Inge Kosková: Kresby

institution, city
Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha