Jan Svoboda: Obrazy

Author's Invitation
published, title (subtitle)
1994   Jan Svoboda: Obrazy