr in die hohe Politik
606 - 611   Rosenberg Tina   Ruhelose Länder / Neklidné země
612 - 623   Tůma Oldřich   Verlassene Trabis in der Prager Altstadt / Opuštěné trabanty na Starém Městě pražském, Ein deutsch-tschechische Botschaftgeschichte / Německo-český diplomatický příběh
624 - 631   Vojtěchovský Miloš   Transforming city-sounds, The Favourite Sounds of Prague - a Radio Exploration of Everyday Acoustics

Transit 68/89

  institution, city, signature, notes  
  K 204149
  Národní knihovna České republiky, Praha, 002108888