Jan Svoboda: Obrazy

institution, city, address
Galerie M & K, Jihlava (Jihlava), Masarykovo nám. 55